Prejsť na obsah

Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa ust. § 39 a § 39a stavebného zákona, ust. § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Predošlá strana