Referát hospodárskej správy

Referát hospodárskej správy

MMK, Tr. SNP 48/A, I. poschodie blok "D", č.dv. 115

Vedúci referátu: Ing. Miroslav Malaťák
Tel.: +421-(0)55-6419 207
e-mail:  magistrat @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referát hospodárskej správy

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje spracovanie podkladov k návrhu rozpočtu, sleduje jeho čerpanie a v prípade potreby odporúča a navrhuje operatívne úpravy,
d) zabezpečuje kompletný chod pokladní mesta Košice a vedie centrálnu evidenciu faktúr,
e) zabezpečuje poistenie časti majetku mesta Košice, ktorý priamo spravuje,
f) zabezpečuje činnosť auto prevádzky a predkladá požiadavky na obstarávanie nových vozidiel,
g) zabezpečuje materiálno-technické vybavenie jednotlivých pracovísk (okrem počítačovej techniky), vrátane zabezpečenia hygienickej údržby priestorov a vyhotovuje a aktualizuje miestne inventárne zoznamy,
h) vedie centrálnu evidenciu, rozdelenie, skenovanie a archiváciu zmlúv,
i) postupuje príkazné zmluvy s charakterom závislej práce pred ich zverejnením na personálny útvar,
j) vyhotovuje objednávky a spracováva dodávateľské faktúry v súvislosti s činnosťou referátu, vystavuje platobné poukazy na preddavky a vyúčtovania,
k) preberá podania od fyzických a právnických osôb, faktúry a balíky, triedi zásielky, tlač a publikácie, eviduje podania v podacích hárkoch, technicky spracováva došlé podania v IS Helios Green, tvorí výstupné zostavy, zabezpečuje váženie a frankovanie zásielok, expedovanie a styk s poštovým úradom a eviduje mailovú korešpondenciu,
l) zapisuje podania do doručovacích kníh pre mestské podniky,
m) archivuje denné podacie poštové hárky, príjmové a výdavkové doklady hlavnej pokladne,
n) zabezpečuje komplexné výkony telekomunikačných služieb,
o) zabezpečuje skladové hospodárstvo (hnuteľného majetku, kancelárskych potrieb a pracovných odevov) a chod centrálnej rozmnožovne,
p) koordinuje činností zamestnancov oddelení a referátov magistrátu mesta zastúpených na pracoviskách kancelárie prvého kontaktu (ďalej len KPK) v zmysle cieľov a úloh Projektu KPK,
q) aktualizuje podklady pre oficiálnu web stránku mesta v časti "Servis pre občanov - KPK",
r) poskytovanie priamych ústnych, telefonických a e-mailových informácii súvisiacich s činnosťou KPK a kompetenciami mestskej samosprávy žiadateľom,
s) osvedčovanie listín a podpisov na listinách a vyberanie poplatkov s tým spojených,
t) spracovanie mesačných hlásení jednotlivých matričných úradov v pôsobnosti mesta,
u) zabezpečuje kopírovacie služby pre občanov a výdaj tlačív a oznámených písomnosti k miestnym daniam pre fyzické osoby,
v) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
w) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
x) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.