Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia

Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia

MMK, Tr. SNP 48/A, I. poschodie blok "D", č.dv. 112
Tel.: +421-(0)55-6419 251

Vedúci oddelenia: Ing. Ján Gliganič
e-mail*:  jan.gliganic @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).Referát výstavby

 

Vedúci referátu: Ing. Ján Gliganič
Tel.: +421-(0)55-6419 296
e-mail:  jan.gliganic @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zastupuje mesto ako stavebníka a zabezpečuje úkony spojené s celým procesom výstavby od fázy prípravy projektovej dokumentácie, povoľovania stavby (územné a stavebné konanie), spacovanie podkladov pre výber zhotoviteľa, realizáciu prác a dodávok, preberanie stavby resp. jej častí, až po kolaudáciu, uvedenie do užívania a zaradenie do majetku,
d) zabezpečuje podklady pre spracovanie štúdií, zadaní, investičných zámerov, spolupracuje a rokuje so zainteresovanými orgánmi samosprávy, štátnej správy, správcami inžinierskych sietí, stavebnými úradmi, budúcimi užívateľmi a správcami stavieb,
e) zabezpečuje znalecké posudky, geometrické plány a zamerania stavieb, rieši rekonštrukcie budov za účelom ich zhodnotenia,
f) zabezpečuje odovzdanie staveniska, zvoláva kontrolné dni, rieši kolízie na stavbe, výkon inžinierskej činnosti, stavebný dozor, kontroluje a odsúhlasuje vykonané práce, a sleduje časový postup stavby a koordinuje zhotoviteľov,
g) rieši dotazy a podnety občanov, mestských častí, mestských organizácií a orgánov štátnej správy,
h) rieši poskytovanie dotácií v zmysle všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týkajúcich sa investičnej výstavby,
i) chráni záujmy mesta a zastupuje mesto ako účastníka a dotknutého orgánu pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní,
j) zabezpečuje záujmy mesta v oblasti územného rozvoja mesta,
k) v spolupráci s referátom ÚHA mesta Košice zabezpečuje napĺňanie územnej politiky mesta v súlade so schválenými územnými zámermi mesta a cieľmi vytýčenými príslušnými orgánmi štátu,
l) sleduje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta, týkajúce sa ním zabezpečovaných činností,
m) vykonáva administratívnu funkciu v Komisii výstavby pri mestskom zastupiteľstve,
n) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
o) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
p) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát dopravy

 

Vedúci referátu: Ing. Juraj Cichanský
Tel.: +421-(0)55-6419 714
e-mail:  juraj.cichansky @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií - plní funkciu tzv. cestného správneho orgánu, okrem pôsobnosti povoľovania vstupov motorových vozidiel do centrálnej mestskej zóny a pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie,
d) zabezpečuje stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
e) poskytuje údaje z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve,
f) povoľuje uzávierky a obchádzky, zvláštne užívanie komunikácií, prepravu nadmieru ťažkých alebo rozmerných predmetov a používanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru ustanovenú osobitným predpisom, umiestňovanie zariadení: zábavných - lunaparkov a iných atrakcií, predajných - ambulantné predaje, letné sedenia, usporadúvanie akcií - reklamných, propagačných, prezentačných, kultúrnych, športových, údržbu nadzemných a podzemných vedení každého druhu, povoľuje výnimky pri odstraňovaní pevných prekážok na miestnych komunikáciách,
g) vedie a priebežne aktualizuje centrálnu evidenciu všetkých prekopávok na území mesta Košice,
h) kontroluje dodržiavanie regulatívov schválených mestom na úseku nakladania s komunikáciami (VZN mesta, zásady nakladania s majetkom mesta a pod...),
i) sleduje termíny ukončenia prekopávok a dodržiavanie podmienok stanovených v zmluvách a v spolupráci s MČ a jednotlivými správcami zabezpečuje podklady pre koordináciu prekopávok,
j) zúčastňuje sa územných, stavebných a kolaudačných konaní na príslušných správnych orgánoch, kde investorom je mesto Košice ,
k) rozhoduje a vydáva záväzné stanoviská o pripojení účelových komunikácií a zriaďovaní vjazdov na miestnu komunikáciu,
l) určuje používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská so súhlasom dopravného inšpektorátu,
m) určuje uzávierky, obchádzky, odklon dopravy po dohode s dopravným inšpektorátom,
n) rieši priestupky a ukladá pokuty vo veci porušenia zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov,
o) zastupuje mesto pri vyjadreniach stanovísk útvaru k projektovým dokumentáciám a pri rozhodovaní vo veciach riešenia dopravného systému,
p) zodpovedá za riešenie náročných úloh predprojektovej a projektovej dokumentácie a ich prejednávanie s príslušnými orgánmi,
q) rozhoduje pri vzniknutých technických alebo technicko-ekonomických rozporoch o spôsobe riešenia a vydávania záväzných stanovísk a rozhodovania vo veciach správy komunikácií, vrátane územnoplánovacích dokumentácií,
r) koordinuje a zabezpečuje výstavbu a opravu križovatiek a zabezpečuje koordináciu pri poruchách v zjazdnosti a schodnosti komunikácií,
s) kontroluje čistenie ulíc, parkovísk, zastávok MHD, chodníkov, priestranstiev pred obchodnými centrami, vysypávanie pouličných košov samostatne ako aj za účasti dodávateľa,
t) koordinuje a kontroluje prevedenie stavebných prác na území mesta dodávateľskými firmami a ostatných dodávateľov v rámci údržby komunikácií a ich zariadení,
u) usmerňuje, koordinuje a spolupracuje s dodávateľmi pri príprave harmonogramov čistenia komunikácií a harmonogramov zimnej údržby,
v) kontroluje a koordinuje výkony zimnej údržby a čistoty na území mesta, usmerňuje dodávateľov na spôsob údržby a ošetrovania komunikácií v zimnej údržbe, upozorňuje na nedostatky a kontroluje ich odstraňovanie a spolupracuje s jednotlivými MČ vo veci čistenia komunikácií, prípadne odstránenia nedostatkov,
w) spolupracuje pri vypracovaní operačného plánu zimnej údržby za mesto Košice a vyhotovuje mapy pre zimnú údržbu,
x) zabezpečuje riešenie prerokovaných problémov prejednávanie plánovaných stavieb a postupu ich realizácie s dodávateľmi, prejednávanie problematiky dopravy s kompetentnými orgánmi a organizáciami,
y) spracováva ročné hlásenia a evidencie podľa osobitných právnych predpisov,
z) zabezpečuje a vykonáva činnosti dispečera (povinnosť nahlasovať zmeny alebo poruchy a riešiť ich, evidovať poruchy a tieto nahlasovať v súlade s dohodnutými podmienkami, evidovať dopravné nehody ktorých príčinou bola komunikačná závada, evidovať nahlásené havarijné prekopávky, viesť evidencie o poruchách, havarijných prekopávkach a o výkone zimnej údržby),
aa) ako investor na úseku správy komunikácií na základe schváleného plánu zabezpečuje výber dodávateľov pri bežnej údržbe komunikácií a spracováva harmonogramy prác týkajúcich sa údržby komunikácií na spravovaných komunikáciách pre jednotlivých dodávateľov prác v celom meste Košice na základe podkladov jednotlivých obvodových technikov,
bb) zabezpečuje plánovanie, prípravu, výstavbu a súvislé opravy pozemných komunikácií, verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie a iných technických zariadení a v súvislosti s tým spracováva harmonogram prác,
cc) spracováva všetky výkazy o spravovanej komunikačnej sieti pre potreby štatistiky,
dd) zabezpečuje správy pasportu štátnych ciest II. a III. triedy na území HSA Košice,
ee) zaznamenáva všetky zmeny do pasportu v súvislosti s investičnou výstavbou, delimitáciou, asanáciou, preberaním nových komunikácií do správy na celom území mesta,
ff) pripravuje vyjadrenia za mesto Košice k stavbám, ktoré majú vplyv na dopravný systém, cestné hospodárstvo a spoje celomestského charakteru,
gg) vyhotovuje mostné listy u mostov na mestských komunikáciách a na štátnych cestách II. a III. triedy, zabezpečuje bežnú údržbu mostov a vedie evidenciu mostných prehliadok
hh) zabezpečuje činnosť stavebného dozoru na dopravné značenie a cestné príslušenstvo (zvodidlá, zábradlia, stĺpiky),
ii) vedie evidenciu vyhradených parkovacích miest,
jj) zabezpečuje zaraďovanie dopravných stavieb do majetku mesta Košice,
kk) zastupuje mesto Košice vo veciach správy komunikácií na území mesta v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (cestný zákon),
ll) vydáva nariadenia na nevyhnutné zabezpečovacie práce, ak miestne alebo účelové komunikácie svojim stavom ohrozujú život alebo zdravie osôb,
mm) vydáva rozhodnutia pre dopravcov, dopravné licencie na mestskú hromadnú dopravu (MHD) a vyjadruje sa k zmenám trasovania MHD, k využívaniu zastávok MHD na území mesta pre dopravcov košického kraja, k umiestňovaniu nových prístreškov MHD a mestských informačných zariadení na území mesta, schvaľuje cestovné poriadky MHD u autobusovej, trolejbusovej a električkovej dopravy,
nn) zabezpečuje prevádzku detskej železnice,
oo) zodpovedá za plánovanie, prípravu a výstavbu pozemných komunikácií,
pp) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
qq) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
rr) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.

 

 Strategická hluková mapa Košickej aglomerácie a Akčný plán


Referát stavebného úradu (4 pracoviská stavebného úradu - Západ, Staré Mesto, Juh, Východ)

 

Vedúci referátu:  Ing. Iveta Kramárová
Tel.: +421-(0)55-682 72 05
e-mail:   iveta.kramarova @ kosice.sk

Mesto Košice ako stavebný úrad I. stupňa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa osobitných predpisov (stavebný zákon).

Stavebný úrad:

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) vedie územné konania a vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny a o stavebnej uzávere,
d) vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác,
e) prijíma ohlásenia jednoduchých stavieb (ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí), drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a vydáva oznámenie, že proti ich uskutočneniu nemá námietky,
f) vedie konania o povolení užívania stavieb - kolaudačné konania, konania o zmene v užívaní stavieb, konania o povolení skúšobnej prevádzky, povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti a vydáva kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene v užívaní stavieb, rozhodnutia o povolení skúšobnej prevádzky, o povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti,
g) vedie konania o povolení terénnych úprav, ťažobných prác a informačných, reklamných a propagačných zariadení a vydáva rozhodnutia o ich povolení, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány,
h) vedie konania o odstraňovaní stavieb a vydáva povolenia alebo nariadenia na odstránenie stavieb,
i) vedie konania o dodatočnom povolení stavieb a vydáva rozhodnutia o dodatočnom povolení stavieb,
j) nariaďuje údržbu stavieb, nevyhnutné úpravy, zabezpečovacie práce a zastavenie stavebných prác na stavbe z dôvodov uvedených stavebným zákonom,
k) vedie konania o priestupkoch a správnych deliktoch a vydáva rozhodnutia o uložení pokút za priestupky fyzických osôb a rozhodnutia o uložení pokút právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie,
l) vykonáva vyvlastňovacie konania a vydáva rozhodnutia o vyvlastnení, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány,
m) vedie ďalšie konania a vydáva iné rozhodnutia podľa ustanovení stavebného zákona,
n) vykonáva štátny stavebný dohľad,
o) vydáva záväzné stanoviská v konaniach správnych orgánov podľa osobitných predpisov,
p) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
q) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
r) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.

 

  Pracoviská stavebného úradu - Západ, Staré Mesto, Juh, Východ


Referát životného prostredia a energetiky

 

Vedúci referátu: Ing. Mária Kottferová
Tel.: +421-(0)55-6419 253
e-mail:  maria.kottferova @ kosice.sk

 

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje vypracovanie koncepcií rozvoja mesta v jednotlivých oblastiach životného prostredia a energetiky (program odpadového hospodárstva, program rozvoja miest, koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky), napomáha utvárať a chrániť zdravé životné podmienky, zdravý spôsob života a práce obyvateľov,
d) zabezpečuje podklady z oblastí životného prostredia súvisiace s tvorbou a implementáciou projektov na úrovni mesta Košice,
e) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín podľa osobitných predpisov,
f) vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia podľa osobitných predpisov,
g) vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy,
h) vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami podľa osobitných predpisov,
i) spracováva povodňový plán záchranných prác mesta Košice,
j) plní kompetencie mesta podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
k) plní kompetencie mesta podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
l) plní kompetencie mesta podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
m) plní kompetencie mesta podľa zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov,
n) kontroluje plnenie zákonných podmienok pri zabezpečovaní zberu, prepravy, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu so zmluvným partnerom,
o) plní kompetencie mesta podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
p) zabezpečuje činnosť karanténnej stanice,
q) plní povinnosť obce podľa § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
r) plní kompetencie mesta podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov,
s) plní povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov,
t) plní povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
u) plní povinnosti podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (sledovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie údajov o konečnej spotrebe energií prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti),
v) zabezpečuje vykonávanie odpočtov a následne vystavenie vyúčtovania pre refakturáciu spotreby energetických médií za prenajatý majetok mesta, vrátane spracovania, vecnej a číselnej kontroly a likvidácie faktúr za energie a servisné práce pre odberné miesta v majetku mesta,
w) zabezpečuje priamo u dodávateľov energetických médií a vody prihlásenie, zmenu a odhlásenie odberu pre jednotlivé objekty,
x) spolupracuje s jednotlivými odbornými dodávateľmi elektrotechnických, plynárenských a vodárenských prác, zabezpečuje vykonanie opráv a odstránenie havarijných stavov v odberoch energetických médií, sleduje platnosť revíznych správ a zabezpečuje cez objednávky obnovenie revíznych správ,
y) vykonáva administratívnu funkciu v Komisii životného prostredia pri MZ,
z) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
aa) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
bb) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.

 

 Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky

 Program odpadového hospodárstva mesta KOŠICE na roky 2016 - 2020


 

Referát špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie

 

Vedúci referátu: Ing. Marta Makšimová
Tel.: +421-(0)55-6419 324
e-mail:  marta.maksimova @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (ďalej len MK a ÚK),
d) vydáva stavebné povolenie na stavby MK a ÚK,
e) povoľuje v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka zmenu stavby MK a ÚK ešte pred jej dokončením a povoľuje zmenu účelu užívania stavby,
f) povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb MK a ÚK a ich zmien a rozhoduje o dodatočnom povolení stavby MK a ÚK,
g) vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby MK a ÚK,
h) vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby MK a ÚK, na ktoré vydal stavebné povolenie,
i) vydáva oznámenia, že proti uskutočneniu stavebných úprav a udržiavacích prác nemá námietky resp. určuje, že ohlásené stavebné úpravy alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,
j) nariaďuje vlastníkovi stavby údržbu stavby MK a ÚK, nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe MK a ÚK alebo na stavebnom pozemku a nariaďuje zabezpečovacie práce,
k) vydáva rozhodnutie o proteste prokurátora proti vlastnému rozhodnutiu, o autoremedúre vlastných rozhodnutí,
l) rieši dotazy a podnety občanov, mestských častí, mestských organizácií a orgánov štátnej správy,
m) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
n) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
o) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.