Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o zverejnení žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „RETAIL R04“ – budova obchodu a služieb – prízemný objekt s rozmermi 7 x 16,48 m, s úžitkovou plochou 101,82 m2, ktorý tvorí súčasť stavby : „Obytný súbor Nová Terasa – Bytové domy“ kat. územie Terasa, MČ Košice Západ. Pre predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mesta Košice, pracoviska Košice Západ č. A/2014/11648-09/II/BAL zo dňa 21.augusta 2014. Pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor Nová Terasa“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 20.01.2014 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2014/00039, z ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA. Citované rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP z procesu posudzovania vplyvov na ŽP je sprístupnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-nova-terasa
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Rozhodnutie o povolení povoľuje zmeny v užívaní časti stavby bytového domu na Ružínskej č. 7 v Košiciach, súp.č. 2437 na Ružínskej 7 v Košiciach, na pozemku podľa registra KN-C parc. č.304 kat. úz. Terasa, kde v nebytových priestoroch na 1.NP je navrhnutá prevádzka starostlivosti o ľudské telo – nechtové štúdio.
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 39, § 39a stavebného zákona v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov