Zmena stavby bytového domu Čordákova 27,29 - Stavebné úpravy bytu č. 8 vo vchode č. 29

Stavebné povolenie pre zmenu časti stavby vo vchode číslo 29, bytového domu Čordákova 27,29, na pozemku KN-C číslo 3093 so súpisným číslom 1226, katastrálne územie Grunt, v Mestskej časti Košice - KVP, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu :  vyrezanie  dverného otvoru v nosnej stene v byte č. 8 na 4. poschodí bytového domu,

Prílohy