Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Kolaudačné rozhodnutie zmeny dokončenej stavby bytového domu Dénešova 6 v Košiciach, súpisné číslo 1145, na pozemku parcela registra „C“ číslo 1145, katastrálne územie Grunt, formou stavebných úprav - zateplenie objektu a súvisiace úpravy
Oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania.
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu súp.č. 207 na pozemkoch parc. č. 269, 270 kat. úz. Terasa, ulica Trieda SNP č.46, 48 v Košiciach, s názvom "Obnova bytového domu na ulici Trieda SNP 46, 48 v Košiciach"
Predloženie spisového materiálu v zmysle § 57 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Predošlá strana