Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Z dôvodu opatrení vlády SR k problematike COVID 19 (uznesenia vlády SR č. 678/2020) sa fyzické stretnutie prerokovania ZaD č. 17/2020 ÚPN HSA Košice na Magistráte mesta Košice dňa 05.11.2020 o 15:30 hod. NEUSKUTOČNÍ. Zároveň informujeme, že termín prerokovania je predĺžený do 30.11.2020.
Predmet zákaziek: "Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Ryba a králik“ „Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Rôzne potraviny – hrubý tovar“ „Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Mrazená hydina“ „Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Mlieko a mliečne výrobky“ „Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Chlieb a pekárske výrobky“
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania