Deň mesta Košice

Mestská polícia


Náčelník mestskej polície:
Ing. Ján Palčik - poverený vedením

Zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecnezáväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.
Ukladá sankcie za priestupky, ktorých vybavenie je v jej kompetencii.
Oznamuje príslušným orgánom štátu porušenie právnych predpisov, ktorých vybavenie nie je v kompetencii samosprávy mesta a mestskej polície.

Núdzové volania: 159

Aktuality


Nájdené dieťa
16.08.2016
Hliadka Mestskej polície Košice počas preverovania prijatého oznamu zistila dieťa, ktoré matka zatajovala pred úradmi...
čítaj ďalej
Agresívna osoba
25.08.2016
Príslušníci Mestskej polície Košice preverovali oznámenie o agresívnej zákazníčke, ktorá odmietala opustiť priestory pohostinského zariadenia...
čítaj ďalej
Poďakovanie
16.08.2016
Šačanské novinečky : Z tých, čo sa starali o bezpečnosť behu ďakujeme srdečne za výbornú pomoc a fexibilitu Mestskej polícii - stanici Šaca...
čítaj ďalej

Mestské podniky