Deň mesta Košice

Mestská polícia


Náčelník mestskej polície:
Ing. Ján Palčik - poverený vedením

Zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecnezáväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.
Ukladá sankcie za priestupky, ktorých vybavenie je v jej kompetencii.
Oznamuje príslušným orgánom štátu porušenie právnych predpisov, ktorých vybavenie nie je v kompetencii samosprávy mesta a mestskej polície.

Núdzové volania: 159

Aktuality


Pes bez dozoru útočil
10.02.2017
Príslušníci Mestskej polície Košice zakročili voči voľne sa pohybujúcemu psovi, ktorý bezdôvodne napadol iného psa, ktorému spôsobil zranenia...
čítaj ďalej
Kradli v bývalej materskej škole
08.02.2017
Príslušníci Mestskej polície Košice zistili osoby, ktoré z oploteného objektu odcudzili kovový materiál...
čítaj ďalej
Poctivá nálezkyňa
08.02.2017
Hliadke Mestskej polície Košice občianka odovzdala nájdenú peňaženku, ktorý našla na zemi...
čítaj ďalej

Mestské podniky