Prejsť na obsah

Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu s názvom „Obnova bytového domu Wurmova 6, Košice“. Predložená projektová dokumentácia rieši zmenu dokončenej stavby bytového domu súp.č. 1129 na pozemku KN-C parcelné číslo 3614, katastrálne územie Grunt, Wurmova ulica č. 6 v Košiciach,
Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu s názvom „Objekt na individuálnu rekreáciu – záhradný dom“
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu - Bytový dom súpisné číslo 2360 na pozemku KN-C parcelné číslo 2735/35 v katastrálnom území Terasa, Bernolákova ulica č. 17, 17A, 17B, 17C - zmena v spôsobe užívania nebytového priestoru č. 48 na prízemí stavby vo vchode 17A na navrhovaný účel – bytový priestor (šatník) a jeho pričlenenie k bytu č. 12.
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Žiadosť o stavebné povolenie stavby Bytový dom Hutnícka 20, Košice v skladbe stavebného objektu SO 02 - Spevnené plochy

Predošlá strana