Vzor žiadosti - URČENIE ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH REGULATÍVOV