Zmena dokončenej stavby bytového domu Dénešova 4, 040 23 Košice

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho prejednania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Dénešova 4, 040 23 Košice, súpisné číslo 1147, na pozemku KN-C číslo 3434,  katastrálne územie Grunt

Prílohy

1. PDF 305,14 KB Oznámenie