Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania.
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu elektronickej komunikačnej siete - základňovej stanice VRS na streche bytového domu so súpisným č. 421 na pozemku KN-C parc. č. 2886, Narcisová ul. č.1 v Košiciach, katastrálne územie Terasa s názvom podľa projektovej dokumentácie „Základňová stanica Košice Narcisová“.
Zmena stavby pred jej dokončením "Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice - KVP" v skladbe stavebných objektov SO 03 - Parkovisko a spevnené plochy pri bytovej časti, SO 15 - Oporné múry pri bytovej časti, SO 16.3 Dopravné značenie
Stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 204 Areálové spevnené plochy
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona