Referát stavebného úradu

4 pracoviská stavebného úradu - Západ, Staré Mesto, Juh, Východ

Vedúci: Ing. Peter Garaj 
Adresa: Miestny úrad mestskej časti Košice – Juh, Smetanova 4 
Tel.: +421-(0)55-720 80 46 
e-mail*:   peter.garaj @ kosice.sk 

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu). 


Od 1. októbra 2013 bolo presťahované pracovisko Stavebného úradu Západ do priestorov Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP č.48/A, Košice, prízemie trakt F. Všetky podania týkajúce sa pôsobnosti stavebného úradu Západ (vrátane USS Košice) prijíma podateľňa Mesta Košice. 

Mesto Košice ako stavebný úrad I. stupňa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa osobitných predpisov (stavebný zákon).

Stavebný úrad:

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) vedie územné konania a vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny a o stavebnej uzávere,
d) vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác,
e) prijíma ohlásenia jednoduchých stavieb (ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí), drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a vydáva oznámenie, že proti ich uskutočneniu nemá námietky,
f) vedie konania o povolení užívania stavieb - kolaudačné konania, konania o zmene v užívaní stavieb, konania o povolení skúšobnej prevádzky, povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti a vydáva kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene v užívaní stavieb, rozhodnutia o povolení skúšobnej prevádzky, o povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti,
g) vedie konania o povolení terénnych úprav, ťažobných prác a informačných, reklamných a propagačných zariadení a vydáva rozhodnutia o ich povolení, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány,
h) vedie konania o odstraňovaní stavieb a vydáva povolenia alebo nariadenia na odstránenie stavieb,
i) vedie konania o dodatočnom povolení stavieb a vydáva rozhodnutia o dodatočnom povolení stavieb,
j) nariaďuje údržbu stavieb, nevyhnutné úpravy, zabezpečovacie práce a zastavenie stavebných prác na stavbe z dôvodov uvedených stavebným zákonom,
k) vedie konania o priestupkoch a správnych deliktoch a vydáva rozhodnutia o uložení pokút za priestupky fyzických osôb a rozhodnutia o uložení pokút právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie,
l) vykonáva vyvlastňovacie konania a vydáva rozhodnutia o vyvlastnení, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány,
m) vedie ďalšie konania a vydáva iné rozhodnutia podľa ustanovení stavebného zákona,
n) vykonáva štátny stavebný dohľad,
o) vydáva záväzné stanoviská v konaniach správnych orgánov podľa osobitných predpisov,
p) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
q) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
r) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.

 

Pracovisko Košice - Staré mesto

Tel.: +421-(0)55-6827 203,   +421-(0)55-6827 204,   +421-(0)55-6827 205,   +421-(0)55-6827 206,
        +421-(0)55-6827 208,   +421-(0)55-6827 210,   +421-(0)55-6827 215,  
        +421-(0)55-6827 216,   +421-(0)55-6827 217,   +421-(0)55-6827 218

Adresa: Miestny úrad mestskej časti Košice – Staré mesto, ul. Hviezdoslavova 7,
s pôsobnosťou pre územia: 
MČ Košice - Staré mesto
MČ Košice - Sever
MČ Košice - Ťahanovce sídl.
MČ Košice - Ťahanovce MČ Košice - Džungľa
MČ Košice - Kavečany 

Pracovisko Košice - Východ

Tel.: +421-(0)55-6419 530,  +421-(0)55-6419 531,   +421-(0)55-6419 532, +421-(0)55-6419 533

Adresa: Miestny úrad mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 
s pôsobnosťou pre územia:
MČ Košice – Dargovských hrdinov
MČ Košice – Košická Nová Ves 

Pracovisko Košice - Juh

Tel.: +421-(0)55-720 80 28,  +421-(0)55-720 80 28,  +421-(0)55-720 80 29,
       +421-(0)55-720 80 45,  +421-(0)55-720 80 46,  +421-(0)55-720 80 52

Adresa: Miestny úrad mestskej časti Košice – Juh, Smetanova 4, 
s pôsobnosťou pre územia:
MČ Košice – Juh
MČ Košice – Nad Jazerom
MČ Košice – Krásna
MČ Košice - Šebastovce 
MČ Košice – Vyšné Opátske
MČ Košice – Barca 

Pracovisko Košice - Západ

Tel.: +421-(0)55-6419 510,  +421-(0)55-6419 511, +421-(0)55-6419 512, +421-(0)55-6419 513,
       +421-(0)55-6419 514,  +421-(0)55-6419 515, +421-(0)55-6419 516, +421-(0)55-6419 517,
       +421-(0)55-6419 518,  +421-(0)55-6419 745 

Adresa: Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A,
s pôsobnosťou pre územia:
MČ Košice – Západ
MČ Košice – KVP
MČ Košice – Luník IX
MČ Košice – Myslava
MČ Košice – Pereš
MČ Košice - Lorinčík 
MČ Košice - Šaca 
MČ Košice - Poľov 


Žiadosti o vydanie povolení pre umiestnenie stavieb, povolenie stavieb, kolaudácie a iné (žiadosti o povolenie reklamných, propagačných a informačných zariadení) sa podávajú priamo na 5 pracoviskách stavebného úradu. 


•  Vzory žiadostí týkajúce sa agendy stavebného úradu 

•  Referát Útvar hlavného architekta mesta Košice