Zmena dokončenej stavby bytového domu Považská 28,30, Košice

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho prejednania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Považská 28,30,  Košice, súpisné číslo 464, na pozemku KN-C číslo 1543,1544,  katastrálne územie Terasa

Prílohy

1. PDF 304,98 KB Oznámenie