Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Kolaudačné rozhodnutie podľa ust. § 80 až ust. § 81b stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) a podľa ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku.
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu súp.č. 276 na pozemkoch parc. č. 704 kat. úz. Terasa, Nešporova ulica č. 24 v Košiciach, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu zateplenia a ďalších úprav podľa projektovej dokumentácie
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - pre časť stavby bytového domu na Drábovej ul. č. 2 a 4 v Košiciach, súp. č. 1099, kat. úz. Grunt, kde v spoločných priestoroch na prízemí vchodu na Drábovej ul. č. 4, je navrhnutá prevádzka starostlivosti o ľudské telo – kaderníctvo, kozmetika a nechtový dizajn.
Kolaudačné rozhodnutie stavby : „Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ulici Moldavská cesta č. 33 a 35 v Košiciach“ - zmena dokončenej stavby bytového domu súpisné číslo 1165, na pozemku s parc. č. 2599/11, kat. úz. Terasa, ul. Moldavská cesta č. 33, 35 v Košiciach, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu zateplenia juhovýchodnej strany bytového domu kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnoizolačnými doskami na báze polystyrénu, zateplenia strešného plášťa, zateplenie stropov nad nevykurovanými vstupnými priestormi bytového domu, výmeny zábradlia lodžií a ďalších stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie,
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania.
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu elektronickej komunikačnej siete - základňovej stanice VRS na streche bytového domu so súpisným č. 421 na pozemku KN-C parc. č. 2886, Narcisová ul. č.1 v Košiciach, katastrálne územie Terasa s názvom podľa projektovej dokumentácie „Základňová stanica Košice Narcisová“.