Prejsť na obsah

Samospráva

Návrh na zmenu VZN č. 132 O miestnych daniach

Návrh na zmenu VZN č. 230 Určenie názvu ulíc Lorinčícka ulica, Slnečnicová ulica, Maková ulica, Limbová ulica ...

 

Návrh na nové VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne" 

Návrh na zmenu VZN č. 39, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN HSA Košice

Návrh na nové VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Košice – Šaca, IBV Kaštieľ

Návrh na zmenu VZN č. 52 o záväznej časti územného plánu zóny Košice - Myslava

 

Návrh na nové VZN o regulácii niektorých hazardných hier - aktualizovaný návrh  Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Predošlá strana