Deň mesta Košice

Mestská polícia


Náčelník mestskej polície:
Ing. Ján Palčik - poverený vedením

Zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecnezáväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.
Ukladá sankcie za priestupky, ktorých vybavenie je v jej kompetencii.
Oznamuje príslušným orgánom štátu porušenie právnych predpisov, ktorých vybavenie nie je v kompetencii samosprávy mesta a mestskej polície.

Núdzové volania: 159

Aktuality


Výberové konanie na doplnenie stavu pracovných miest na pozíciu MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY
08.06.2016
Mestská polícia v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na doplnenie stavu pracovných miest na pozíciu MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY s dátumom nástupu september 2016. Uchádzači sa dostavia dňa 14.06.2016 o 8,30 hod. do vestibulu budovy Magistrátu mesta Košice...
čítaj ďalej
Zabezpečovanie verejného poriadku počas akcie Double Fest
24.06.2016
Príslušníci Mestskej polície Košice počas konania akcie Double Fest zistili sedemdesiatšesť protiprávnych konaní a jeden trestný čin...
čítaj ďalej
Policajti navštívili škôlkarov
20.06.2016
Príslušníci Mestskej polície Košice navštívili deti Materských škôl s besedou a prezentáciou služobnej činnosti...
čítaj ďalej

Mestské podniky