Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 12.12.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov – rozšírenie“ MČ Košice – Ťahanovce, k.ú. Ťahanovce
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu elektronickej komunikačnej siete - základňovej stanice VRS na streche bytového domu so súpisným č. 421 na pozemku KN-C parc. č. 2886, Narcisová ul. č.1 v Košiciach, katastrálne územie Terasa s názvom podľa projektovej dokumentácie „Základňová stanica Košice Narcisová“.
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia návrhu na zmenu plánu prác podľa § 8 ods. 6 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmena stavby pred jej dokončením "Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice - KVP" v skladbe stavebných objektov SO 03 - Parkovisko a spevnené plochy pri bytovej časti, SO 15 - Oporné múry pri bytovej časti, SO 16.3 Dopravné značenie