Prejsť na obsah

Samospráva

Návrh na nové VZN o regulácii niektorých hazardných hier

Návrh na zmenu VZN č. 221 O výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest

Návrh na zmenu VZN č. 241 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

 

Návrh na nové VZN O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

Návrh na nové VZN O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Návrh na zmenu VZN č. 131 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh na zmenu VZN č. 132 O miestnych daniach

Návrh na zmenu VZN č. 229 O miestnej dani za ubytovanie 

 

Návrh na zmenu VZN č. 212 O poskytovaní soc. služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice

Návrh na zmenu VZN č. 237 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v škol. zariadeniachZverejnenie kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom : „Nadstavba a stavebné úpravy obj. 47/1 DFN, Trieda SNP č. 1, Košice“ na pozemkoch v katastrálnom území Terasa, v areáli Detskej fakultnej nemocnice, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie) podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Predošlá strana