Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Predmet zákaziek: "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Mäso, mäsové výrobky" "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Mlieko, mliečne výrobky" "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Hrubé potraviny" "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Hydina a vajíčka" "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Ryby" "Nákup potravín pre školskú jedáleň - zemiaky" "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Ovocie a zelenina"
§ 39, § 39a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)