Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Košice – ViLLA Borovica – Bytový dom" formou zmeny dokončenej stavby súpisné číslo 1874 – nadstavba a stavebné úpravy objektu administratívnej budovy na pozemkoch KN-C parcelné číslo 4299/13 a 4299/7 katastrálne územie Terasa s jej zmenou na bytový dom a návrh nižšie uvedených stavebných objektov na pozemkoch KN-C parcelné číslo 4299/6, 4299/11, 4299/14, 4299/17, 4299/18, 4299/32, 4299/30, 4299/19, 4299/16, 4131/4, 4297/5, 4298, 4511, 4311/45, 4131/1, 4297/14, 4297/15 katastrálne územie Terasa, na ulici Československého odboja v MČ Košice – Západ,
Týmto Vám oznamujeme, že dňa 14. 10. 2020 sa v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny , uskutoční prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4010 Dolný tok Hornádu do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých ochranou.
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania spojeného s konaním o povolení zmeny stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Bytový dom F v lokalite GROT IV.", Topoľčianska ulica
ROZHODNUTIE o zastavení územného konania podľa § 35 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov