Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejnenie žiadosti na vydanie stavebného povolenia pre časť stavby s názvom : „Obytný súbor NT3“ v rozsahu stavebného objektu : SO R1 Retail 1. Pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor NT3, Košice“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 16.09.2015 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3 – 2015/030901, právoplatné 6.10.2015, z ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA. Údaje o navrhovanej činnosti sú sprístupnené na stránke : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-nt3-kosice a citované rozhodnutie a dokumentácia sú uchované v evidencii príslušného orgánu - Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice.
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Bauerova 19, Košice súpisné číslo 1202 na pozemku KN-C parcelné číslo 3269 katastrálne územie Grunt, "Stavebné úpravy v byte č. 15 na 8 poschodí, Bauerova 19, Košice"

Predošlá strana