Samospráva


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 12.12.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov – rozšírenie“ MČ Košice – Ťahanovce, k.ú. Ťahanovce
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania.

Predošlá strana