Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie abonentnej parkovacej karty

Žiadateľ o vydanie vyplní formulár žiadosti o vydanie abonentnej parkovacej karty (uvedený nižšie v prílohe) a zašle ho emailom na adresu abonentnakarta@kosice.sk. Žiadosť o vydanie abonentnej parkovacej karty možno tiež doručiť osobne na kontaktné miesto na Magistráte mesta Košice.
 
Následne mesto Košice ako prevádzkovateľ vyzve žiadateľa na úhradu ceny abonentnej parkovacej karty (spravidla vo forme zaslania scanu zálohovej faktúry na emailovú adresu žiadateľa, ktorú uviedol vo svojej žiadosti). Po úhrade ceny prevádzkovateľ vystaví žiadateľovi abonentnú parkovaciu kartu v elektronickej podobe a zašle mu vyúčtovaciu faktúru.
 
V prípade vydania abonentnej parkovacej karty pre tarifné pásmo 4 pre seniorov však ku aktivácii parkovacej karty dôjde najskôr po preukázaní splnenia podmienok.

 

Dôležité upozornenie (v prípade abonentných kariet pre tarifné pásmo 4):

Vzhľadom na to, že predchádzajúci prevádzkovateľ parkovacích miest stále neodovzdal mestu Košice správu závorových parkovísk, v súčasnosti mesto Košice nedisponuje technickými možnosťami, ktoré by umožnili akceptáciu abonentných kariet pre tarifné pásmo 4 na závorových parkoviskách. Preto odporúčame zakúpenie abonentných kariet pre tarifné pásmo 4 len tým žiadateľom, ktorí ho využijú najmä na „otvorených“ (nezávorových) parkoviskách tarifného pásma 4.