Prejsť na obsah

Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Zverejnenie kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom : „Nadstavba a stavebné úpravy obj. 47/1 DFN, Trieda SNP č. 1, Košice“ na pozemkoch v katastrálnom území Terasa, v areáli Detskej fakultnej nemocnice, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie) podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu s názvom „Retail – Stavba pre kancelárske účely, Retail-03“, Súľovská ulica, na pozemkoch KN-C parcelné číslo 3/561, 3/560, 3/551 katastrálne územie Terasa, ktorá tvorí súčasť stavby „Obytný súbor Nová Terasa – Bytové domy“ v rozsahu stavebného objektu : SO R03 Retail.