KFA - Zmluvy a objednávky

rok 2021

 

 
Dátum podpisu Dátum zverejnenia Subjekt Predmet Suma
25.01.2021 27.01.2021 Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného člen. štátu,
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
Poistná zmluva        8 399 € za rok
29.01.2021 01.02.2021 Mgr. Branislav Kriška,
Dúhová 7A, 903 01 Senec
Mandátna zmluva        2 000 € bez DPH za mesiac
29.01.2021 01.02.2021 i2f s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice Zmluva o výkone činnosti projektového manažéra stavby "KFA - futbalový štadión"        2 500 € bez DPH za mesiac
01.02.2021 01.03.2021 Jaroslav Švec - BALÚ,
040 10 Geča 336
Zmluva o poskytovaní služieb - dohľad a čiastočná správa objektu  max. 2 000 € bez DPH za mesiac
17.02.2021 19.02.2021 Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného člen. štátu,
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve ------
24.03.2021 29.03.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.,
Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
Zmluva o poskytovaní služieb
Preberací protokol
         2 581,91 € s DPH za mesiac
24.03.2021 29.03.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.,
Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
Zmluva o výkone služieb          7 854,93 € s DPH za mesiac
23.03.2021 30.03.2021 Marják, Ferenci & Partners s.r.o.,
Tajovského 7, 040 01 Košice
Zmluva o poskytovaní právnych služieb             55 € bez DPH za hodinu
24.03.2021 22.04.2021 Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného člen. štátu,
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
Poistná zmluva        2 890 € za rok
30.03.2021 06.04.2021 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy ------
28.04.2021 28.04.2021 Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dohoda o umiestnení telekomunikačného zariadenia 0639KO ------
29.04.2021 29.04.2021 CellQoS, a.s.,
Koniarekova 16, 917 21 Trnava
Zmluva o poskytovaní služieb          985 € bez DPH za mesiac
29.04.2021 29.04.2021 CellQoS, a.s.,
Koniarekova 16, 917 21 Trnava
Zmluva o poskytovaní služieb - pre turnikety          1 405 € bez DPH za mesiac
28.04.2021 03.05.2021 TEHO s.r.o.,
Komenského 7, 040 01 Košice
Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody        Článok III. Cena
29.04.2021 03.05.2021 DIRO spol. s r.o.,
Klimkovičova 26, 040 23 Košice
Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“            2 570 € bez DPH za mesiacrok 2020

 

 
Dátum podpisu Dátum zverejnenia Subjekt Predmet Suma
14.01.2020 22.01.2020 Šimčák, advokátska kancelária s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora  400,00 € bez DPH za každý kalendárny rok
15.01.2020 12.02.2020 DIRO spol. s r.o.,
Klimkovičova 26, 040 23 Košice
Dodatok č.1 k zmluve na výkon činnosti stav. dozoru stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA - futbalový štadión /uzavretej dňa 17.10.2018/    navýšenie o sumu 19 870,97 €
03.02.2020 12.02.2020 JUPITER Prešov - SLOVAK REPUBLIC s.r.o., L. Novomeského 22, Prešov Dodatok č.1 k zmluve na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión" /uzavretej dňa 17.10.2018/ navýšenie o sumu 4 200 € bez DPH
24.01.2020 04.03.2020 i2f s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice Dodatok č.1 k zmluve o výkone činnosti proj. manažéra stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión" navýšenie o sumu 11 907,09 € bez DPH
11.05.2020 21.05.2020 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1 Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti  3 350,00 € bez DPH
20.05.2020 21.05.2020 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o prevádzkovaní el. zariadení 1 581,34 € bez DPH ročne
22.05.2020 25.05.2020

Skupina dodávateľov:
Skupina AVA-stav OHL

Dodatok č.1 k zmluve o dielo na naprojektovanie a výstavbu futbalového štadióna "Košická futbalová aréna" /s prílohami/ Dodatok č.1, str. 5
27.05.2020 17.06.2020

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Zmluva o združenej dodávke elektriny 58,82 €/MWh bez DPH
25.05.2020 29.07.2020

Skupina dodávateľov:
Skupina AVA-stav OHL

Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok Dohoda str. 3
30.07.2020 31.07.2020 JUPITER Prešov - SLOVAK REPUBLIC s.r.o., L. Novomeského 22, Prešov Dodatok č.2 k zmluve na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión" /uzavretej dňa 17.10.2018, v znení dodatku č.1 z 27.01.2020/ navýšenie o sumu 2 800 € bez DPH
30.07.2020 31.07.2020 DIRO spol. s r.o.,
Klimkovičova 26, 040 23 Košice
Dodatok č.2 k zmluve na výkon činnosti stav. dozoru stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA - futbalový štadión /uzavretej dňa 17.10.2018, v znení dodatku č.1 z 15.01.2020/    navýšenie o sumu 12 320 €
30.07.2020 31.07.2020 i2f s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice Dodatok č.2 k zmluve o výkone činnosti proj. manažéra stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión" /uzavretej dňa 28.05.2018, v znení dodatku č.1 z 24.01.2020/ navýšenie o sumu 1 920 € bez DPH
13.11.2020 16.11.2020 Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb 70,00 EUR/hod. bez DPH
30.12.2020 30.03.2021 Marják, Ferenci & Partners s.r.o.,
Tajovského 7, 040 01 Košice
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní právnych služieb ------
02.12.2020 03.12.2020 SLOVAK SPORT DEVELOPMENT s.r.o. Tajovského 1, 040 01 Košice
FC Košice, a.s., Bočná 10, 040 01 Košice
Memorandum o spoločnom zámere a porozumení medzi KFA, SLOVAK SPORT DEVELOPMENT s.r.o. a FC Košice ------rok 2019

 

 
Dátum podpisu Dátum zverejnenia Subjekt Predmet Suma
28.08.2019 28.08.2019 Marjak, Ferenci & Partners s.r.o., Tajovského 17, 040 01 Košice Zmluva o poskytovaní právnych služieb     29,00 € bez DPH za 1 hodrok 2018

 

 
Dátum podpisu Dátum zverejnenia Subjekt Predmet Suma
26.01.2018 26.01.2018 G1 MONITOR s.r.o., Jesenského 12, 040 01 Košice Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb za 1 deň/1 pracovník poskytovateľa
26.01.2018 26.01.2018 JOHNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky, P.O.Box 3, 900 61 Gajary Nájomná zmluva na prenájom oplotenia pozemkov staveniska stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA - futbalový štadión 5 740,80 € bez DPH
12.03.2018 14.03.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Zmluva o dodávke vody z verej. vodovodu a odvádzaní povrchového odtoku verej. kanalizáciou fakturácia na základe stavu zisteného meradlom
28.03.2018 11.04.2018 PROCESS MANAGEMENT s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti verej. obstarávania fakturácia mesačne na základe protokolu o vykonaní činnosti
17.04.2018 17.04.2018 Skupina dodávateľov:
Skupina AVA-stav OHL
Zmluva o dielo na projektovanie a výstavbu futbalového štadióna
Príloha - Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o dielo
akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH 19,470 mil. €
16.05.2018   Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii výstavby futbalového štadióna KFA ------
28.05.2018 29.05.2018 i2f s.r.o., Opatovská 10, 040 01 Košice Zmluva o výkone činnosti projektového manažéra stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión" 47 040,00 € bez DPH
29.05.2018   ML-audit, s.r.o., čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník Dodatok č.1 k zmluve - audit účovnej závierky pre rok 2018 2 000,00 € bez DPH
17.10.2018 18.10.2018 JUPITER Prešov - SLOVAK REPUBLIC s.r.o., L. Novomeského 22, Prešov Zmluva na výkon činnosti koordinatora bezpečnosti stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión" 10 500,00 € bez DPH
17.10.2018 18.10.2018 DIRO spol. s r.o.,
Klimkovičova 26, 040 23 Košice
Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión" 46 200,00 € bez DPHrok 2017

 

 
Dátum podpisu Dátum zverejnenia Subjekt Predmet Suma
21.02.2017   TEHO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice Zmluva o postúpení práv stavebníka - zriadenie SO 80.1 horúcovodnej prípojky a OST ------
22.02.2017   TEHO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice Zmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla ------
04/2017   Tinta S, s.r.o. Októbrová 35, 080 01 Prešov Zmluva o dielo na vedenie útovníctva cenník
23.05.2017   ENTO spol. s r.o. Košice, Jesenského 6, 040 11 Košice Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru a koordináciu bezpečnoti stavby 12 000,00 € bez DPH
26.05.2017 26.05.2017 Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 6, 042 45 Košice Zmluva o dielo na realizáciu prípravy územia stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA 394 460,97 € bez DPH
30.05.2017   ML-audit, s.r.o., čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník Zmluva - audit účovnej závierky pre rok 2017 2 000,00 € bez DPH
28.09.2017 29.09.2017 Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 6, 042 45 Košice Dodatok č.1 - k Zmluve o dielo na realizáciu prípravy územia stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA ------
20.06.2017 12.07.2017 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania 49 999,00 € bez DPH
25.07.2017 03.08.2017 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 84 323,20 € bez DPH
10.07.2017   Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o súhlase VSD s preložkou VN ------
11.09.2017 21.09.2017 adf s.r.o., Pod šiancom 1, 040 01 Košice Zmluva o dielo na vypracovanie súťažnej dokumentácie 4 960,00 € bez DPH
04.12.2017 12.12.2017 FAREL s.r.o., Moldavská 393/263, 040 16 Košice Objednávka na odvoz a likvidáciu odpadu 48 509,56 € bez DPH
14.12.2017 15.12.2017 Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 6, 042 45 Košice Dodatok č.2 - k Zmluve o dielo na realizáciu prípravy územia stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA ------rok 2016

 

 
Dátum podpisu Subjekt Predmet Suma
29.02.2016    adf s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice Zmluva o dielo na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie 18 800,00 € bez DPH
07.03.2016    ENTO spol. s r.o. Košice, Jesenského 6, 040 11 Košice Mandátna zmluva na inžiniersku činnosť v súvislosti s vydaním úz. rozhodnutia 11 800,00 € bez DPH
03.11.2016    ENTO spol. s r.o. Košice, Jesenského 6, 040 11 Košice Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve /zmena nároku na odplatu/ ------
02.05.2016    Advokátska kancelária JUDr. Ján Tokár, spol. s r.o., Werferova 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytovaní právnych služieb 50 €/hod.
11.05.2016    VDS a.s. + ENERPRO, s.r.o. Zmluva o spolupráci /pripojenie na VN - spolupráca pri PD a IČ/ ------
11.05.2016    VDS a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy /pripojenie na VN/ ------
21.11.2016    Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii výstavby futbalového štadióna KFA ------
23.11.2016    adf s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie   /PD pre SP v podrobnosti RP + IČ+AD pre SO 00, 40.1., 40.2.I, 50.1, 50.3, 50.4 (HTU, siete)/ 19 600,00 € bez DPH
   adf s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice Dodatok č.1 k Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie zo dňa 23.11.2016 - zmena terímu pre IČ do 30.4.2017 ------
09.12.2016    adf s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie   /PD pre SP v podrobnosti RP + IČ+AD pre SO 60.3 (VN)/ 1 950,00 € bez DPH
   adf s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice Dodatok č.1 k Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie zo dňa 09.12.2016 - zmena terímu pre IČ do 25.4.2017 ------rok 2015

 

 
Dátum podpisu Subjekt Predmet Suma
03/2015    adf s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice Zmluva o dielo č. 1008 - overovacia štúdia  800,00 € bez DPH
20.03.2015    Ing. Andrea Kiernoszová, Čínska 11, 040 13 Košice Zmluva o dielo - vypracovanie zámeru o posudzovaní vplyvov na živ. prostredie - EIA 4 850,00 € bez DPH
03/2015    Advokátska kancelária JUDr. Ján Tokár, spol. s r.o., Werferova 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytovaní právnych služieb - do 31.12.2015 alebo do vyčerpania limitu do 20 000,00 € bez DPH
30.12.2015    Advokátska kancelária JUDr. Ján Tokár, spol. s r.o., Werferova 1, 040 01 Košice Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb - predĺženie lehoty do 29.2.2016 ------
03/2015    ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov Zmluva o dielo - spracovanie účtovníctva cenník
19.04.2017    ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov Dohoda o ukončení zmluva o dielo - k 30.4.2017 ------
12.03.2015    ENTO spol. s r.o. Košice, Jesenského 6, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí odborno-technickej pomoci 18 400,00 € bez DPH
20.01.2016    ENTO spol. s r.o. Košice, Jesenského 6, 040 11 Košice Dodatok č.1 k zmluve - zmena platobných podmienok ------
08.04.2015 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania do 31.15.2015 alebo do vyčerpania limitu 19 900,00 € bez DPH
30.12.2015 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb - predĺženie lehoty do 31.12.2016 ------
24.04.2015 Július Köszaga GEOTREND, Gemerská 14, 040 01 Košice Zmluva o dielo č.001/2015 - polohopis a výškopis 4 150,00 € bez DPH
05/2015 Montana spol. s r.o., Pri hati, 040 01 Košice Zmluva o dielo - inžiniersko-geologický prieskum 7 213,47 € bez DPH
17.07.2015 Ing. Dušan Garaj ZAPAMO - záhradná architektúra, projektovanie a modelovanie, Škovrančia 2, 040 01 Košice Zmluva o dielo - Dendrologický výskum 1 250,00 € s DPH
20.08.2015 Ing. Dušan Garaj ZAPAMO - záhradná architektúra, projektovanie a modelovanie, Škovrančia 2, 040 01 Košice Zmluva o dielo - PD náhradnej výsadby drevín 1 450,00 € s DPH
30.06.2015 INGRESS, s.r.o., Železničiarska 34, 080 01 Prešov Mandátna zmluva a Zmluva o dielo - PD pre HTU 3 800,00 € bez DPH
28.07.2015 INGRESS, s.r.o., Železničiarska 34, 080 01 Prešov Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve a zmluve o dielo ------
05.11.2015 BOBEK - realizácia stavebných objektov spol. s r.o., Pri Hrušove 22, 040 13 Košice - Ťahanovce Zmluva o dielo - Výkopové práce pre archeologický prieskum 9 917,18 € bez DPH
11.11.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Zmluva o dielo na vykonanie výrubu drevín 9 624,76 € bez DPH
11.11.2015 TRIGLAV Archeologická spoločnosť s.r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice Zmluva o dielo - Archeologický výskum pre celú stavbu cenník
11.11.2015 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava Zmluva o spolupráci pri realizácii výstavby futbalového štadióna KFA ------