Prejsť na obsah

Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby bytového domu na Zombovej ulici č. 5, 7 v Košiciach, súpisné číslo 1297, na pozemku KN-C parcelné číslo 2876, katastrálne územie Grunt, kde v nebytových priestoroch č. NP2 na prízemí vchodu na Zombovej ul. č. 7, miestností č. 32090221 a č. 32090228 s celkovou výmerou 18,07 m2 a v časti spoločných priestorov bytového domu č. 32090212 s výmerou 2,00 m2, bude zriadená prevádzka starostlivosti o ľudské telo – „Beauty point“ - kozmetika,