Zverejnenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre časť stavby : Obytný súbor NT3, v rozsahu stavebného objektu SO 10 Horúcovodná prípojka,

 Zverejnenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre časť stavby  "Obytný súbor NT3",  v rozsahu stavebného objektu SO 10 Horúcovodná prípojka :

V kolaudačnom konaní vedenom podľa ust. § 76 – 82 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre časť stavby s názvom : "Obytný súbor NT3",  v rozsahu stavebného objektu SO 10 Horúcovodná prípojka

Pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor NT3, Košice“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 16.09.2015 rozhodnutie č.  OU-KE-OSZP3 – 2015/030901, právoplatné 6.10.2015,  z ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.

Citované rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP z procesu posudzovania vplyvov na ŽP je sprístupnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal na adrese:  http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-nt3-kosice