V283, V596 – Lorinčík – Baška – zriadenie VN, TS, NN, v katastrálnom území Lorinčík a Baška

Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby energetického zariadenia s názvom „V283, V596 – Lorinčík – Baška – zriadenie VN, TS, NN“, v katastrálnom území Lorinčík a Baška. Predmetom stavby je zriadenie prepojovacieho vedenia medzi vedeniami V596 a V283. Súčasťou stavby je preložka priebežnej blokovej trafostanice TS2 v katastri MČ Lorinčík mesta Košice. Trafostanica bude napájaná VN káblom uloženým v zemi. Súčasťou projektu je zriadenie NN vedenia, ktoré bude napájať existujúce vzdušné NN vedenie a prípojky.

 

Prílohy

1. PDF 260,33 KB Rozhodnutie