Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Komplexná obnova BD Starozagorská 4, Košice“, súp. č. 1384 na pozemku registra KN–C parc. č. 3755/118, kat. úz. Grunt, Starozagorská ulica č. 4 v Košiciach,
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre časť stavby budovy na Čordákovej ul. č. 32, 34 v Košiciach, súp. č. 1217, na pozemku podľa registra KN-C parc. č. 3047, kat. úz. Grunt, kde v nebytovom priestore v bytovom dome na Čordákovej ul. č. 34, na 1.NP je navrhnutá prevádzka „Kaderníctvo - predlžovanie vlasov“,
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom stavbu s názvom : „Polyfunkčný súbor Popradská“- 1. ETAPA, na pozemkoch parc. KN-C č. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 218/1, 220/1, 3921/1, 4306/3, 4304/2, 4308 a 4304/8, kat. územie Terasa, v Košiciach, na ulici Popradskej, v MČ Košice – Západ