Prejsť na obsah

Všeobecné informácie o abonentnej parkovacej karte

KDE MOŽNO PARKOVAŤ S ABONENTNOU KARTOU
 
Abonentná parkovacia karta umožňuje parkovanie na parkovacích miestach, ktoré sú zaradené do tarifných pásem 1 až 4 (na mape sú tieto parkovacie miesta označené červenou, oranžovou, zelenou a žltou farbou).
 
 
KDE NEMOŽNO PARKOVAŤ S ABONENTNOU KARTOU
 
Abonentná parkovacia karta sa nevzťahuje na parkovanie na závorovom parkovisku a na vyhradených parkovacích miestach. Jedinou výnimkou je abonentná parkovacia karta pre tarifné pásmo 4, ktorá platí aj na závorových parkoviskách zaradených do tohto tarifného pásma.
 
 
TYPY ABONENTNEJ KARTY A ROZSAH ICH PLATNOSTI
 
Vo všeobecnosti platí, že abonentná karta pre „drahšie“ tarifné pásmo platí aj v „lacnejších“ tarifných pásmach, napr. abonentná karta pre tarifné pásmo 1 platí aj v tarifných pásmach 2, 3 a 4.
 

Prehľad platnosti abonentných parkovacích kariet (APK) podľa jednotlivých typov:


   Typ

tarifné pásmo 1
(červené parkoviská)

tarifné pásmo 2 (oranžové parkoviská)

tarifné pásmo 3 (zelené parkoviská)

tarifné pásmo 4 (žlté parkoviská)

APK pre tarifné pásmo 1

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

APK pre tarifné pásmo 2

nie

ÁNO

ÁNO

ÁNO

APK pre tarifné pásmo 3

nie

nie

ÁNO

ÁNO

APK pre tarifné pásmo 4

nie

nie

nie

ÁNO*

APK pre tarifné pásmo 4 pre seniorov

nie

nie

nie

ÁNO*

* platí aj na závorových parkoviskách

 
Každú abonentnú parkovaciu kartu možno zakúpiť s dobou platnosti jeden rok alebo 180 dní s výnimkou abonentnej parkovacej karty pre tarifné pásmo 4 pre seniorov – túto kartu možno zakúpiť s dobou platnosti len na jeden rok.
 
 
CENA ABONENTNÝCH KARIET
 
Cena abonentných parkovacích kariet je uvedená v cenníku.
 
  
PODMIENKY PRE VYDANIE ABONENTNÝCH KARIET
 
Keďže hlavnú regulačnú funkciu pri vydávaní abonentných parkovacích kariet plní cena, na rozdiel od rezidentských parkovacích kariet nie je potrebné skúmať otázku vlastníctva nehnuteľnosti, trvalého pobytu či iných obdobných právnych vzťahov; rovnako sa nevyžaduje splnenie podmienky užívania motorového vozidla na súkromné účely. Z toho dôvodu nie je obmedzený ani počet abonentných parkovacích kariet na jednu osobu. Uvedené neplatí len v prípade „zlacneného“ typu abonentnej karty určenej pre seniorov (pozri ďalej osobitné podmienky).
 

  
OSOBITNÉ PODMIENKY PRE VYDANIE ABONENTNÝCH KARIET PRE SENIOROV
 

Žiadateľ má nárok na vydanie jednej abonentnej parkovacej karty pre tarifné pásmo 4 pre seniorov (v cene 30 €), ak splní nasledovné podmienky:

  • trvalý pobyt v meste Košice,
  • dosiahnutie veku 70 rokov,
  • užívanie motorového vozidla, na ktoré sa má vzťahovať abonentná parkovacia karta, na súkromné účely – t. j. žiadateľ musí byť držiteľom alebo vlastníkom motorového vozidla, príp. ho môže užívať iným spôsobom na súkromné účely podľa § 8d ods. 1 písm. e) bodu 2 VZN č. 157,
  • žiadateľ je držiteľom platného vodičského preukazu.

 

ŽIADOSŤ O VYDANIE ABONENTNEJ KARTY
 
Podrobné informácie o spôsobe podania žiadosti nájdete v sekcii Žiadosť o vydanie abonentnej parkovacej karty.
 
Ak chcete preregistrovať svoju pôvodnú abonentnú parkovaciu kartu, ktorá bola vydaná spoločnosťou EEI s.r.o., pozrite si sekciu Preregistrovanie abonentnej parkovacej karty