Prejsť na obsah

Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Kolaudačné rozhodnutie stavby s názvom: Obnova bytového domu Dénešova č.33, 35, Košice“ - zmeny dokončenej stavby bytového domu súpisné číslo 1116 na pozemku KN-C parcelné číslo 3489, kat. územie Grunt, zrealizovanej formou stavebných úprav najmä v rozsahu odstránenia systémových porúch najmä obnovy obalových konštrukcií bytového domu zateplením obvodového plášťa bytového domu, zateplením strechy, zateplením stropu vstupného podlažia domu, sanácie lodžií, výmeny dverí spoločných priestorov domu, úpravu soklovej časti domu, realizácie odkvapového chodníka a obnovu vnútorných spoločných priestorov schodiska a vstupov do domu
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia (viď v prílohe) na stavbu pod názvom: "Obchodné centrum Košice - Moldavská" 1. etapa a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2019/007279 zo dňa 04.03.2019 (právoplatné dňa 15.04.2019), je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia ako aj rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti vydané pod č. OU-KE-OSZP3–2020/017656 zo dňa 21.04.2020 (právoplatné 29.05.2020)
Rozhodnutie o dodatočnom povolení zmeny časti stavby spojené s kolaudačným konaním pre stavbu „BYTOVÝ DOM – NADSTAVBA POLYFUNKČNEJ BUDOVY, Narcisová 6, Košice“ súpisné číslo 2229, na pozemku KN-C parcelné číslo 2919 a 2932/243 v katastrálnom území Terasa, SO 01 - Nadstavba polyfunkčnej budovy - Bytový dom - v rozsahu zmeny časti nebytových priestorov na 1. a 2. nadzemnom podlaží stavby