Deň mesta Košice

Mestská polícia


Náčelník mestskej polície:
Ing. Ján Palčik - poverený vedením

Zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecnezáväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.
Ukladá sankcie za priestupky, ktorých vybavenie je v jej kompetencii.
Oznamuje príslušným orgánom štátu porušenie právnych predpisov, ktorých vybavenie nie je v kompetencii samosprávy mesta a mestskej polície.

Núdzové volania: 159

Aktuality


Policajti poskytli pomoc zranenej žene
28.05.2016
Príslušníci Mestskej polície Košice počas kontroly verejného priestranstva, kde dochádza k páchaniu protiprávnej činnosti, zistili zranenú osobu, ktorej poskytli potrebnú pomoc...
čítaj ďalej
Policajti na návšteve v škole
25.05.2016
Príslušníci Mestskej polície Košice navštívili žiakov Základnej školy Mateja Lechkého s besedou a prezentáciou služobnej činnosti...
čítaj ďalej
Preventívno – bezpečnostná akcia v územnom obvode stanice KVP
23.05.2016
Príslušníci Mestskej polície Košice počas „akcie“ opätovne zistili konzumovanie alkoholických nápojov na verenom priestranstve, kde je ich konzumácia zakázaná ...
čítaj ďalej

Mestské podniky