Zverejnenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu : Betonáreň IS Košice Magnezitárska 9 skladbe stavebného objektu: SO-14a Komunikácie a spevnené plochy.