Deň mesta Košice

Mestská polícia


Náčelník mestskej polície:
Ing. Ján Palčik - poverený vedením

Zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecnezáväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.
Ukladá sankcie za priestupky, ktorých vybavenie je v jej kompetencii.
Oznamuje príslušným orgánom štátu porušenie právnych predpisov, ktorých vybavenie nie je v kompetencii samosprávy mesta a mestskej polície.

Núdzové volania: 159

Aktuality


Zistená osoba z celoštátneho pátrania
20.01.2017
Príslušníci Mestskej polície Košice počas preverovania oznamu občana zistili osobu, po ktorej bolo vyhlásené celoštátne pátranie ...
čítaj ďalej
Poďakovanie
20.01.2017
Príslušníci Mestskej polície Košice obdržali poďakovanie od občana...
čítaj ďalej
Poďakovanie
17.01.2017
Príslušníci Mestskej polície Košice obdržali poďakovanie od občana ...
čítaj ďalej

Mestské podniky