Rady a odporúčania MsP

Čo robiť ak Vám dali "papuču" ?

Prišli ste k svojmu motorovému vozidlu a zistili ste, že na jeho kolese máte namontovaný technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla (TPZO) - blokovacie zariadenie ľudovo nazývané "papuča"?
Zachovajte pokoj a overte si, či sa jedná o TPZO Mestskej polície mesta Košice (ďalej MsP), alebo iného orgánu oprávneného používať tento donucovací prostriedok. TPZO MsP je žltej farby s čiernym nápisom MsP a uvedeným telefónnym číslom 159.

Prečo sa to stalo?

Vozidlo bolo odstavené v rozpore s ustanoveniami Zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z toho dôvodu Vám hliadka MsP v zmysle §-u 16a ods. 1 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení, nasadila na koleso vozidla TPZO. Pred samotnou montážou TPZO je zadokumentované a odfotografované prípadné poškodenie vozidla na miestach, ktoré by bolo možné označiť za poškodenie spôsobené montážou TPZO. Z miesta priestupku je spracovaná fotodokumentácia, aby bolo zrejmé k akému protiprávnemu konaniu došlo. Táto udalosť je oznámená na operačné stredisko MsP.

Svoj príchod na miesto je potrebné oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 159. Počkajte pri vozidle do príchodu hliadky MsP, blokovacie zariadenie bude demontované v prítomnosti vodiča. Po príchode hliadky si pripravte doklad totožnosti a doklad, ktorý potvrdzuje oprávnenie používať motorové vozidlo napr. osvedčenie o evidencii vozidla. Príslušník MsP Vás oboznámi, k akému konkrétnemu porušeniu právnych predpisov došlo.

Po overení totožnosti vodiča môže byť priestupok na mieste prejednaný v blokovom konaní alebo môže byť vybavený napomenutím. V prípade ak priestupok nie je možné vybaviť na mieste, vykoná sa objasňovanie priestupku, ktoré sa skončí spravidla v lehote do jedného mesiaca, pričom v prípade ak bol zistený páchateľ priestupku a priestupok nebol prejednaný v blokovom konaní alebo nebol vybavený napomenutím, sa predloží k prejednaniu príslušnému správnemu orgánu. V každom uvedenom prípade má osoba podozrivá zo spáchania priestupku právo sa k priestupku vyjadriť formou podaného vysvetlenia.

Po vykonaní nevyhnutných úkonov bude blokovacie zariadenie TPZO z vozidla demontované. Aj v takejto konfliktnej situácii si treba uvedomiť, že príslušník mestskej polície je oprávnený použiť TPZO v prípade, ak motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky a vodič vozidla sa v blízkosti nezdržiava.
 
 

Čo robiť ak Vám odtiahli auto?

Prišli ste na miesto, kde ste odstavili svoje vozidlo a zistili ste, že sa tam nenachádza, miesto je prázdne alebo dokonca tam parkuje cudzie vozidlo?

Pravdepodobne Vám prídu na um myšlienky ako:

- Kde som vlastne zaparkoval?
- Ukradli mi auto!
- Odtiahli mi auto!

Zachovajte pokoj a na bezplatnom telefónnom čísle 159 si overte, či Vaše vozidlo odtiahla Odťahová služba Mestskej polície mesta Košice (ďalej len MsP), resp. iný oprávnený subjekt.

Prečo došlo k tomu, že Vám vozidlo odtiahli?

Na Operačnom stredisku MsP Košice Vám potvrdili, že odtiahnutie vozidla realizovala odťahová služba mestskej polície? V takomto prípade budete informovaní, ako máte ďalej postupovať.

Vozidlo bolo odstavené v rozpore s platnou právnou úpravou a pravdepodobne ste porušili niektoré zo všeobecných povinností účastníka cestnej premávky resp. ustanovenia o zákaze zastavenia a státia. Odťahová služba MsP je v takomto prípade oprávnená odtiahnuť vozidlo v zmysle § 43 ods. 4 a ods. 5 zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

O odstránení vozidla, ktoré stojí na mieste, kde je to dopravnou značkou zakázané alebo v miestach uvedených v § 25 zák. č. 8/2009 Z.z. môže rozhodnúť správca cesty - za podmienky, že toto vozidlo súčasne tvorí prekážku cestnej premávky.

Pred samotným úkonom je miesto zadokumentované a kamerou nasnímané prípadné poškodenie vozidla najmä na miestach, ktoré by bolo možné neskôr označiť za poškodenie spôsobené odtiahnutím. Z dokumentácie je taktiež zrejmé k akému porušeniu zákona odstavením vozidla došlo. Udalosť je oznámená na Operačné stredisko MsP Košice a každý takýto úkon je evidovaný v informačnom systéme MsP. Vozidlo bude prevezené a následne uskladnené v uzavretom priestore Odťahovej služby MsP na ulici Jarmočnej č. 1 v Košiciach.

Ako si prevezmete svoje vozidlo?

Po overení, že Vaše vozidlo bolo skutočne odtiahnuté je vhodné dohodnúť si termín prevzatia a osobne sa dostaviť na ulicu Jarmočnú č.1 do priestorov Odťahovej služby MsP. Službukonajúcemu príslušníkovi MsP predložte doklad totožnosti a doklad, ktorý potvrdzuje oprávnenie používať konkrétne vozidlo napr. osvedčenie o evidencii vozidla.

Pri prevzatí vozidla budete oboznámený s konkrétnym porušením právnych predpisov a s poplatkom za odtiahnutia vozidla, ktorý je stanovený v zmysle cenníka za nútený odťah. Príslušník MsP vykoná nevyhnutné úkony na zadokumentovanie údajov vodiča. V prípade ak priestupok nebude vybavený v blokovom konaní alebo napomenutím, vykoná sa objasňovanie priestupku, ktoré sa ukončí spravidla v lehote do jedného mesiaca. Správa o výsledku objasňovania priestupku sa predloží na prejednanie príslušnému správnemu orgánu. V každom prípade máte právo sa k priestupku vyjadriť formou podaného vysvetlenia.
 


Zdroj: Mestská polícia v Košiciach