Mestské zastupiteľstvo

Informácie

06.12.2021  Rokovanie Majetkovej komisie MZ v Košiciach

07.12.2021  Rokovanie Komisie pre vzdelávanie MZ v Košiciach - online

08.12.2021  Rokovanie Komisie dopravy a výstavby  MZ v Košiciach - online

08.12.2021  Rokovanie Komisie športu a aktívneho oddychu  MZ v Košiciach - online

08.12.2021  Rokovanie Legislatívno – právnej komisie  MZ v Košiciach - per rollam

09.12.2021  Rokovanie Finančnej  komisie MZ v Košiciach - online

 

Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2022-2024

 

Voľba hlavného kontrolóra mesta Košice

 

Návrh na zmenu VZN č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice

Návrh na nové VZN o regulácii niektorých hazardných hier - aktualizovaný návrh

Návrh na nové VZN o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice 

Návrh na nové VZN o režime užívania historickej časti mesta Košice

Návrh na zmenu VZN č. 70 O dani za užívanie verejného priestranstva

Návrh na zmenu VZN č. 213 Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach

Návrh na zmenu VZN č. 214 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach

 

Návrh na zmenu VZN č. 52 O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Myslava

 

Návrh na zmenu VZN č. 138 O poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, JŠ, MŠ a škol. zariadeniam 

Návrh na nové VZN o zriadení Školskej jedálne, Galaktická 9, 040 12 Košice

Návrh na nové VZN o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice 

 

Návrh na zmenu VZN č. 190 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice - pôvodný návrh 

Návrh na zmenu VZN č. 190 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice - aktualizovaný návrh

 

 

Časový plán zasadnutí MZ a MR v Košiciach na II. polrok roku 2021

 

Oznámenia verejných funkcionárov 

 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

 

Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Košice

Zasadnutia mestského zastupiteľstva

16.12.2021 XXVI. zasadnutie
30.09.2021 Pokračovanie XXV. zasadnutia
UZNESENIA: 795 - 828
23.09.2021 XXV. zasadnutie
UZNESENIA: 738 - 794
01.07.2021 XXIV. zasadnutie
UZNESENIA: 681 - 737
11.05.2021 Pokračovanie XXIII. zasadnutia
UZNESENIA: 636 - 680
03.05.2021 XXIII. zasadnutie a jeho pokračovanie 04.05.2021
UZNESENIA: 587 - 635
23.02.2021 Pokračovanie XXII. zasadnutia
UZNESENIA: 584 - 586
08.02.2021 XXII. zasadnutie a jeho pokračovanie 10.02.2021
UZNESENIA: 560 - 583
10.12.2020 XXI. zasadnutie
16.11.2020 XX. (mimoriadne) zasadnutie
UZNESENIA: 557 - 559
19.10.2020 XIX. zasadnutie
UZNESENIA: 490 - 556
11.09.2020 XVIII. (mimoriadne) zasadnutie
UZNESENIA: 488 - 489
30.07.2020 XVII. (mimoriadne) zasadnutie
UZNESENIA: 466 - 487
30.07.2020 XVI. zasadnutie
UZNESENIA: 388 - 465
28.05.2020 XV. zasadnutie
UZNESENIA: 385 - 424
13.05.2020 Pokračovanie XIV. (mimoriadneho) zasadnutia
29.04.2020 XIV. (mimoriadne) zasadnutie
UZNESENIA: 381 - 384
26.03.2020 XIII. (mimoriadne) zasadnutie
UZNESENIA: 372 - 380
20.02.2020 XII. zasadnutie
UZNESENIA: 336 - 371
12.12.2019 XI. zasadnutie
UZNESENIA: 281 - 335
06.11.2019 X. (mimoriadne) zasadnutie
UZNESENIA: 258 - 280
03.10.2019 Pokračovanie IX. zasadnutia
UZNESENIA: 202 - 257
19.09.2019 IX. zasadnutie
UZNESENIA: 173 - 201
04.07.2019 VIII. (mimoriadne) zasadnutie
UZNESENIA: 170 - 172
04.07.2019 Pokračovanie VII. zasadnutia
UZNESENIA: 149 - 169
19.06.2019 VII. zasadnutie
UZNESENIA: 105 - 148
11.04.2019 VI. zasadnutie
UZNESENIA: 67 - 104
22.03.2019 V. (mimoriadne) zasadnutie
UZNESENIA: 62 - 66
08.03.2019 IV. (mimoriadne) zasadnutie
UZNESENIA: 59 - 61
14.02.2019 III. zasadnutie
UZNESENIA: 17 - 58
31.01.2019 II. (mimoriadne) zasadnutie
UZNESENIA: 15 - 16
10.12.2018 Ustanovujúce zasadnutie
UZNESENIA: 1 - 14