Referát informatiky

Referát informatiky

MMK, Tr. SNP 48/A, I. poschodie blok "D", č.dv. 117
Vedúci referátu: Ing. Gabriela Hajduková
Tel.: +421-(0)55-6419 191
e-mail:  gabriela.hajdukova @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referát informatiky

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) koordinuje a zodpovedá za systémové informačné činnosti a uskutočňovanie koncepcie rozvoja informačných systémov,
d) metodicky usmerňuje a projektovo riadi časť štátneho informačného systému v rozsahu svojej pôsobnosti, zodpovedá za uskutočňovanie koncepcie časti štátneho informačného systému,
e) zabezpečuje a vykonáva bezpečnostnú politiku v oblasti informačných a komunikačných technológií a zabezpečuje bezpečnosť vstupných a výstupných dát,
f) zabezpečuje agendu ochrany osobných údajov v informačných systémoch v súlade s bezpečnostným projektom,
g) zabezpečuje správu systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií,
h) zabezpečuje prevádzku, správu a inovácie web aplikácií, informačného portálu mesta Košice - www.kosice.sk a intranetu,
i) zabezpečuje správu geografických informačných systémov,
j) koordinuje a zabezpečuje technicko-prevádzkové činnosti a činnosti na zabezpečenie technického rozvoja,
k) komplexne zabezpečuje správu hnuteľného majetku a nehmotného majetku v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky a informačných systémov,
l) sleduje právnu úpravu štátneho informačného systému, jeho rozvoj, normy a štandardy a v súvislosti s tým prijíma a zhromažďuje ekonomické, technické alebo prevádzkové podklady,
m) podieľa sa na tvorbe koncepcií mesta v oblasti informačných systémov,
n) zabezpečuje správu a preventívnu údržbu výpočtovej techniky vrátane serverovej infraštruktúry a operatívne odstraňuje bežné závady,
o) zabezpečuje prevádzku, diagnostikovanie a následné odstraňovanie chýb počítačovej siete,
p) zabezpečuje tvorbu a prevádzku celomestského integrovaného informačného systému,
q) vykonáva systémovú administráciu a údržbu dát v informačných systémoch a komplexne zabezpečuje požiadavky na informácie z informačného systému,
r) pre potreby rokovaní kolektívnych orgánov mesta zabezpečuje jednotlivé technické zariadenia a ich obsluhu (hlasovacie zariadenie ...),
s) zabezpečuje školenia užívateľov APV podľa potrieb úradu a školenie obsluhy výpočtovej techniky a zodpovedá za vzdelanostnú úroveň zamestnancov na oddelení v oblasti informačného systému,
t) vykonáva lektorskú a školiacu činnosť pre zamestnancov, zamestnancov mestských častí a mestských podnikov, tvorí koncepcie a projekty vzdelávania zamestnancov,
u) zabezpečuje chod a údržbu informačného systému,
v) zodpovedá za preberanie a testovanie projektov APV spracovávaných treťou stranou,
w) koordinuje programy pre správu registratúry na úrovni mesta Košice,
x) zabezpečuje vecnú a technickú správu registratúry a správu registratúrneho strediska magistrátu,
y) koordinuje školenia a metodické usmernenia pracovníkov, ktorí zabezpečujú správu registratúry,
z) koordinuje jednotné spracovanie spisovej agendy na úrade v súlade s príslušnou legislatívou a registratúrnym poriadkom úradu,
aa) koordinuje aktualizáciu registratúrneho plánu úradu a jeho schválenie príslušným archívom podľa potrieb úradu v súlade s príslušnou legislatívou a organizačným poriadkom úradu,
bb) zabezpečuje predarchívnu starostlivosť registratúrnych záznamov magistrátu,
cc) zabezpečuje organizačne, metodicky a po odbornej stránke vyraďovacie konania,
dd) zabezpečuje tvorbu šablón písomností pre všetky zložky mesta,
ee) koordinuje spoluprácu s Archívom mesta Košice pri správe registratúry na úrade a riešení úloh týkajúcich sa predarchívnej starostlivosti,
ff) podieľa sa na spracovaní interných predpisov a noriem v oblasti správy registratúry a spisovej služby,
gg) vyhotovuje výpisy a potvrdenia z registratúrnych záznamov, vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme.