V381 – Košice – Rastislavova, Skalná, Poľská, SO 01 – Kabelizácia NN siete, v katastrálnom území Južné Mesto