Prejsť na obsah

Útvar hlavného kontrolóra

MMK, Tr. SNP 48/A,
I. poschodie blok "C", č.dv. 116 – sekretariát UHK mesta Košice
tel.: +421-(0)55-6419 281         fax: +421-(0)55-6420 332
e-mail*: uhk @ kosice.sk

Stránkové dni: Pondelok - Piatok od 8.00 hod. do 15.00 hod.

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Hlavný kontrolór:    Ing.  Pavol   Gallo

Úlohy hlavného kontrolóra
a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisovv svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra podľa osobitných predpisov,
d) kontroluje zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
e) kontroluje príjmy, výdavky a ďalšie finančné operácie mesta,
f) Kontrolnej činnosti podlieha:
1. úrad,
2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
3. právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, alebo nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
g) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
h) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
i) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.V súlade zo Zákonom 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení § 18 f ods. 1 písmeno d) Hlavný kontrolór mesta Košice predkladá správy o svojej činnosti a správy z kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice priamo mestskému zastupiteľstvu Mesta Košice. Správy budú zverejnené až po ukončení zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Košice.


Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


     Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra

     Správy o činnosti

     Správy o výsledkoch kontrol

     Odborné stanoviská hlavného kontrolóra

     Informácie