Referát personalistiky

Referát personalistiky

MMK, Tr. SNP 48/A, III. poschodie blok "D", č.dv. 323

Vedúci referátu: Ing.Bc. Ľubov Platková
Tel.: +421-(0)55-6419 129
e-mail:  platkova.lubov @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referát personalistiky

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje vydávanie a podieľa sa na aktualizácii vnútorných predpisov mesta v oblasti pracovnoprávnej a organizačnej (najmä pracovný poriadok, organizačný poriadok, kolektívna zmluva),
d) sleduje a aktívne sa podieľa na celkovom stave a na potrebách zamestnanosti magistrátu,
e) komplexne zabezpečuje personálnu a mzdovú agendu zamestnancov mesta, primátora a námestníkov a realizuje vyplácanie peňažných a nepeňažných príjmov poslancov a odmien členov komisií mestského zastupiteľstva,
f) zabezpečuje ochranu osobných údajov podľa osobitných predpisov prostredníctvom zodpovednej osoby a kontroluje ich dodržiavanie v podmienkach zamestnávateľa,
g) spracováva žiadosti o prijatie do zamestnania, realizuje výberové konania a riadené pohovory,
h) spracováva a vedie evidenciu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a realizuje spracovanie ich odmien,
i) posudzuje platové zatriedenie zamestnancov mesta v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
j) spracováva podklady pre rozsah a úpravy mzdového fondu, zapracováva ho do rozpočtu mesta a v súvislosti s tým sleduje, hodnotí a navrhuje jeho úpravy,
k) spracováva podklady pre výplaty miezd a odmien, vrátane iných pracovnoprávnych a poistných nárokov zamestnancov,
l) realizuje zúčtovanie dane zo závislej činnosti a spracováva podklady k zúčtovaniu zdravotného poistenia zamestnancov,
m) vedie a archivuje osobné spisy zamestnancov mesta s výnimkou školstva v príručnom archíve a zodpovedá za ich úplnosť,
n) vedie evidenciu zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou a sleduje a vyhodnocuje plnenie povinného podielu zamestnávania týchto zamestnancov,
o) spracováva prehľady o dochádzke, výkazy a štatistické prehľady z personálnej a mzdovej oblasti,
p) plní povinnosti zamestnávateľa voči štátnym orgánom a ostatným inštitúciám (daňový úrady, úrad práce, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, inšpektorát práce, štatistický úrad, súdy, exekútorské úrady doplnkové dôchodkové spoločností, Trexima, a pod.) a zabezpečuje administratívnu agendu s tým súvisiacu,
q) zabezpečuje sociálnu starostlivosť o zamestnancov, vrátane tvorby a čerpania sociálneho fondu,
r) spracováva rozpočet a monitoring v oblasti vzdelávania zamestnancov, sleduje jeho čerpanie a organizuje vzdelávanie zamestnancov a vedie jeho evidenciu,
s) zúčastňuje sa na príprave podkladov pre projekty týkajúcich sa vzdelávania a podieľa sa na ich realizácii,
t) podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy,
u) spracováva prehľady životných a pracovných jubileí zamestnancov,
v) zabezpečuje vydávanie služobných preukazov a čipových kariet,
w) zabezpečuje absolventskú prax v spolupráci s úradom práce a odbornú prax študentov stredných a vysokých škôl,
x) podieľa sa na realizácii mestských projektov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a zamestnanosti,
y) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
z) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
aa) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.