Zmenu časti dokončenej stavby súpisné číslo 2416, na pozemku KN-C č. 4312/53, katastrálne územie Terasa (bytový komplex Borovicový háj na Popradskej u. č. 64/F, v Košiciach), spočívajúcu v stavebných úpravách nebytových priestorov vo vchode „F“ bytového domu