Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby, podľa ust. § 36, ods.1 a ods.4 zák. č.50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). pre stavbu „V283, V596 – Lorinčík – Baška – zriadenie VN, TS, NN“, v katastrálnom území Lorinčík a Baška.
Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním podľa ust. § 36 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov

Skladovacia hala

21.01.2019
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OVBP2-219/006370 zo dňa 10.01.2019 vo veci odvolania voči rozhodnutiu Mesta Košice, pracoviska Košice Západ č. MK/A/2018/11334-14/II/GAZ zo dňa 26.09.2018 o umiestnení stavby „BYTOVÝ DOM s polyfunkciou“, v katastrálnom území Terasa, na pozemkoch KN-C č. 2597/1, s prípojkami na ďalších pozemkoch 2597/2, 2598/1, 2598/2, 2447/165, 2447/118, 2447/126, 2447/1, 2598/9 a 2447/88, ul. Idanská
Stavebné povolenie pre stavbu „Obnova bytového domu Cottbuská 5,7, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 1367 na pozemkoch parc. č. 3755/95 a 3755/513, kat. úz. Grunt, Cottbuská ulica č. 5 a 7 v Košiciach, spočívajúca v stavebných úpravách