KFA - Zmluvy a objednávky

rok 2019

 

 
Dátum podpisu Dátum zverejnenia Subjekt Predmet Suma
28.08.2019 28.08.2019 Marjak, Ferenci & Partners s.r.o., Tajovského 17, 040 01 Košice Zmluva o poskytovaní právnych služieb  29,00 € bez DPH za 1 hodrok 2018

 

 
Dátum podpisu Dátum zverejnenia Subjekt Predmet Suma
26.01.2018 26.01.2018 G1 MONITOR s.r.o., Jesenského 12, 040 01 Košice Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb za 1 deň/1 pracovník poskytovateľa
26.01.2018 26.01.2018 JOHNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky, P.O.Box 3, 900 61 Gajary Nájomná zmluva na prenájom oplotenia pozemkov staveniska stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA - futbalový štadión 5 740,80 € bez DPH
12.03.2018 14.03.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Zmluva o dodávke vody z verej. vodovodu a odvádzaní povrchového odtoku verej. kanalizáciou fakturácia na základe stavu zisteného meradlom
28.03.2018 11.04.2018 PROCESS MANAGEMENT s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti verej. obstarávania fakturácia mesačne na základe protokolu o vykonaní činnosti
17.04.2018 17.04.2018 Skupina dodávateľov:
Skupina AVA-stav OHL
Zmluva o dielo na projektovanie a výstavbu futbalového štadióna
Príloha - Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o dielo
akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH 19,470 mil. €
28.05.2018 29.05.2018 i2f s.r.o., Opatovská 10, 040 01 Košice Zmluva o výkone činnosti projektového manažéra stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión" 47 040,00 € bez DPH
29.05.2018   ML-audit, s.r.o., čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník Dodatok č.1 k zmluve - audit účovnej závierky pre rok 2018 2 000,00 € bez DPH
17.10.2018 18.10.2018 JUPITER Prešov - SLOVAK REPUBLIC s.r.o., L. Novomeského 22, Prešov Zmluva na výkon činnosti koordinatora bezpečnosti stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión" 10 500,00 € bez DPH
17.10.2018 18.10.2018 DIRO spol. s r.o.,
Klimkovičova 26, 040 23 Košice
Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión" 46 200,00 € bez DPHrok 2017

 

 
Dátum podpisu Dátum zverejnenia Subjekt Predmet Suma
21.02.2017   TEHO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice Zmluva o postúpení práv stavebníka - zriadenie SO 80.1 horúcovodnej prípojky a OST ------
22.02.2017   TEHO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice Zmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla ------
04/2017   Tinta S, s.r.o. Októbrová 35, 080 01 Prešov Zmluva o dielo na vedenie útovníctva cenník
23.05.2017   ENTO spol. s r.o. Košice, Jesenského 6, 040 11 Košice Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru a koordináciu bezpečnoti stavby 12 000,00 € bez DPH
26.05.2017 26.05.2017 Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 6, 042 45 Košice Zmluva o dielo na realizáciu prípravy územia stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA 394 460,97 € bez DPH
30.05.2017   ML-audit, s.r.o., čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník Zmluva - audit účovnej závierky pre rok 2017 2 000,00 € bez DPH
28.09.2017 29.09.2017 Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 6, 042 45 Košice Dodatok č.1 - k Zmluve o dielo na realizáciu prípravy územia stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA ------
20.06.2017 12.07.2017 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania 49 999,00 € bez DPH
25.07.2017 03.08.2017 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 84 323,20 € bez DPH
10.07.2017   Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o súhlase VSD s preložkou VN ------
11.09.2017 21.09.2017 adf s.r.o., Pod šiancom 1, 040 01 Košice Zmluva o dielo na vypracovanie súťažnej dokumentácie 4 960,00 € bez DPH
04.12.2017 12.12.2017 FAREL s.r.o., Moldavská 393/263, 040 16 Košice Objednávka na odvoz a likvidáciu odpadu 48 509,56 € bez DPH
14.12.2017 15.12.2017 Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 6, 042 45 Košice Dodatok č.2 - k Zmluve o dielo na realizáciu prípravy územia stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA ------rok 2016

 

 
Dátum podpisu Subjekt Predmet Suma
29.02.2016    adf s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice Zmluva o dielo na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie 18 800,00 € bez DPH
07.03.2016    ENTO spol. s r.o. Košice, Jesenského 6, 040 11 Košice Mandátna zmluva na inžiniersku činnosť v súvislosti s vydaním úz. rozhodnutia 11 800,00 € bez DPH
03.11.2016    ENTO spol. s r.o. Košice, Jesenského 6, 040 11 Košice Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve /zmena nároku na odplatu/ ------
02.05.2016    Advokátska kancelária JUDr. Ján Tokár, spol. s r.o., Werferova 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytovaní právnych služieb 50 €/hod.
11.05.2016    VDS a.s. + ENERPRO, s.r.o. Zmluva o spolupráci /pripojenie na VN - spolupráca pri PD a IČ/ ------
11.05.2016    VDS a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy /pripojenie na VN/ ------
23.11.2016    adf s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie   /PD pre SP v podrobnosti RP + IČ+AD pre SO 00, 40.1., 40.2.I, 50.1, 50.3, 50.4 (HTU, siete)/ 19 600,00 € bez DPH
   adf s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice Dodatok č.1 k Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie zo dňa 23.11.2016 - zmena terímu pre IČ do 30.4.2017 ------
09.12.2016    adf s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie   /PD pre SP v podrobnosti RP + IČ+AD pre SO 60.3 (VN)/ 1 950,00 € bez DPH
   adf s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice Dodatok č.1 k Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie zo dňa 09.12.2016 - zmena terímu pre IČ do 25.4.2017 ------rok 2015

 

 
Dátum podpisu Subjekt Predmet Suma
03/2015    adf s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice Zmluva o dielo č. 1008 - overovacia štúdia  800,00 € bez DPH
20.03.2015    Ing. Andrea Kiernoszová, Čínska 11, 040 13 Košice Zmluva o dielo - vypracovanie zámeru o posudzovaní vplyvov na živ. prostredie - EIA 4 850,00 € bez DPH
03/2015    Advokátska kancelária JUDr. Ján Tokár, spol. s r.o., Werferova 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytovaní právnych služieb - do 31.12.2015 alebo do vyčerpania limitu do 20 000,00 € bez DPH
30.12.2015    Advokátska kancelária JUDr. Ján Tokár, spol. s r.o., Werferova 1, 040 01 Košice Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb - predĺženie lehoty do 29.2.2016 ------
03/2015    ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov Zmluva o dielo - spracovanie účtovníctva cenník
19.04.2017    ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov Dohoda o ukončení zmluva o dielo - k 30.4.2017 ------
12.03.2015    ENTO spol. s r.o. Košice, Jesenského 6, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí odborno-technickej pomoci 18 400,00 € bez DPH
20.01.2016    ENTO spol. s r.o. Košice, Jesenského 6, 040 11 Košice Dodatok č.1 k zmluve - zmena platobných podmienok ------
08.04.2015 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania do 31.15.2015 alebo do vyčerpania limitu 19 900,00 € bez DPH
30.12.2015 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb - predĺženie lehoty do 31.12.2016 ------
24.04.2015 Július Köszaga GEOTREND, Gemerská 14, 040 01 Košice Zmluva o dielo č.001/2015 - polohopis a výškopis 4 150,00 € bez DPH
05/2015 Montana spol. s r.o., Pri hati, 040 01 Košice Zmluva o dielo - inžiniersko-geologický prieskum 7 213,47 € bez DPH
17.07.2015 Ing. Dušan Garaj ZAPAMO - záhradná architektúra, projektovanie a modelovanie, Škovrančia 2, 040 01 Košice Zmluva o dielo - Dendrologický výskum 1 250,00 € s DPH
20.08.2015 Ing. Dušan Garaj ZAPAMO - záhradná architektúra, projektovanie a modelovanie, Škovrančia 2, 040 01 Košice Zmluva o dielo - PD náhradnej výsadby drevín 1 450,00 € s DPH
30.06.2015 INGRESS, s.r.o., Železničiarska 34, 080 01 Prešov Mandátna zmluva a Zmluva o dielo - PD pre HTU 3 800,00 € bez DPH
28.07.2015 INGRESS, s.r.o., Železničiarska 34, 080 01 Prešov Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve a zmluve o dielo ------
05.11.2015 BOBEK - realizácia stavebných objektov spol. s r.o., Pri Hrušove 22, 040 13 Košice - Ťahanovce Zmluva o dielo - Výkopové práce pre archeologický prieskum 9 917,18 € bez DPH
11.11.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Zmluva o dielo na vykonanie výrubu drevín 9 624,76 € bez DPH
11.11.2015 TRIGLAV Archeologická spoločnosť s.r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice Zmluva o dielo - Archeologický výskum pre celú stavbu cenník