Zmena v užívaní nebytového priestoru – kočikáreň na zariadenie služieb starostlivosti o ľudské telo - kaderníctvo