Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu na ulici Titogradská 3 v Košiciach, súpisné číslo 1400, na pozemku parcelné číslo 3755/108 registra „C“, katastrálne územie Grunt, v Mestskej časti Košice – sídlisko KVP, spočívajúcu v stavebných úpravách bytu č. 12 na 4.p. poschodí bytového domu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Dénešova 6, Košice, súpisné číslo 1145, na pozemku registra KN – C, parcelné číslo 3449, katastrálne územie Grunt.
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu časti dokončenej stavby – stavebné úpravy spočívajúce vo vyrezaní dverného otvoru v nosnej stene rozmeru 900 x 2050 mm, v byte č. 5 na 3. poschodí, vo vchode č. 8, bytového domu Hemerkova 2,4,6,8, súpisné číslo 1321, v Mestskej časti Košice - KVP.
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Titogradská 1,3,5, Košice, súpisné číslo 1400, na pozemku registra KN – C, parcelné číslo 3755/108, katastrálne územie Grunt
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39, § 39a stavebného zákona v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. A/2015/12287-10/II/FIL dňa 2. novembra 2015 (ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím MK/A/2017/21543-4/II/FIL dňa 6. decembra 2017), pre stavbu s názvom : „Administratívna budova a sklady“ na pozemkoch parc. KN-C č. 1085/14, 185/15, 1085/16, 1093/1, 1093/3, 959/9, kat. územie Poľov a parc. KN-E č. 437/501, kat. územie Poľov