Prejsť na obsah

Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Stavebné povolenie vydané podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Predošlá strana