Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie časti stavby : „Polyfunkčný súbor Popradská“ – 1. ETAPA

 V súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu žiadosti o stavebné povolenie pre časť stavby s názvom : „Polyfunkčný súbor Popradská“ – 1. ETAPA   - pre stavebné objekty :

SO 101   BD/A1

SO 102   BD/A2

SO 103   BD/A3

SO 104   BD/B

SO 105   BD/C

SO 106   Objekt podzemnej garáže/G

SO 201   Príprava územia

SO 203   Konečné terénne a sadové úpravy 

SO 204   Drobná architektúra

SO 331   Prípojka VN

SO 332   Kiosková trafostanica

SO 333   Preložka stĺpov VO

SO 431   Areálové NN rozvody

SO 432   Verejné osvetlenie /VO

SO 433   Areálové osvetlenie /AO

SO 450   Areálové rozvody horúcovodu

SO 460   Areálové rozvody plynu

SO 530   Preložka NN rozvodov

vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov.

     Zároveň oznamujeme, že právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť bolo vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, Komenského č.52, Košice  pod č. OU-KE-OSZP3-2016/033620 dňa 7.9.2016 a je uverejnené na webovom sídle orgánu  ktorý ho vydal :

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-subor-popradska

Prílohy

1. PDF 188,14 KB Oznámenie
2. PDF 589,08 KB Žiadosť