Prejsť na obsah

FAQ otázky k parkovaniu

 I. ZÁKLADNÉ OTÁZKY

 

 1. Na základe akého právneho predpisu mesto Košice prevádzkuje parkovacie miesta?

Mesto Košice prevádzkuje parkovacie miesta v zóne plateného parkovania na základe platného a účinného všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice (ďalej len „VZN č. 157“), ktoré bolo vydané na základe § 6a cestného zákona.

 

 1. Aké územie mesta patrí do zóny plateného parkovania?

Zónu plateného parkovania tvorí centrálna mestská zóna (CMZ), rezidentské lokality č. 1 až 10 a niektoré osobitné parkoviská. Podrobnosti o vymedzení zóne plateného parkovania sú uvedené tiež v položkách Zóna plateného parkovania a Mapa zóny plateného parkovania. Zóna plateného parkovania zasahuje do územia troch mestských častí – Staré Mesto, Sever a Juh.

 

 1. Koľko je tarifných pásem?

Vo všeobecnosti sú parkovacie miesta zaradené do štyroch tarifných pásem (1. „červené“, 2. „oranžové“, 3. „zelené“, 4. „žlté“) a v rezidentských lokalitách sa nachádzajú ešte „čisto“ rezidentské parkovacie miesta (tie nie sú na mape zvýraznené osobitnou farbou). Cena parkovného závisí podľa toho, v akom tarifnom pásme sa nachádza príslušné parkovacie miesto.

 

 1. Bude mať mesto Košice v správe všetky parkoviská, ktoré dosiaľ prevádzkovala spoločnosť EEI s.r.o.?

Bohužiaľ, vzhľadom na to, že zatiaľ nedošlo k usporiadaniu vzťahov medzi mestom Košice a doterajším prevádzkovateľom (EEI s.r.o.), mesto Košice dočasne nemôže disponovať závorovými parkoviskami (Kasárenské námestie, Orlia ulica, Vodná ulica, Jumbo centrum, Moyzesova/Pri jazdiarni, Jumbo centrum, pri Amfiteátri: Festivalové nám. – Stred a Festivalové nám. – pri čerpacej stanici). Pokladne pri závorových parkoviskách a rovnako tiež parkovacie automaty má stále v správe spoločnosť EEI s.r.o.. Z toho dôvodu odporúčame rezidentom a návštevníkom používať predovšetkým verejne prístupné parkovacie plochy a platiť parkovné bezhotovostným spôsobom (pozri ďalej v II. časti bod 1).

 

 1. Kde môžem získať ďalšie informácie, ktoré som nenašiel na webovej stránke mesta Košice?

Našou úprimnou snahou bolo komplexné zverejnenie všetkých podstatných informácií na webovej stránke mesta Košice. Prosíme, aby ste sa v prípade ďalších otázok obrátili na mesto Košice, a to buď osobne (na Magistráte mesta Košice), emailom alebo telefonicky (kontaktné údaje sú uvedené na webstránke mesta – kontaktné miesto Magistrát mesta Košice). Odpovede na časté otázky zverejníme aj na webovej stránke mesta Košice.

 

 II. PLATENIE PARKOVNÉHO („JEDNORAZOVÁ“ PLATBA)

 

 1. Ako môžem zaplatiť „jednorazové“ parkovné?

Parkovné možno zaplatiť niekoľkými spôsobmi. Návštevníkom odporúčame primárne použiť bezhotovostný spôsob úhrady parkovného, a to buď zaslaním tzv. prémiovej SMS na skrátené číslo 2200 alebo prostredníctvom osobitnej webovej aplikácie (spôsob úhrady je uvedený ďalej v bodoch 3 a 4). Dočasne budú akceptované aj parkovacie lístky zakúpené cez parkovacie automaty spoločnosti EEI s.r.o.; tu je však vhodné pripomenúť, že mesto Košice zatiaľ nemá priamy dosah na výber parkovného, ktoré je realizované cez parkovacie automaty.

 

 1. Ktoré doterajšie spôsoby úhrady parkovného už nemožno použiť?

Parkovné už nemožno uhradiť prostredníctvom mobilnej aplikácie CVAK, ani zaslaním SMS na osobitné telefónne číslo (pozor, to sa netýka skráteného čísla 2200).

 

 1. Ako môžem uhradiť parkovné zaslaním SMS na skrátené číslo 2200?

Na skrátené číslo 2200 je potrebné zaslať SMS v tvare KE medzera kód tarifného pásma medzera EČV (napr. KE A1 KE111AB). Kódy tarifného pásma sú nasledovné:

A1 – tarifné pásmo 1 („červené“ parkoviská v centrálnej mestskej zóne)

A2 – tarifné pásmo 2 („oranžové“ parkoviská v centrálnej mestskej zóne)

A3 – tarifné pásmo 3 („zelené“ návštevnícke parkoviská v rezidentských lokalitách)

A4 – tarifné pásmo 4 („žlté“ záchytné parkoviská)

A5 – tzv. tarifné pásmo 5 („čisto“ rezidentské parkovacie miesta v rezidentských lokalitách)

Zaslaním SMS sa parkovné uhradí na jednu polhodinu.

 

 1. Ako môžem uhradiť parkovné prostredníctvom osobitnej webovej aplikácie?

Na stránke https://parking.kosice.sk je odkaz na webovú aplikáciu („Zaplatiť na ulici“). Zo zoznamu si vyberiete príslušné tarifné pásmo:

KE1 - pásmo 1 – tarifné pásmo 1 („červené“ parkoviská v centrálnej mestskej zóne)

KE2 - pásmo 2 – tarifné pásmo 2 („oranžové“ parkoviská v centrálnej mestskej zóne)

KE3 - pásmo 3 – tarifné pásmo 3 („zelené“ návštevnícke parkoviská v rezidentských lokalitách)

KE4 - pásmo 4 – tarifné pásmo 4 („žlté“ záchytné parkoviská)

KE5 - pásmo 5 – tzv. tarifné pásmo 5 („čisto“ rezidentské parkovacie miesta v rezidentských lokalitách)

Následne je potrebné nastaviť EČV (bez medzier) a spárovať platobnú kartu (tieto údaje sa zadávajú len jedenkrát, pri opätovnej platbe ich už nie je potrebné uvádzať opäť). Potom si užívateľ zvolí dobu parkovania a uhradí parkovné v určenej výške.

 

 III. PARKOVACIE KARTY (VO VŠEOBECNOSTI)

 

 1. Aké základné kategórie parkovacích kariet definuje VZN č. 157?

Parkovacie karty za rozdeľujú do dvoch základných kategórií:

 1. a) abonentné parkovacie karty,
 2. b) rezidentské parkovacie karty.

 

 1. V akom rozsahu možno parkovať s abonentnou parkovacou kartou (APK)?

APK sa vydáva osobitne pre každé tarifné pásmo. APK umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla v zóne plateného parkovania v nasledovnom rozsahu:

 1. APK vydaná pre tarifné pásmo 1 platí v rozsahu parkovacích miest tarifných pásem 1, 2, 3 a 4 (okrem závorových parkovísk);
 2. APK vydaná pre tarifné pásmo 2 platí v rozsahu parkovacích miest tarifných pásem 2, 3 a 4 (okrem závorových parkovísk);
 3. APK vydaná pre tarifné pásmo 3 platí v rozsahu parkovacích miest tarifných pásem 3 a 4 (okrem závorových parkovísk);
 4. APK vydaná pre tarifné pásmo 4 platí v rozsahu parkovacích miest tarifných pásem 4 vrátane závorových parkovísk v tarifnom pásme 4.

 

 1. V akom rozsahu možno parkovať s rezidentskou parkovacou kartou (RPK)?

V centrálnej mestskej zóne možno s RPK parkovať na uliciach vyznačených na RPK. V rezidentskej lokalite možno parkovať na všetkých uliciach patriacich do príslušnej (základnej) rezidentskej lokality ako aj na uliciach tých rezidentských lokalít, ktoré susedia so základnou rezidentskou lokalitou.

 

 1. Kto bude vydávať parkovacie karty?

Nové parkovacie karty bude vydávať mesto Košice ako prevádzkovateľ parkovacích miest v zóne plateného parkovania.

 

 1. Ako môžem požiadať o vydanie novej abonentnej parkovacej karty (APK)?

O vydanie APK možno požiadať emailom zaslaným na adresu abonentnakarta@kosice.sk (formulár žiadosti je dispozícii na webstránke Žiadosť o vydanie abonentnej parkovacej karty).

Podrobnejšie informácie o APK sú uvedené ďalej v IV. časti.

 

 1. Ako môžem požiadať o vydanie novej rezidentskej parkovacej karty (RPK)?

O vydanie RPK možno požiadať najmä formou zverejneného formulára. Pred vyplnením jednotlivých položiek vo formulári si, prosím, prečítajte podrobný návod.

Požiadať o vydanie RPK možno aj na jednom zo šiestich kontaktných miest.

Podrobnejšie informácie o RPK sú uvedené ďalej v V. časti.

 

 IV. ABONENTNÉ PARKOVACIE KARTY

 

 1. V akom rozsahu možno parkovať s abonentnou parkovacou kartou (APK)?

Odpoveď na túto otázku je uvedená vyššie v III. časti bode 2.

 

 1. Na aké typy sa členia abonentné parkovacie karty a aká je ich cena?

Druh abonentnej parkovacej karty

Základná sadzba na rok

Základná sadzba na dobu 180 dní

(1)

pre tarifné pásmo 1

1125,00 €

675,00 €

(2)

pre tarifné pásmo 2

750,00 €

450,00 €

(3)

pre tarifné pásmo 3

500,00 €

300,00 €

(4)

pre tarifné pásmo 4

300,00 €

180,00 €

(5)

pre tarifné pásmo 4 pre žiadateľa podľa § 8a ods. 4

30,00 €

---

 

 1. Kto môže požiadať o zľavnenú abonentnú parkovaciu kartu – APK „č. (5)“?

Podľa § 8a ods. 4 VZN č. 157 má žiadateľ  nárok  na  zakúpenie  jednej  abonentnej  parkovacej  karty  vydanej  pre  tarifné pásmo 4 v zľavnenej cene 3 v prípade splnenia nasledovných podmienok:

 1. žiadateľ má trvalý pobyt v meste Košice,
 2. žiadateľ dosiahol vek 70 rokov,
 3. žiadateľ užíva motorové  vozidlo,  na  ktoré  sa  má  vzťahovať abonentná parkovacia  karta, na súkromné účely,
 4. žiadateľ je držiteľom platného vodičského preukazu.

 

 1. Môžem si zakúpiť abonentnú parkovaciu kartu (APK) k viacerým motorovým vozidlám?

Počet zakúpených APK v zásade nie je obmedzený; jedinou výnimkou je zľavnená APK (pozri vyššie bod 3), ktoré si žiadateľ môže zakúpiť len vo vzťahu k jednému motorovému vozidlu.

 

 V. REZIDENTSKÉ PARKOVACIE KARTY

 

 1. V akom rozsahu možno parkovať s rezidentskou parkovacou kartou (RPK)?

Odpoveď na túto otázku je uvedená vyššie v III. časti bode 3.

 

 1. Na aké typy sa členia rezidentské parkovacie karty (RPK) a aká je ich cena?

Typ RPK

max. počet RPK na jeden byt

cena RPK

prvá

druhá

tretia

CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA (CMZ)

1.       RPK pre obyvateľa s trvalým pobytom v CMZ

3

35 €

70 €

150 €

2.       RPK pre obyvateľa s trvalým pobytom v CMZ (vek rezidenta nad 62 rokov)

3

5 €

70 €

150 €

3.       RPK pre obyvateľa s trvalým pobytom v CMZ (rezident je osobou s ŤZP)

3

5 €

5 €

5 €

4.       RPK pre osobu s ŤZP pracujúcu v CMZ

1

5 €

-

-

REZIDENTSKÉ LOKALITY (RL)

1.       RPK pre obyvateľa s trvalým pobytom v RL

3

20 €

70 €

150 €

2.       RPK pre obyvateľa, ktorý je vlastníkom bytu v RL

1

20 €

-

-

3.       RPK pre obyvateľa, ktorý je nájomcom bytu v RL

1

20 €

-

-

4.       RPK pre obyvateľa s trvalým pobytom v RL (vek rezidenta nad 62 rokov)

3

5 €

70 €

150 €

5.       RPK pre obyvateľa s trvalým pobytom v RL (rezident je osobou s ŤZP)

3

5 €

5 €

5 €

6.       RPK pre osobu s ŤZP pracujúcu v RL

1

5 €

-

-

7.       RPK pre osobu poskytujúcu dennú starostlivosť obyvateľovi s trvalým pobytom v RL

1

5 €

-

-

8.       RPK pre podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou

3

150 €

300 €

300 €

9.       RPK pre podnikateľa, ktorý je právnickou osobou

3

200 €

300 €

300 €

 

 1. Aké základné pravidlá platia v prípade vydávania rezidentských parkovacích kariet (RPK)?

Základné pravidlá vydávania RPK sú nasledovné:

 • RPK je vždy naviazaná na konkrétny byt (obytnú jednotku); v prípade „podnikateľských“ RPK je táto karta naviazaná na prevádzkareň a v prípade RPK pre „pracujúcu“ osobu s ŤZP je naviazaná na miesto pracoviska (za podmienky, že nie je možné parkovať na miestach vyhradených pre osoby s ŤZP);
 • na jeden byt (obytnú jednotku) môžu byť naviazané (aj v kombinácii) vždy najviac tri RPK (maximálny počet je uvedený vyššie v tabuľke v bode č. 3);
 • ak sa naviazala na byt RPK, u ktorej je stanovený max. počet 1, na tento byt už nemôže byť naviazaná iná RPK (toto obmedzenie teoreticky neplatí, len ak ide o rezidentskú kartu pre osobu s ŤZP pracujúcu v RL).

 

 1. Kto môže byť žiadateľom resp. používateľom RPK (tzv. oprávnenou osobou)?

Odpovede na tieto otázky sú zverejnené v návode na vyplnenie registračného formulára v častiach „Žiadateľ o vydanie rezidentskej karty“ a „Používateľ rezidentskej parkovacej karty (vlastník vozidla)“.

 

 1. Aké podmienky je potrebné vo všeobecnosti splniť pre vydanie jednotlivých typov RPK?

Odpovede na tieto otázky sú zverejnené v návode na vyplnenie registračného formulára v časti „Typ rezidentskej parkovacej karty“ (na 5. a 6. strane).

 

 

Túto sekciu webstránky (FAQ) budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať.