Samospráva

Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MZ - JUDr. Tibor Bacsó

Návrhy na nové VZN a zmeny VZNOznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmena dokončenej stavby bytového domu na ulici Tri hôrky č. 3 v Košiciach, súpisné číslo 432, na pozemku parcelné číslo 2599/17 registra „C“, katastrálne územie Terasa, spočívajúcu v stavebných úpravách bytu č. 4 na 2. poschodí bytového domu,

Predošlá strana