Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Vlny horúčav, prívalové dažde, suchá a ďalšie dopady zmeny klímy stále viac trápia aj Košičanov. Preto musíme všetci, v rámci svojich možností, prispieť ku zmierneniu dôsledkov, ktoré zmena klímy prináša. Mesto Košice je odhodlané byť na čele tohto úsilia, ktoré nesie symbolicky názov Košice ±40 °C, a vytvoriť najlepšie možné podmienky pre život všetkých obyvateľov a rozvoj svojho územia.
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Významná obnova bytového domu, Húskova č. 1, Košice“, na pozemku registra KN-C parc.č. 2870/2, kat. úz. Grunt v Košiciach
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby „Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ na pozemkoch KN-C parc. č. 2880/1, 2880/2, 2880/3, 2881, 3003, 3862, 2997, 3852/1, 3001/1 kat. územie Terasa,