Prejsť na obsah

Zasadnutie: III

III. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 15.12.2022
Dátum publikovania: 02.12.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 21 - 51
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

15. decembra 2022 (štvrtok) od 8.00 hod. do 17.00 hod.
a 16. decembra 2022 (piatok) 
od 8.00 hod. do 11.00 hod.
a od 14.00 hod. do vyčerpania programu rokovania

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Aktualizovaný program III. zasadnutia MZ

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. --- Slovo pre verejnosť (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12:00 hod. v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ)
2. ZIP 1,12 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 120,1 KB Zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022 – dofinancovanie DPMK, a.s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 29,84 MB
ZIP 81,67 MB
ZIP 77,51 MB
ZIP 78,06 MB
ZIP 22,36 MB
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 27,93 MB Územný plán zóny Košice – Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 1,12 MB Zabezpečenie nového územného plánu pre mesto Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 430,18 KB Protest prokurátora a Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 194 Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
8. ZIP 222,05 KB Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 897,53 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 442,93 KB Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 361,76 KB Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 229 o miestnej dani za ubytovanie PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 980,68 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 484,7 KB Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 213/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
14. ZIP 470,24 KB Návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 214/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium Zelený dvor Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
15. --- Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice a zmena štatutárnych orgánov, členov správnych a dozorných rád v ďalších právnických osobách zriadených alebo založených Mestom Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
16. ZIP 1,22 MB Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
17. ZIP 1,07 MB Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
18. ZIP 166,89 KB Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
19. ZIP 418,28 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2021 - informatívna správa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
20. ZIP 140,8 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta Košice zo správy ZŠ Bernolákova 16, Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
21. ZIP 1,07 MB Doplnenie uznesenia č. 531 zo dňa 12. septembra 2016 – rozšírenie účelu nájmu a prenájom časti parcely v k. ú. Luník z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
22. ZIP 528,49 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Barca v lokalite Medenej ulice z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
23. ZIP 612,53 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Krásna v lokalite Benediktínskej ulice formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
24. ZIP 1,05 MB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Čermeľ pre Ing. A. Dž. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
25. ZIP 688,21 KB Prevod pozemku parc. č. 1046/4 v k. ú. Severné mesto pre doc. R. F., PhD. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
26. ZIP 667,91 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
27. ZIP 880,37 KB Prenájom časti pozemku parc. č. 2947 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie projektu „K-park“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
28. ZIP 328,09 KB Prehodnotenie nájomnej zmluvy - prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Spojenú školu PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
29. ZIP 637,96 KB Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Parkovisko na Trebišovskej ulici“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
30. ZIP 228,91 KB Personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach a zmeny obsahových náplní niektorých komisií PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
31. ZIP 230,27 KB Návrh zloženia redakčnej rady periodika „Košice v skratke“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
32. --- Interpelácie poslancov MZ
33. --- Dopyty poslancov MZ
34. --- Rôzne
35. --- Záver