Pracovné príležitosti

Voľné pracovné miesto - Slovenský jazyk a literatúra + Dejepis (prípadne Občianska náuka)
Voľné pracovné miesto - Slovenský jazyk a literatúra + Anglický jazyk a literatúra
Voľné pracovné miesto - učiteľ pre primárne vzdelávanie aprobácia 1. – 4. – anglický jazyk
Voľné pracovné miesto - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia telesná výchova - geografia

Predošlá strana