Podmienky na vydanie rezidentskej parkovacej karty

SPOLOČNÉ PODMIENKY (vzťah rezidenta k motorovému vozidlu)

 

Rezident (ako oprávnená osoba resp. používateľ rezidentskej parkovacej karty) musí byť vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla, alebo ho užívať na súkromné účely iným spôsobom (v zmysle VZN č. 157). V prípade rezidentských parkovacích kariet pre podnikateľov (v cene 150 €/200 €, resp. 300 €) sa za oprávnenú osobu resp. používateľa považuje priamo daný podnikateľ (nie jeho zamestnanec).

 

Spôsoby preukazovania spoločných podmienok sú uvedené v priloženom súbore:

Spoločné podmienky – vzťah rezidenta k motorovému vozidlu

 

A. REZIDENTSKÉ PARKOVACIE KARTY VIAZANÉ NA TRVALÝ POBYT REZIDENTA (osobitné podmienky)

 

Tento okruh zahŕňa nasledujúce typy rezidentských parkovacích kariet:

Typ rezidentskej
parkovacej karty (RPK)

max. počet RPK na jeden byt

cena RPK

prvá

druhá

tretia

A1

pre obyvateľa s trvalým pobytom v centrálnej mestskej zóne (CMZ)

3

35 €

70 €

150 €

pre obyvateľa s trvalým pobytom v CMZ (vek rezidenta nad 62 rokov)

3

5 €

70 €

150 €

pre obyvateľa s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite

3

20 €

70 €

150 €

pre obyvateľa s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite (vek rezidenta nad 62 rokov)

3

5 €

70 €

150 €

A2

pre obyvateľa s trvalým pobytom v CMZ (rezident je osobou s ŤZP)

3

5 €

5 €*

5 €*

pre obyvateľa s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite (rezident je osobou s ŤZP)

3

5 €

5 €*

5 €*

* znížená cena 5 € v poradí druhej a tretej rezidentskej parkovacej karty na byt platí len v prípade, ak ide o osobu so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín

 

Podrobnosti o jednotlivých podmienkach, ktoré je potrebné preukázať za účelom vydania uvedených rezidentských parkovacích kariet, sú uvedené v priloženom súbore v časti A1 a A2:

A. rezidentské karty viazané na trvalý pobyt rezidenta 

 

B. REZIDENTSKÉ PARKOVACIE KARTY VIAZANÉ NA VLASTNÍCTVO ALEBO NÁJOM OBYTNEJ JEDNOTKY (osobitné podmienky)

 

Tento okruh zahŕňa nasledujúce typy rezidentských parkovacích kariet:

Typ rezidentskej
parkovacej karty (RPK)

max. počet RPK na jeden byt

cena RPK

prvá

druhá

tretia

B1

pre obyvateľa, ktorý je vlastníkom obytnej jednotky (bytu) v rezidentskej lokalite

1

20 €

-

-

B2

 pre obyvateľa, ktorý je nájomcom obytnej jednotky (bytu) v rezidentskej lokalite

1

20 €

-

-

Podrobnosti o jednotlivých podmienkach, ktoré je potrebné preukázať za účelom vydania uvedených rezidentských parkovacích kariet, sú uvedené v priloženom súbore v časti B1 a B2:

B. rezidentské karty viazané na vlastníctvo alebo nájom obytnej jednotky

 

C. REZIDENTSKÉ PARKOVACIE KARTY PRE PRACUJÚCICH SO ZÁVAŽNÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM DOLNÝCH KONČATÍN (osobitné podmienky)

 

Tento okruh zahŕňa nasledujúce typy rezidentských parkovacích kariet:

Typ rezidentskej
parkovacej karty (RPK)

max. počet RPK na jeden byt

cena RPK

prvá

druhá

tretia

C

pre osobu s ŤZP dolných končatín pracujúcu v centrálnej mestskej zóne

1

5 €

-

-

pre osobu s ŤZP dolných končatín pracujúcu v rezidentskej lokalite

1

5 €

-

-

Podrobnosti o jednotlivých podmienkach, ktoré je potrebné preukázať za účelom vydania uvedených rezidentských parkovacích kariet, sú uvedené v priloženom súbore:

C. osobitné rezidentské karty pre pracujúcich s ŤZP dolných končatín

 

D. REZIDENTSKÉ PARKOVACIE KARTY PRE OSOBY ODKÁZANÉ NA DENNÚ STAROSTLIVOSŤ (osobitné podmienky)

 

Tento okruh zahŕňa nasledujúci typ rezidentských parkovacích kariet:

Typ rezidentskej
parkovacej karty (RPK)

max. počet RPK na jeden byt

cena RPK

prvá

druhá

tretia

D

pre osobu poskytujúcu dennú starostlivosť obyvateľovi s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite

1

5 €

-

-

Podrobnosti o jednotlivých podmienkach, ktoré je potrebné preukázať za účelom vydania uvedenej rezidentskej parkovacej karty, sú uvedené v priloženom súbore:

D. rezidentské karty pre osoby odkázané na dennú starostlivosť

 

E. REZIDENTSKÉ PARKOVACIE KARTY PRE PODNIKATEĽOV (osobitné podmienky)

 

Tento okruh zahŕňa nasledujúce typy rezidentských parkovacích kariet:

Typ rezidentskej
parkovacej karty (RPK)

max. počet RPK na jeden byt

cena RPK

prvá

druhá

tretia

E

 pre podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou

3

150 €

300 €

300 €

pre podnikateľa, ktorý je právnickou osobou

3

200 €

300 €

300 €

Podrobnosti o jednotlivých podmienkach, ktoré je potrebné preukázať za účelom vydania uvedených rezidentských parkovacích kariet, sú uvedené v priloženom súbore:

E. rezidentské karty pre podnikateľov