Prejsť na obsah

Preregistrovanie abonentnej parkovacej karty

Držiteľ abonentnej parkovacej karty, ktorá mu bola vydaná spoločnosťou EEI s.r.o. pred 1. 2. 2019, môže požiadať Mesto Košice o preregistrovanie tejto parkovacej karty.  V rámci preregistrácie odporúčame vyplniť formulár žiadosti o preregistrovanie abonentnej parkovacej karty (uvedený nižšie v prílohe) a zaslať ho emailom na adresu abonentnakarta@kosice.sk. Žiadosť o preregistrovanie abonentnej parkovacej karty možno tiež doručiť osobne na kontaktné miesto na Magistráte mesta Košice.

 

Prílohy k žiadosti

Spolu so žiadosťou je potrebné doložiť doklad o zaplatení ceny pôvodnej abonentnej parkovacej karty vydanej spoločnosťou EEI s.r.o. (odporúčame predložiť dokument, ktorý spoločnosť EEI s.r.o. zasielala v prípade úhrady ceny parkovacej karty – tento dokument obsahuje štruktúrované údaje: „Informácie o objednávke“, „Informácie o zákazníkovi“ a „Parkovacie karty“).

 

Výhody preregistrovania abonentnej parkovacej karty

Pri preregistrovaní pôvodnej parkovacej karty vydanej spoločnosťou EEI s.r.o. sa údaje o príslušnej parkovacej karte zapíšu do informačného systému mesta Košice, ktorý využíva mestská polícia pri kontrole dodržiavania pravidiel na úseku parkovania. Po preregistrovaní parkovacej karty EEI s.r.o. zanikne povinnosť preukazovať sa pôvodnou parkovacou kartou.

 

Povinnosti držiteľa abonentnej parkovacej karty, ktorá nebude preregistrovaná mestom Košice

Držiteľ pôvodnej parkovacej karty (vydanej spoločnosťou EEI s.r.o.) je povinný umiestniť pôvodnú parkovaciu kartu za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto tak, aby všetky údaje na čelnej strane parkovacej karty boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla. Ak bola pôvodná parkovacia karta vydaná len v elektronickej podobe, držiteľ pôvodnej parkovacej karty je povinný umiestniť doklad o zaplatení alebo o vydaní tejto elektronickej parkovacej karty za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto tak, aby na čelnej strane tohto dokladu z vonkajšej strany vozidla boli čitateľné údaje o EČV, kategórie a type parkovacej karty a dobe platnosti pôvodnej parkovacej karty. Ak nie je jasne viditeľná doba platnosti alebo iný údaj potrebný ku kontrole, považuje sa to za nezaplatenie úhrady za dočasné parkovanie.