Samospráva


Kolaudačné rozhodnutie stavby : „Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ulici Moldavská cesta č. 33 a 35 v Košiciach“ - zmena dokončenej stavby bytového domu súpisné číslo 1165, na pozemku s parc. č. 2599/11, kat. úz. Terasa, ul. Moldavská cesta č. 33, 35 v Košiciach, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu zateplenia juhovýchodnej strany bytového domu kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnoizolačnými doskami na báze polystyrénu, zateplenia strešného plášťa, zateplenie stropov nad nevykurovanými vstupnými priestormi bytového domu, výmeny zábradlia lodžií a ďalších stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie,
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - pre časť stavby bytového domu na Drábovej ul. č. 2 a 4 v Košiciach, súp. č. 1099, kat. úz. Grunt, kde v spoločných priestoroch na prízemí vchodu na Drábovej ul. č. 4, je navrhnutá prevádzka starostlivosti o ľudské telo – kaderníctvo, kozmetika a nechtový dizajn.
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu súp.č. 276 na pozemkoch parc. č. 704 kat. úz. Terasa, Nešporova ulica č. 24 v Košiciach, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu zateplenia a ďalších úprav podľa projektovej dokumentácie

Predošlá strana