Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Zmena stavby pred jej dokončením "Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice - KVP" v skladbe stavebných objektov SO 03 - Parkovisko a spevnené plochy pri bytovej časti, SO 15 - Oporné múry pri bytovej časti, SO 16.3 Dopravné značenie
Stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 204 Areálové spevnené plochy
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Stavebné povolenie oznámené verejnou vyhláškou pre stavbu "Obchodné centrum SHOPBOX, Herlianska ul. Košice" v objektovej skladbe: SO 101 - SHOPBOX; SO 102 - Reklamný pylón; SO 103 - Ostatné reklamné prvky; SO 201 - Hrubé terénne úpravy; SO 202 - Sadové úpravy; SO 301 NN prívod; SO 302 - Areálové osvetlenie a pripojenie prvkov na parkoviskách; SO 306 - Preložka a prípojka TCom.
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním pre stavbu : Košice – Myslava, „Kamenný potok“, Výstavba VN, NN, TS, na pozemkoch registra KN-C parc. č. 1714/1, 2238/1, 1706/171 k.ú. Myslava v časti pozemkov registra KN-E parc. č. 5604/501, 5546/1, 5545, 5543, 5544, 5547/2, 5546/2 kat. územie Myslava
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu súp.č. 1407 na pozemkoch parc. č. 3755/101, kat. úz. Grunt, Wuppertálska ulica č. 5,7,9 a 11 v Košiciach
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu súp.č. 30 na pozemkoch parc. č. 4869,4870 kat. úz. Terasa, Mikovíniho ulica č. 29 a 31 v Košiciach