Zmena dokončenej stavby bytového domu Rožňavská 7 v Košiciach

Kolaudačné rozhodnutie pre zmeny dokončenej stavby bytového domu Rožňavská 7 v Košiciach,   súpisné číslo 317, na pozemku parcela registra „C“ číslo 1256,  katastrálne územie Terasa, v rozsahu zateplenie a odstránenie systémových porúch,

Prílohy