Prejsť na obsah

Rady a odporúčania MsP

Ako máte postupovať ak vidíte v uliciach nášho mesta túlavé zviera?

Čo robiť ak Vám dali "papuču" ?

Čo robiť ak Vám odtiahli auto?

Máte staré vozidlo a chcete sa ho zbaviť ?

 


Vidíte v uliciach nášho mesta túlavé zviera? Ako máte postupovať?

Pri nezodpovednom, často nie úmyselnom správaní hrozí, že zviera utečie, bude sa pohybovať po uliciach bez kontroly, môže byť zmätené a následne sa stratiť. Poznáme však prípady, kde vlastník sa svojho domáceho miláčika úmyselne zbaví a ponechá ho zlému osudu.

Ak naozaj nadobudnete presvedčenie, že vidíte zatúlané zviera, v prvom rade zavolajte na telefónnu linku 159. Príslušník mestskej polície, ktorý na operačnom stredisku telefonát príjme, vám poskytne informácie o ďalšom postupe. Ak máte dostatok času, môžete sa do príchodu hliadky pokúsiť vhodným spôsobom upútať pozornosť zvieraťa a pozdržať ho, v žiadnom prípade sa však nepokúšajte zviera odchytiť. Zviera bez dozoru môže byť zmätené a správať sa k svojmu okoliu agresívne. Netreba situáciu podceňovať a zbytočne sa vystaviť riziku poranenia alebo možnej nákazy chorobou. Ak by k poraneniu došlo, určite je potrebné vyhľadať odborné lekárske ošetrenie.

Aj touto cestou chceme apelovať na majiteľov psov, aby na svojich miláčikov dávali stále pozor a zabezpečili ich tak, aby sa nemohli bez dozoru pohybovať po verejných priestranstvách. Každý majiteľ psa je v plnej miere zodpovedný za svoje zviera a za škody ním spôsobené.

Po overení opodstatnenosti oznamu bude na miesto vyslaný odborne vyškolený príslušník MsP, ktorý sa pokúsi zviera bezpečne odchytiť. Spoločenské zviera má byť povinne označené čipom tzv. transpondérom, podľa ktorého je možné zistiť kontakt na jeho majiteľa. Z ulíc nášho mesta sa podarilo aj za pomoci podnetov občanov odchytiť viacerých psov, ktorí boli agresívni a okoloidúci sa cítili ohrození, ale pomohli sme aj poraneným, strateným alebo opusteným psíkom. V ideálnom prípade si strateného domáceho miláčika prevezme majiteľ alebo odchytenému túlavému zvieratku môže byť prostredníctvom karanténnej stanice a útulku Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske poskytnutá druhá šanca na lepší život v novej rodine.

V texte boli úmyselne vynechaná terminológia uvádzaná v príslušných zákonných normách.

Ďalšie informácie týkajúce sa problematiky odchytu túlavých zvierat získate na odkazoch:

https://www.kosice.sk/clanok/aktualne-informacie-o-odchytenych-zvieratach-na-uzemi-mesta- 
https://www.kosice.sk/clanky/skupina/odchytene-spolocenske-zvierata 
https://www.uvp.sk/kategoria-produktu/karantena/ 
https://www.svps.sk/zakladne_info/OZN_TPO_2012.asp 
https://www.svps.sk/zvierata/otz.asp 
https://www.svps.sk/zvierata/tulave_zvierata.asp 
 
 

Čo robiť ak Vám dali "papuču" ?

Prišli ste k svojmu motorovému vozidlu a zistili ste, že na jeho kolese máte namontovaný technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla (TPZO) - blokovacie zariadenie ľudovo nazývané "papuča"?


Zachovajte pokoj a overte si, či sa jedná o TPZO Mestskej polície mesta Košice (ďalej MsP), alebo iného orgánu oprávneného používať tento donucovací prostriedok. TPZO MsP je žltej farby s čiernym nápisom MsP a uvedeným telefónnym číslom 159.

Prečo sa to stalo?

Ak motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky a vodič vozidla sa v blízkosti nezdržiava, alebo ide o motorové vozidlo, o ktorom sa zistilo, že sa po ňom pátra, je príslušník MsP základe ustanovenia § 16a ods. 1 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii oprávnený použiť TPZO. Pred samotnou montážou TPZO je vyhotovená fotografická dokumentácia alebo video záznam, dokumentujúci miesto priestupku a tiež stav motorového vozidla na mieste montáže TPZO. Použitie TPZO je neodkladne hlásené na operačné stredisko MsP.

Príchod na miesto k  vozidlu po zistení použitia TPZO je potrebné oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 159. Následne je potrebné vyčkať pri vozidle do príchodu hliadky MsP, ktorá po zistení totožnosti vodiča, v jeho prítomnosti vykoná demontáž TPZO. Príslušník MsP vodiča vozidla oboznámi z dôvodom použitia TPZO a následne v prípade, ak došlo k spáchaniu priestupku, pristúpi k jeho vybaveniu.

Zistený priestupok môže byť na mieste vybavený napomenutím alebo prejednaním v blokovom konaní. V prípade ak priestupok nie je možné vybaviť na mieste, vykoná sa objasňovanie priestupku, ktoré sa skončí spravidla v lehote do jedného mesiaca, pričom v prípade ak bol zistený páchateľ priestupku a priestupok nebol prejednaný v blokovom konaní alebo nebol vybavený napomenutím, sa predloží k prejednaniu príslušnému správnemu orgánu. V každom uvedenom prípade má osoba podozrivá zo spáchania priestupku právo sa k priestupku vyjadriť formou podaného vysvetlenia.
 
 

Čo robiť ak Vám odtiahli auto?

Prišli ste na miesto, kde ste odstavili svoje vozidlo a zistili ste, že sa tam nenachádza, miesto je prázdne alebo dokonca tam parkuje cudzie vozidlo?


Zachovajte pokoj a na bezplatnom telefónnom čísle 159 si overte, či Vaše vozidlo odtiahla Odťahová služba Mestskej polície mesta Košice (ďalej len MsP), resp. iný oprávnený subjekt.

Prečo došlo k tomu, že Vám vozidlo odtiahli?

Na Operačnom stredisku MsP Košice Vám potvrdili, že odtiahnutie vozidla realizovala odťahová služba mestskej polície? V takomto prípade budete informovaní, ako máte ďalej postupovať.

Vozidlo bolo odtiahnuté z niektorého z nasledovných dôvodov:

Na základe rozhodnutia správcu cesty podľa  § 43 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len zákon o cestnej premávke) vozidlo stálo

  • na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,
  • na vyhradenom parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom vozidla, pre osobu so zdravotným postihnutím alebo pre vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom, ak také parkovisko nie je preň určené,
  • bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky

Na základe rozhodnutia príslušníka Policajného zboru podľa § 43 ods. 5 zákona o cestnej premávke z dôvodov uvedených v § 43 ods. 4 zákona o cestnej premávke a tiež z dôvodov zastavenia a státia podľa § 25 zákona o cestnej premávke
  • na základe rozhodnutia príslušníka Policajného zboru vo vyššie uvedených prípadoch a tiež v prípadoch zákazu zastavenia a státia podľa zákona o cestnej premávke,

Podľa § 67 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len zákon o odpadoch) ak vozidlo
  • poškodzuje životné prostredie,
  • ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a držiteľ vozidla nevykoná napriek výzve nápravu ani po uplynutí 60 dní.

Pred samotným úkonom odťahu vozidla je vyhotovená fotografická dokumentácia alebo videozáznam miesta na ktorom vozidlo stálo a samotného vozidla, z dôvodu jej použitia ako dôkazu v konaní o priestupku, resp. v správnom konaní. Pri vyhotovení obrazovej dokumentácie sa pozornosť venuje aj stavu vozidla pre prípad riešenia škôd vzniknutých v dôsledku odťahu.  Odťah vozidla  je oznámená na operačné stredisko MsP a každý takýto úkon je evidovaný v informačnom systéme používanom MsP. Odtiahnuté vozidlá sú prípade odťahu podľa zákona o cestnej premávke umiestňované na stráženom parkovisku  Odťahovej služby MsP na ulici Jarmočnej č. 1 v Košiciach. V prípade vykonania odťahu podľa zákona o odpadoch, sú vozidlá umiestňované na parkovisku určenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

Ako si prevezmete svoje vozidlo?

Po overení na bezplatnej telefonickej linke 159 alebo na telefónnom čísle Odťahovej služby MsP 055/ 677 19 86  v prípade, že vozidlo bolo odtiahnuté podľa zákona o cestnej premávke, je vhodné dohodnúť si termín prevzatia a osobne sa dostaviť na stanicu Juh MsP na ulicu Jarmočnú č.1 v Košiciach do priestorov Odťahovej služby MsP. Službukonajúcemu príslušníkovi MsP predložte doklad totožnosti a doklad, ktorý potvrdzuje vlastnícky vzťah k vozidlu alebo oprávnenosť  používania vozidla, napr. osvedčenie o evidencii vozidla, splnomocnenie používať vozidlo a podobne.

Pri prevzatí vozidla budete oboznámený s dôvodom odťahu a s poplatkom za odtiahnutie vozidla, ktorý je stanovený v zmysle cenníka za nútený odťah. V prípade ak odťahu vozidla predchádzalo spáchanie priestupku a tento priestupok nebude vybavený v blokovom konaní alebo napomenutím pri preberaní vozidla, vykoná sa objasňovanie priestupku, ktoré sa ukončí spravidla v lehote do jedného mesiaca. Správa o výsledku objasňovania priestupku sa predloží na prejednanie príslušnému správnemu orgánu. V každom prípade máte právo sa k priestupku vyjadriť formou podaného vysvetlenia.
 
V prípade odťahu vozidla podľa zákona o odpadoch na parkovisko určené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, je potrebné kontaktovať tento štátny orgán (odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Košiciach).
 
 

Máte staré vozidlo a chcete sa ho zbaviť ?

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len zákon o odpadoch) je starým vozidlom vozidlo, ktoré sa stalo odpadom. O tom, či nejaké vozidlo sa stalo starým a teda odpadom, rozhoduje jeho držiteľ alebo príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

V prípade ak sa držiteľ vozidla rozhodne, že sa chce zbaviť svojho vozidla ako odpadu, je potrebné takéto vozidlo odovzdať osobe oprávnenej na zber starých vozidiel, ktorá je podľa zákona o odpadoch povinná takéto, už staré vozidlo, prevziať a vystaviť potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie, potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie a jeden exemplár potvrdenia odovzdať držiteľovi starého vozidla. Pri odovzdaní starého vozidla osobe oprávnenej na zber starých vozidiel je potrebné odovzdať spolu so starým vozidlom aj tabuľku s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II. Osoba oprávnená na zber starých vozidiel je povinná pri odovzdaní starého vozidla vykonať previerku osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných pátracích informačných systémoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Ponechali ste vozidlo na mieste, kde poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narúša estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny?


Držiteľ vozidla je ďalej povinný umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny. Držiteľ vozidla je ďalej povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

V prípade, ak držiteľ vozidla si nesplnil povinnosť odstrániť vozidlo a toto vozidlo poškodzuje životné prostredie, správca cesty, resp. iná oprávnená osoba, v prípade ak nejde o odstránenie vozidla z cesty, vozidlo z miesta odstráni a umiestni ho na parkovisko určené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a to na náklady držiteľa vozidla.  Ak si vozidlo do jedného mesiaca od upovedomenia neprevezme jeho držiteľ, resp. jeho vlastník, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát a tiež o tom, či vozidlo sa stane starým vozidlom a teda odpadom. Ak sa vozidlo stane starým vozidlom, odovzdá sa spracovateľovi starých vozidiel na spracovanie.

V prípade, ak držiteľ vozidla si nesplnil povinnosť odstrániť vozidlo a toto vozidlo ohrozuje životné prostredie alebo narúša estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, správca cesty, resp. iná oprávnená osoba, v prípade ak nejde o odstránenie vozidla z cesty, vyzve držiteľa vozidla k splneniu si jeho povinností. Ak po uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ vozidla nevykoná nápravu, uplatní sa postup ako v prípade, ak vozidlo poškodzuje životné prostredie.

Nesplnenie si povinností držiteľa vozidla je v prípade fyzickej osoby priestupkom a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej podnikať iným správnym deliktom.
 


Zdroj: Mestská polícia v Košiciach