Deň mesta Košice

Mestská polícia


Náčelník mestskej polície:
Ing. Ján Palčik - poverený vedením

Zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecnezáväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.
Ukladá sankcie za priestupky, ktorých vybavenie je v jej kompetencii.
Oznamuje príslušným orgánom štátu porušenie právnych predpisov, ktorých vybavenie nie je v kompetencii samosprávy mesta a mestskej polície.

Núdzové volania: 159

Aktuality


Poškodzoval vozidlá
21.11.2016
Príslušníci Mestskej polície Košice po naháňačke zadržali muža, ktorý poškodzoval odstavené vozidlá ...
čítaj ďalej
Rozlúčka s priateľom
01.12.2016
ľútosťou Vám oznamujeme, že nás dňa 29.11.2016 vo veku 55 rokov navždy opustil náš kolega a priateľ Vincent Stoklas...
čítaj ďalej
Nelegálny odber elektrickej energie
28.11.2016
Príslušníci Mestskej polície Košice a Policajného zboru s pracovníkmi Energetickej spoločnosti Východoslovenská energetika zistili dvadsaťšesť nelegálnych odberov ...
čítaj ďalej

Mestské podniky