Referát parkovania

Referát parkovania

MMK, Tr. SNP 48/A, prízemie blok "F", č.dv. 005
Vedúci referátu:
Tel.: +421-(0)55-6419 291
e-mail:  parking @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referát parkovania

a) zabezpečuje činnosti súvisiace s prevádzkovaním parkovacieho systému v meste Košice v súlade s platným VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice,
b) vydáva parkovacie karty,
c) vedie evidenciu parkovacích kariet,
d) sleduje splnenie podmienok žiadateľov pre zakúpenie parkovacej karty,
e) vybavuje reklamácie súvisiace s prevádzkovaním parkovacieho systému,
f) zabezpečuje technickú infraštruktúru parkovacieho systému,
g) zabezpečuje uzatváranie zmluvných vzťahov s externými dodávateľmi jednotlivých prvkov parkovacieho systému,
h) poskytuje poradenstvo pre obyvateľov a návštevníkov mesta vo veci parkovania,
i) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta vo svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
j) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov vo svojej pôsobností,
k) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačných systémoch,
l) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, orgánov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
m) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.