Zmena dokončenej stavby bytového domu Dénešova 5,7 v Košiciach.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho prejednania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Dénešova 5,7 v Košiciach, súpisné číslo 1152, na pozemku KN-C číslo 3707,  katastrálne územie Grunt.    

Prílohy

1. PDF 303,61 KB Oznámenie