Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre zmenu dokončenej časti stavby bytového domu súpisné číslo II.2336, na pozemku KN-C č. 2927, katastrálne územie Terasa, Tr. SNP 61/B, v Košiciach (bývalý KOSIL), spočívajúcej v stavebných úpravách Nebytových priestorov na 2.NP bytového domu pôvodne užívaných na administratívne účely, so zmenou účelu na BYTY – 15 bytových jednotiek
Oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním pre stavbu „Polyfunkčný súbor Popradská“- 1. ETAPA, pre časť stavby na pozemkoch parc. KN-C č. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 218/1, 220/1, 3921/1, 4306/3, 4304/2, 4308 a 4304/8, kat. územie Terasa, v Košiciach, na ul. Popradskej, v MČ Košice – Západ.
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Kolaudačné rozhodnutie zmeny časti dokončenej stavby bytového domu Wuppertálska 3, v Košiciach, na pozemku KN-C číslo 3755/45, so súpisným číslom 1380, katastrálne územie Grunt, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu vyrezania dverného otvoru v nosnej stene medzi kuchyňou a izbou v byte č. 21, na 6. poschodí bytového domu.
Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení líniovej stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "STL plynovod Šaca – Nemessanyho ulica"