O vzniku, postavení a poslaní Mestskej polície


Znak Mestskej polícieVážení občania,


dovoľte mi, aby som sa na úvod niekoľkými slovami zmienil o vzniku, postavení a, poslaní  Mestskej polície ako takej.

            Po novembrových udalostiach v roku 1989, kedy sa naša spoločnosť rozhodla zmeniť politický systém a rozhodla sa pre cestu k demokracií, musela zákonite zmeniť aj svoj životný štýl, na ktorý bola zvyknutá niekoľko desaťročí. Zmena systému však určila aj zodpovednosť za ďalší vývoj regiónov samospráv, ktoré nahradili štátom riadené národné výbory. Dala právo samotným obciam rozhodovať o veciach verejných na svojom území a k tomu prijímať aj zodpovedajúce uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia obce vlastným poslaneckým zborom – obecným zastupiteľstvom. Na zabezpečovanie, kontrolu, plnenie a dodržiavanie prijatých nariadení obce bolo potrebné vytvorenie takého orgánu obce, akým sú dnes obecné a mestské polície.

            Vznik novodobých obecných a mestských polícií umožnil zákon č. 564/91 z 3. decembra, ako aj zákon č. 401/1990 o meste Košice, ktorý konkrétne v § 6 odstavec 4 umožňuje Mestskému zastupiteľstvu  zriadiť mestskú políciu ako svoj poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí,             verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnenia úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu, (primátora), obce.

            Prvý impulz, ktorý dopomohol k vzniku Mestskej polície v Košiciach, dalo 10. zasadanie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 24.09.1991 pod vedením vtedajšieho primátora, akademického architekta Jána Kopnického. Tu padli aj prvé tri úlohy smerom k poslancom, ktorí mali:

1.      navrhnúť členov komisie pre ochranu verejného poriadku,

2.      spracovať návrh konkurzných podmienok na náčelníka mestskej polície v Košiciach,

3.      vypracovať dočasný štatút Mestskej polície – Košice.

Po splnení týchto podmienok poslanecký zbor mesta Košice prijal všeobecne záväzne nariadenie č.3 o Mestskej polícií. Na základe tohoto VZN bola potom konštituovaná Mestská polícia – Košice ako poriadkový útvar mesta.


            Poslanie a úlohy Mestskej polície   

            Mestská polícia je ozbrojený poriadkový útvar, ktorý pôsobí pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Spolupôsobí s príslušnými útvarmi PZ pri ochrane životného prostredia a majetku obce, občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a na verejnosti. Ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom (zákon SNR č.372/90 Zb. o priestupkoch v znení zákona  č.524/90), a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, spáchané neuposlúchnutím zákazov, ktoré vyplývajú z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami. Mestská polícia taktiež objasňuje priestupky.
 

            Všeobecné oprávnenia Mestskej polície

            Považujem za potrebné v tomto mojom úvodnom príhovore Vás oboznámiť aj s niektorými základnými oprávneniami, ktoré mestský policajt pri výkone svojho povolania má. Často sa totiž pri plnení si svojich základných povinností stretáva s otázkami typu:

-         máte na to vôbec právo?,

-         kto ste vlastne!?,

-         čo odo mňa chcete?, a podobne.


            Mestský policajt pri plnení svojich každodenných služobných povinností je oprávnený:

-         vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania,

-         má právo ukladať a vyberať pokuty,

-         je oprávnený zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo po bezprostrednom spáchaní trestného činu,

-         má právo presvedčiť sa, či ten, koho zadržiava, nie je ozbrojený,

-         má právo zbraň odobrať,

-         má oprávnenie prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta,

-         má právo zastavovať vozidlá, ak vodič spácha priestupok proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, ktorý vyplýva z úpravy vykonanej dopravnými značkami alebo zariadeniami.

 

                        Mestský policajt má právo:

-         vyzvať osobu, ktorá je pristihnutá pri spáchaní priestupku, aby preukázala svoju totožnosť;  osoba je povinná výzve vyhovieť;  ak osoba odmietne preukázať svoju totožnosť, policajt  má právo osobu predviesť na útvar mestskej polície za účelom zistenia jej totožnosti,

-         je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitých pre objasnenie priestupku,

-         taktiež, ak je dôvodná obava, že je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku, je zamestnanec mestskej polície oprávnený otvoriť byt a vykonať potrebné úkony na odvrátenie nebezpečenstva,

-         v závislosti od konkrétnej situácie má právo použiť donucovacie prostriedky (VASER, putá,  tomfa , TPZO a pod.).

 

            Mestská polícia Košice dnes

            Mestská polícia v súčasnom období  okrem bežných úloh zameriava svoju činnosť v oblasti verejného poriadku na dodržiavanie zákona o boji proti alkoholizmu a iným toxikomániám, dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení o čistote). V oblasti životného prostredia pravidelne monitorujeme a zisťujeme  zakladateľov nepovolených skládok. Veľkým problémom je tu aj ponechávanie starých , nepojazdných áut na verejných priestranstvách, ktoré jednak kazia vzhľad a  stávajú sa potenciálnym nebezpečenstvom pre hrajúce sa deti a jednak zaberajú parkovacie miesta pre ostatné  prevádzky schopné vozidlá. Zákon č.79/2015 o odpadoch je v platnosti a mesto v súčasnej dobe tvrdo pracuje na tom, aby boli vytvorené zákonné podmienky na to, aby sme sa týchto vrakov vedeli zbaviť.

            Je veľa oblastí, kde pôsobí mestská polícia, a ktoré bežný občan v dnešnom zhone ani neregistruje. Spomeniem aspoň oblasť prevencie, kde sa snažíme skontaktovať či už s riaditeľmi MŠ, ZŠ alebo ich výchovnými poradcami a na základe ich požiadaviek potom vykonávame v rámci Etickej výchovy cyklus prednášok a besied s rozličným obsahom.

 Spomeniem aspoň niektoré:

-         Na ulici,

-         Bezpečný bicykel, korčule, skateboard,

-         Bezpečne na ihrisku, kúpalisku, v prírode,

-         Ako riešiť a predchádzať konfliktom,

-         Škodlivé návykové látky,

-         Šikanovanie  a iné.

Sú to programy, na ktoré nie sú potrebné žiadne finančné prostriedky a snáď aj preto sú najrozšírenejšie. Tu stačí len dobrá vôľa a ochota chcieť. Ak by bolo dosť financií, dali by sa realizovať aj také projekty, akými bol napríklad projekt Bezpečné Košice, kedy ste mohli stretnúť mestského policajta v centrálnej mestskej zóne ozaj na každej ulici a nemuseli ste sa obávať o svoju bezpečnosť.
 

            Vážení občania,

na záver môjho vystúpenia mi dovoľte ešte niekoľko slov; Mestská polícia zabezpečuje celú škálu činností, vrátane hromadných podujatí rôzneho druhu (o čom ste sa mohli a neraz aj teraz  môžete presvedčiť). Neraz nie je jednoduché vyhovieť starostom, požiadavkám jednotlivých poslancov, ale aj množstvu svojráznych požiadaviek občanov a pritom zabezpečovať poriadok, spolupracovať v množstve prípadov s jednotlivými oddeleniami MÚ, vymáhať dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení, zabezpečovať bezpečnosť občanov a ich majetku a zároveň vykonávať typickú policajnú prácu, spolupracovať s Policajným zborom a inými orgánmi a organizáciami a ešte venovať nemálo času a úsilia preventívnej činnosti.

            Ak sa trochu zamyslíme a pouvažujeme, tak zistíme, že mestské či obecné polície (samozrejme okrem hlavného mesta), sú dnes už pomaly jedinou ozbrojenou zložkou v uliciach našich miest a obcí. Prevzali na seba totiž tú najnepríjemnejšiu časť policajnej práce, a tou je práca pochôdzkára. V lete, v zime, v horúčave v mraze, stále na ulici.

 
Náčelník MsP Košice