Prejsť na obsah

Všeobecné informácie o rezidentskej parkovacej karte

Rezidentská parkovacia karta umožňuje rezidentom parkovanie predovšetkým v mieste ich bydliska. Okruh rezidentov závisí od typu rezidentskej parkovacej karty, ako aj od toho, či ide o centrálnu mestskú zónu alebo rezidentské lokality.
 
Pri vydávaní rezidentských parkovacích kariet je potrebné preukázať splnenie podmienok ustanovených príslušným všeobecne záväzným nariadením mesta Košice.
 
 

KDE MOŽNO PARKOVAŤ S REZIDENTSKOU KARTOU

 
Centrálna mestská zóna (CMZ)
Rezidentská parkovacia karta v CMZ umožňuje parkovanie na troch uliciach vyznačených na rezidentskej parkovacej karte. V rámci pripravovanej zmeny VZN sa počíta s dočasným uvoľnením regulácie, ak prevádzkovateľ dočasne z technických dôvodov neurčí príslušné ulice na rezidentskej parkovacej karte – v takom prípade držiteľ tejto parkovacej karty je dočasne oprávnený parkovať aj na inom parkovacom mieste v CMZ s výnimkou parkoviska na Staničnom námestí za predpokladu, že bez vlastného zavinenia nemôže parkovať na ulici trvalého pobytu rezidenta.
 
Rezidentské lokality (1 až 10)
Rezidentská parkovacia karta v rezidentskej lokalite umožňuje parkovanie na všetkých uliciach patriacich do príslušnej (základnej) rezidentskej lokality ako aj na uliciach tých rezidentských lokalít, ktoré susedia so základnou rezidentskou lokalitou.
 
 

KDE NEMOŽNO PARKOVAŤ S REZIDENTSKOU KARTOU

 
Rezidentská parkovacia karta sa nevzťahuje na parkovanie na závorovom parkovisku a na vyhradených parkovacích miestach (ak nejde o vyhradené parkovacie miesta pre rezidentov).
 
 

CENA REZIDENTSKEJ PARKOVACEJ KARTY

 
Cena rezidentských parkovacích kariet závisí od typu parkovacej karty a od jej poradia na príslušnú obytnú jednotku (resp. prevádzkareň). Cena rezidentských parkovacích kariet je uvedená v cenníku.
  
 

PODMIENKY NA VYDANIE REZIDENTSKÝCH KARIET

 
Podmienky podľa jednotlivých typov rezidentských parkovacích kariet sú uvedené v sekcii Podmienky na vydanie rezidentskej parkovacej karty.
 
 

ŽIADOSŤ O VYDANIE REZIDENTSKEJ KARTY

 
Požiadať o vydanie rezidentskej parkovacej karty možno osobne na kontaktnom mieste na Magistráte mesta Košice. Ak si chcete vybaviť priamo na mieste vydanie rezidentskej parkovacej karty, je potrebné so sebou priniesť doklady, ktorými sa preukazujú podmienky na vydanie rezidentskej parkovacej karty.
 
O vydanie rezidentskej parkovacej karty možno požiadať aj prostredníctvom registračného formulára. Dovoľujeme si Vás však požiadať, aby ste pred tým venovali náležitú pozornosť návodu na vyplnenie formulára.
 
Ak chcete preregistrovať svoju pôvodnú rezidentskú parkovaciu kartu, ktorá bola vydaná spoločnosťou EEI s.r.o., pozrite si sekciu Preregistrovanie rezidentskej parkovacej karty.