Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavby: UBYTOVNE pre krátkodobé ubytovanie, ubytovňa (UB.)-A a ubytovňa (UB.)-B

V súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu žiadosti o stavebné povolenie pre stavbu s názvom : „UBYTOVNE pre krátkodobé ubytovanie, ubytovňa (UB.)-A a ubytovňa (UB.)-B“, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zároveň oznamujeme, že právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť bolo vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, Komenského č.52, Košice pod č. OU-KE-OSZP3-2018/023316 dňa 29.6.2018 a je uverejnené na webovom sídle orgánu ktorý ho vydal : http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/apartmanove-domy-medicka