Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania, podľa § 61 ods. 1 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu s názvom „BYTY – 13 bytových jednotiek a nebytové priestory – 2 apartmány“, uskutočnených stavebnými úpravami časti stavby bytového domu súpisné číslo II. 2336, na pozemku KN-C č. 2927, katastrálne územie Terasa, Tr. SNP 61/B, v Košiciach (bývalý KOSIL) a to v pôvodných nebytových priestorov č.1, č.2 a č.3 na 2.NP (1. poschodie) bytového domu
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pre časť stavby bytového domu na ulici Hronská 13 v Košiciach, súpisné číslo 205, na pozemku podľa KN-C parcelné číslo 259 katastrálne územie Terasa, kde sú v spoločných priestoroch na prízemí navrhnuté kancelárske priestory.
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pre časť stavby bytového domu na ulici Hronská 15 v Košiciach, súpisné číslo 205, na pozemku podľa KN-C parcelné číslo 259 katastrálne územie Terasa, kde je v spoločných priestoroch na prízemí navrhnutá prevádzka čapovanej drogérie.
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov