Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní časti stavby časti stavby : Bytový dom Fatranská 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, súp. č. 2432, na pozemku KN-C parc. č. 3/254 k.ú. Terasa, - zmena v spôsobe užívania časti stavby v rozsahu nebytového priestoru NP č. 1 –vo vchode 2/C na prízemí bytového domu, z pôvodného účelu - kaviareň, na navrhovaný účel : prevádzka starostlivosti o ľudské telo - kozmetický salón (kozmetika, nechtový dizajn),
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním pre stavbu : „Košice – VILLA Borovica – Bytový dom“, formou zmeny dokončenej stavby súp. č. 1874 – nadstavba a stavebné úpravy objektu administratívnej budovy na pozemkoch KN-C parc. č. 4299/13 a 4299/7 k.ú. Terasa s jej zmenou na bytový dom a návrh nižšie uvedených stavebných objektov na pozemkoch KN-C parc. č. 4299/6, 4299/11, 4299/14, 4299/17, 4299/18, 4299/32, 4299/30, 4299/19, 4299/16, 4131/4, 4297/5, 4298, 4511, 4311/45, 4131/1, 4297/14, 4297/15 k.ú. Terasa, na ulici Československého odboja v MČ Košice – Západ.