Prejsť na obsah

Referát parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia

Referát parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia

MMK, Tr. SNP 48/A, prízemie blok "C", č.dv. 012
Vedúci referátu: Mgr. Tomáš Vrbovský
Tel.: +421-(0)55-6419 384
e-mail:  parking @ kosice.sk , tomas.vrbovsky @ kosice.sk, udrzbaciest @ kosice.sk, poruchy @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referát parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia:

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta vo svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta, 
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov vo svojej pôsobností, 
c) zabezpečuje činnosti súvisiace s prevádzkovaním parkovacieho systému v meste Košice v súlade s platným VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice,
d) vydáva parkovacie karty,
e) vedie evidenciu parkovacích kariet,
f) sleduje splnenie podmienok žiadateľov pre zakúpenie parkovacej karty,
g) vybavuje reklamácie súvisiace s prevádzkovaním parkovacieho systému,
h) zabezpečuje technickú infraštruktúru parkovacieho systému,
i) zabezpečuje uzatváranie zmluvných vzťahov s externými dodávateľmi jednotlivých prvkov parkovacieho systému,
j) poskytuje poradenstvo pre obyvateľov a návštevníkov mesta vo veci parkovania,
k) zabezpečuje pôsobnosť správcu miestnych ciest pri povoľovaní vstupov motorových vozidiel do pešej zóny,
l) zabezpečuje stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych ciest vo vlastníctve mesta podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu, 
m)  koordinuje a zabezpečuje výstavbu a opravu križovatiek a zabezpečuje koordináciu pri poruchách v zjazdnosti a schodnosti ciest, 
n)  kontroluje čistenie ulíc, parkovísk, zastávok MHD, chodníkov, priestranstiev pred obchodnými centrami, vysypávanie pouličných košov samostatne ako aj za účasti dodávateľa, 
o)  koordinuje a kontroluje prevedenie stavebných prác na území mesta dodávateľskými firmami a ostatných dodávateľov v rámci údržby ciest a ich zariadení, 
p) usmerňuje, koordinuje a spolupracuje s dodávateľmi pri príprave harmonogramov čistenia ciest a harmonogramov zimnej údržby,
q) kontroluje a koordinuje výkony zimnej údržby a čistoty na území mesta, usmerňuje dodávateľov na spôsob údržby a ošetrovania ciest v zimnej údržbe, upozorňuje na nedostatky a kontroluje ich odstraňovanie a spolupracuje s jednotlivými MČ vo veci
čistenia ciest, prípadne odstránenia nedostatkov, 
r) spolupracuje pri vypracovaní operačného plánu zimnej údržby za mesto Košice a vyhotovuje mapy pre zimnú údržbu, 
s) zabezpečuje a vykonáva činnosti dispečera (povinnosť nahlasovať zmeny alebo poruchy a riešiť ich, evidovať poruchy a tieto nahlasovať v súlade s dohodnutými podmienkami, evidovať dopravné nehody ktorých príčinou bola komunikačná chyba, evidovať
nahlásené havarijné prekopávky, viesť evidencie o poruchách, havarijných prekopávkach a o výkone zimnej údržby), 
t) ako investor na úseku správy ciest na základe schváleného plánu zabezpečuje výber dodávateľov pri bežnej údržbe ciest a spracováva harmonogramy prác týkajúcich sa údržby ciest na spravovaných cestách pre jednotlivých dodávateľov prác v celom meste Košice na základe podkladov jednotlivých obvodových technikov,
u) zabezpečuje plánovanie, prípravu, výstavbu a súvislé opravy ciest, verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie a iných technických zariadení a v súvislosti s tým spracováva harmonogram prác,
v) zodpovedá za plánovanie, prípravu a výstavbu ciest, 
w) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačných systémoch,
x) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, orgánov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
y) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.