Prejsť na obsah

Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, Aktualizácia dokumentu

Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, Aktualizácia dokumentu

 

Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice (SRD) spolu s dokumentom Plán udržateľnej mobility mesta Košice (PUM), ktorý je jeho súčasťou, definuje budúce potreby mesta Košice v oblasti dopravnej infraštruktúry a je pre mesto Košice komplexným strategickým dokumentom vymedzujúci strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry ako aj dopravných služieb na území mesta, stanovujúci priority rozvoja a identifikujúci opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie.

Pôvodný dokument spracovaný v rokoch 2014 - 2015 a schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 12.9.2016 uznesením č. 494 v rokoch 2021 - 2022 prešiel čiastočnou aktualizáciou z iniciatívy Mesta Košice, ktorú schválilo Mestské zastupiteľstvo dňa 9.9.2022 uznesením č. 1109.

 

 

Prečo stratégiu potrebujeme?

Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice je komplexný strategický dokument zameraný na problematiku v oblasti dopravy na území mesta Košice a priľahlom okolí na obdobie rokov 2022 až 2050. Aktualizácia stratégie je zameraná na dosiahnutie týchto cieľov v nasledujúcich témach:

 • verejná osobná doprava:
  • systematická správa a rozvoj verejnej osobnej dopravy,
  • vyššia udržateľnosť financovania dopravného systému,
  • vyššia efektivita a udržateľnosť hromadnej dopravy,
  • mestská doprava priateľská k životnému prostrediu,
  • zavádzanie inteligentných prvkov do dopravného systému;
 • cestná sieť:
  • koncepčné a systematické upokojovanie dopravy v obývaných oblastiach a postupné prinavrátenie priestoru pre ľudí a pobyt,
  • zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky,
  • zlepšenie informovanosti a edukácie verejnosti o budúcich zavádzaných zmenách,
 • parkovanie:
  • maximálne zvýhodnenie rezidentov a primerané zvýhodnenie abonentov s umožnením odstavenia automobilu v ktoromkoľvek čase,
  • demotivácia návštevníkov od dlhodobého a celodenného parkovania v určitých častiach mesta a ich presmerovanie do záchytných parkovísk a parkovacích domov,
  • zlepšenie podmienok nemotorovej dopravy a zlepšenie kvality verejných priestranstiev, budovanie moderných mestských štvrtí malých vzdialeností s maximálnou priepustnosťou pre chodcov a cyklistov („walkable & cyclable neighbourhoods“),
  • motivácia obyvateľov viac využívať na prepravu po meste alternatívy k individuálnej automobilovej doprave, najmä verejnú dopravu a zdieľané prostriedky,
 • cyklistická doprava:
  • vytvoriť prepojenia mestských častí, predovšetkým sídlisk a centrálnej časti mesta,
  • navrhnúť kvalitné napojenie mesta na vonkajšiu cyklistickú sieť v okolí mesta vrátane prieťahu hlavných cyklistických komunikácií mestom,
  • koordinácia navrhovaných riešení s plánovanými dopravnými a inými stavbami v území,
  • minimalizácia konfliktov medzi cyklistami a chodcami,
  • bezpečný a plynulý prejazd cyklistov cez križovatky
  • náčrt koncepcie rozširovania zariadení pre parkovanie a odloženie bicyklov
 • pešia doprava:
  • doplnenie chýbajúcich prepojení medzi časťami mesta,
  • bezbarierizácia – priebežne odstraňovanie prekážok pre peších naprieč celou sieťou chodníkov,
  • priebežná obmena povrchu chodníkov,
  • odstraňovanie nebezpečných priechodov pre chodcov.

Zároveň je tento dokument podkladom pre riadiace orgány rozhodujúce o poskytovaní finančných príspevkov pre projekty mesta v oblasti dopravnej infraštruktúry.

 

Ako prebiehala tvorba stratégie?

Stratégia sa pripravovala v 2 fázach - analytickej a návrhovej, pričom výstupy z každej z nich boli prerokované s pracovnými skupinami:

 1. Analytická časť sa zamerala na analýzu súčasného stavu všetkých dopravných módov (individuálna automobilová doprava, parkovanie, cyklistická a pešia doprava, verejná doprava, železničná doprava), ako aj prognózou vývoja počtu obyvateľov, počtu pracovných príležitostí, či územného rozvoja mesta. Súčasťou je aj SWOT analýza týchto módov.
 2. Návrhová časť vzišla zo zadania a záverov analytickej časti a definuje víziu rozvoja dopravného systému mesta na obdobie rokov 2022 až 2050 a z nich vychádzajúce strategické a špecifické ciele. Z nich sa pripravil návrh jednotlivých infraštruktúrnych a organizačných opatrení na rozvoj dopravného systému a zvýšenie atraktivity jednotlivých druhov dopravy s minimalizáciou negatívnych dopadov v riešenom území. Vplyv týchto opatrení sa následne preveril v dopravnom modeli.

Následne prešla posudzovaním vplyvov na životné prostredie (tzv. SEA - Strategic Environmental Assessement). Po zapracovaní pripomienok a ukončení procesu SEA bol aktualizovaný dokument predložený Mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Mestské zastupiteľstvo dňa 9. septembra 2022 schválilo tento dokument uznesením č. 1109.

 

Kto stratégiu vytvoril?

Stratégiu, ako aj jej aktualizáciu, vypracovala spoločnosť NDCon, s.r.o. na základe prieskumov, odborných analýz, podnetov, dát a skúseností magistrátu i ďalších inštitúcií a organizácií, ktoré ovplyvňujú podobu dopravy na území mesta, združených do pracovných skupín podľa jednotlivých tém. 

Garantom za Mesto Košice sú Odd. Útvar hlavného architekta mesta Košice a Odd. strategického rozvoja.


Harmonogram aktualizácie

07/2021 - 10/2021 

príprava analytickej časti 

11/2021 - 03/2022 

príprava konceptu návrhovej časti 

04/2022 - 05/2022 

pripomienkovanie a dopracovanie návrhovej časti 

06/2022 

odovzdanie dokumentu 

07/2022 - 08/2022 

proces SEA 

09/2022 

schvaľovanie Mestským zastupiteľstvom 

 

Pracovné skupiny

V procese aktualizácie stratégie v rokoch 2021 - 2022 v boli vytvorené tieto pracovné skupiny:

  • Nemotorová doprava:
   • Mesto Košice,
   • Košický samosprávny kraj,
   • OZ Cyklokoalícia;
  • Verejná osobná doprava:
   • Mesto Košice,
   • Dopravný podnik mesta Košice,
   • IDS Východ, s.r.o.;
  • Parkovanie a organizácia dopravy:
   • Mesto Košice,
   • MČ Košice - Dargovských hrdinov,
   • MČ Košice - Juh,
   • MČ Košice - Nad jazerom,
   • MČ Košice - Sever,
   • MČ Košice - Sídlisko KVP,
   • MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce,
   • MČ Košice - Staré Mesto,
   • MČ Košice - Západ;
  • Koncepcia a organizácia dopravy:
   • Mesto Košice,
   • Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.

 

Ako sa bolo možné zapojiť?

Verejnosť sa do prípravy dokumentu mohla zapojiť prostredníctvom procesu SEA (viac informácií na Enviroportáli).

Kontaktná osoba za Mesto Košice

Ing. Sebastián Baran
vedúci referátu infraštruktúry, Odd. Útvar hlavného architekta mesta Košice, Mesto Košice
E-mail: srd@kosice.skPrílohy

1. PDF 15,14 MB Dokument SRD-Košice-aktualizácia Aktualizácia k 26.08.2022 so zapracovanými pripomienkami z Mestskej rady a z procesu SEA: úprava textu v kapitole C.1.13, úprava textu opatrenia OP1ND 62, nahradenie obr. 43 v súvislosti so zmenou prílohy č. 13.
2. PDF 10,39 MB Dokument Záverečná správa PUM-aktualizácia Aktualizácia k 26.08.2022 so zapracovanými pripomienkami z Mestskej rady a z procesu SEA: úprava textu opatrenia OP R3 (odstránenie odkazov na IROP, nahradenie obchvatu Krásnej za prestavbu prieťahu II/552 Krásnou, doplnenie žel. nadjazdu Rampová), nahradenie obr. 48 v súvislosti so zmenou prílohy č. 13, úprava textu opatrenia OP1ND 62 a jej orientačného nákladu v tab. 5.
3. PDF 169,34 KB Príloha 1_Ceny za používanie zdieľaných dopravných prostriedkov ANTIK
4. PDF 216,33 KB Príloha 2_Využívanie zdieľaných dopr. prostriedkov ANTIK
5. PDF 225,63 KB Príloha 3_Hromadné garáže v jednotlivých lokalitách
6. PDF 5,06 MB Príloha 4_Počet parkovacích miest_súhrn
7. PDF 4,92 MB Príloha 5_Počet parkovacích miest v okrskoch
8. PDF 4,8 MB Príloha 6_Počet parkovacích miest_legálne vs. ilegálne
9. PDF 4,78 MB Príloha 7_Parkovanie_typy územia
10. PDF 426,53 KB Príloha 8_Stavebné zámery pre aktualizáciu dopravného modelu
11. PDF 240,58 KB Príloha 9_Schéma električkových tratí-etapy opráv
12. PDF 302,39 KB Príloha 10_Existujúce a plánované BUS pruhy
13. XLS 113,5 KB Príloha 11_Návrh vedenia liniek MHD 2030, 2050
14. PDF 21,91 MB Príloha 11a_Návrh vedenia liniek MHD 2030
15. PDF 21,93 MB Príloha 11b_Návrh vedenia liniek MHD 2050
16. PDF 13,32 MB Príloha 12_Etapy ekologizácie autobusovej dopravy
17. PDF 30,93 MB Príloha 13_Návrh oblastí s upokojenými komunikáciami Aktualizácia k 26.08.2022 so zapracovanými pripomienkami z Mestskej rady a z procesu SEA: Zosúladenie s textovou časťou v lokalitách Luník I & III a Železníky
18. PDF 2,34 MB Príloha 14_Intenzity dopravy podľa vybraných kategórií
19. PDF 3,54 MB Príloha 15_Zóna regulovaného parkovania_návrh
20. PDF 58,81 MB Príloha 16_Cyklistická infraštruktúra_stav-návrh_upravene 130722 Aktualizácia k 26.08.2022 so zapracovanými pripomienkami z Mestskej rady a z procesu SEA: Úprava trasovania v súvislosti so zmenou OP 1 ND 62.
21. PDF 59,15 MB Príloha 17_Cyklistická infraštruktúra_kategorizácia-cyklotrás_doplnenie úseku Aktualizácia k 26.08.2022 so zapracovanými pripomienkami z Mestskej rady a z procesu SEA: Úprava trasovania v súvislosti so zmenou OP 1 ND 62.
22. PDF 10,9 MB Príloha 18_Cyklistická infraštruktúra_číslovanie-cyklotrás
23. PDF 11,72 MB Príloha 19_Pešia infraštruktúra_nové prepojenia
24. ZIP 82,35 MB Príloha 20_Kartogramy_variant_0
25. ZIP 54,35 MB Príloha 20_Kartogramy_variant_1
26. ZIP 12,19 MB Príloha 20_Kartogramy_variant_-1