Prejsť na obsah

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oddelenie ekonomické
Vedúci oddelenia: Ing. Marta Kažimírová 

Referát daní a poplatkov
e-mail: poplatky @ kosice.sk
Vedúci referátu: Ing.Tatiana Moleková 
Tel.: 64 19 180 


Kalendár poplatníka na rok 2024: 


Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území mesta na účel podnikania.Poplatková povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vzniká:

a) pre fyzickú osobu - občana 1. dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu, alebo 2. dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť, ktorú nadobudol kúpou, darom, nájmom a pod.
b) pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť, ak je nehnuteľnosť takáto právnická osoba oprávnená užívať alebo ju užíva na iný účel ako na podnikanie,
c) pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu) dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.

 

Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 2 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) VZN č. 131, názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 6 VZN č. 131, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali. Za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku sa nepovažuje uplatnenie nároku na zníženie a odpustenie poplatku.Sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

a) pre poplatníka - občana je sadzba 0,1562 € na osobu a kalendárny deň, ak býva v bytovom dome, alebo v rodinnom dome a zvolil si tzv. "paušálny poplatok",
b) pre poplatníka - občana je sadzba 0,0432 € za 1 l odpadu bývajúceho v rodinnom dome a zvolil si tzv. "množstvový zber",
c) pre právnické osoby a iné podnikajúce osoby je sadzba 0,0432 € za 1 l odpaduSprávca poplatku ustanovuje splatnosť poplatku pre poplatníkov - fyzické osoby v troch splátkach spravidla takto:

Poplatok do výšky 40 € splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, poplatok vo výške nad 40 € je splatný v troch splátkach, spravidla takto:
prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (SIPO do 30.4.),
druhá splátka je splatná do 30. júna
tretia splátka je splatná do 30. septembra, 


Správca poplatku ustanovuje splatnosť poplatku pre poplatníkov - právnické osoby a iné podnikajúce osoby spravidla takto:

a) poplatok do výšky 500 €, je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca poplatku neurčí v rozhodnutí splatnosť poplatku inak,
b) poplatok vo výške nad 500 €, je splatný v troch splátkach, pričom prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka je splatná do 30. júna a tretia splátka je splatná do 30. septembra, pokiaľ správca poplatku neurčí v rozhodnutí splatnosť poplatku inak.Poplatok možno platiť týmito spôsobmi:

a) bezhotovostným prevodom na určený účet správcu poplatku,
b) poštovým peňažným poukazom na určený účet správcu poplatku, 
c) v hotovosti do pokladne správcu poplatku, aj bankomatovou kartou
d) v kiosku na základe QR kódu, alebo čiarového kódu – je potrebné mať so sebou rozhodnutie správcu dane
e) prostredníctvom SIPO len fyzické osoby za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz - najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. Poplatok je možné zaplatiť v hotovosti v pokladni v Kancelárii prvého kontaktu, v kiosku na Magistráte mesta Košice, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. 


Zníženie a odpustenie poplatku za komunálne odpady

1) Správca poplatku poplatok za komunálne odpady zníži o 50 %, za obdobie za ktoré poplatník preukáže správcovi poplatku, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Košice na základe nasledujúcich podkladov:

a) poskytnutie údajov v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom príslušného informačného systému verejnej správy,
b) potvrdenia zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru na území Slovenskej republiky mimo mesta s dokladom o ubytovaní,
c) potvrdenia o pobyte vyhotovenom ubytovacím zariadením, prípadne preukázaním iného spôsobu ubytovania v mieste štúdia alebo v mieste práce (napríklad nájomnou zmluvou),
d) potvrdenia o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste,
e) overeného čestného vyhlásenia o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa za preukázané obdobie nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, pokiaľ to nevyplýva z podkladov predložených podľa písmena a) až d)2) Správca poplatku za komunálne odpady zníži poplatok o:

a) 25% fyzickej osobe vo veku nad 62 rokov do dovŕšenia 65 rokov veku a 50% fyzickej osobe vo veku nad 65 rokov 
b) 50 % držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
c) 50 % držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
d) 50 % prevažne alebo úplne bezvládnej fyzickej osobe.


Zníženie poplatku podľa odseku 2 písm. a) správca poplatku poskytne  počnúc najbližším zdaňovacím obdobím po dovŕšení veku, ktorý je rozhodujúci pre zníženie poplatku. Zníženie poplatku podľa odseku 2 písm. b) poplatník preukáže správcovi poplatku preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, zníženie poplatku podľa odseku 2 písm. c) preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a zníženie poplatku podľa odseku 2 písm. d) rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní prevažnej alebo úplnej bezvládnosti.


3) Správca poplatku zníži poplatok určený podľa § 3 písm. a) pomerne za obdobie, pokiaľ trvajú dôvody na zníženie, o 50%, ak poplatník preukáže, že je v hmotnej núdzi. Zníženie poplatku poplatník preukazuje dokladom príslušného orgánu o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi; zníženie sa poskytne najskôr odo dňa priznania pomoci príslušným orgánom a vzťahuje sa aj na všetkých členov domácnosti, ktorí tvoria spoločne posudzované fyzické osoby podľa osobitného predpisu. Zníženie sa poskytne najskôr odo dňa právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o poskytnutí dávky v hmotnej núdzi a vzťahuje sa aj na všetkých členov v domácnosti, ktorí sa v uvedenom rozhodnutí spoločne posudzujú.

Poznámka:
Ak má občan už poskytnuté zníženie z dôvodu veku po dovŕšení 65 rokov, nie je potrebné si uplatňovať aj zníženie z dôvodu ŤZP, ŤZP-S, čiastočnej alebo úplnej bezvládnosti. Správca poplatku môže poskytnúť len jedno zníženie a v týchto prípadoch je na rovnakej úrovni o 50%.

Pri súbehu znížení poplatku sa uplatní jedno zníženie alebo zníženie výhodnejšie pre poplatníka. Ak sa poplatník nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní, pričom túto podmienku splní kumuláciou viacerých podmienok na zníženie a odpustenie poplatku, a súčasne obdobie s podmienkou na odpustenie poplatku, počas ktorého sa poplatník nezdržiaval na území obce je kratšie ako 90 dní, má nárok len na zníženie poplatku.
Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 6 odseku 1 a odseku 6 VZN č. 131 najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. 

- správca poplatku za komunálne odpady poplatok odpustí za obdobie za ktoré poplatník preukáže správcovi poplatku, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Košice na základe nasledujúcich podkladov:

a) potvrdenie o návšteve školy deklarujúce štúdium v zahraničí v zmysle interných predpisov vysokej školy,
b) potvrdenia alebo iného dokladu o trvaní pracovného pomeru mimo územia Slovenskej republiky,
c) povolenia alebo iného dokladu o trvaní pobytu v inom štáte,
d) rozhodnutia o výkone trestu odňatia slobody alebo o výkone väzby,
e) potvrdenia alebo iného dokladu o umiestnení v reedukačnom centre,
f) overeného čestného vyhlásenia o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa za preukázané obdobie nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, pokiaľ to nevyplýva z podkladov predložených podľa písmena a) až e)."


Upozorňujeme občanov, aby v prípade, že platia poplatok cestou SIPO, neplatili poplatok po obdržaní rozhodnutia o vyrubení poplatku v hotovosti do pokladne mesta, ani prevodným príkazom, z dôvodu duplicitných platieb. 

Vyzývame tiež občanov na možnosť zasielania podaní prostredníctvom portálu elektronických služieb cez: www.esluzbykosice.sk, alebo priamo cez: www.slovensko.sk. K tomu je však potrebný elektronický podpis. Okrem zriadenia a aktivovania elektronickej schránky je tiež potrebné, aby si ju občan aktivoval na doručovanie a nastavil si zasielanie notifikácií o doručení písomností do elektronickej schránky.

Podrobnosti týkajúce sa poplatku za komunálne odpady sú uvedené vo 
všeobecne záväznom nariadení č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyzývame tiež občanov na možnosť zasielania podaní prostredníctvom portálu elektronických služieb cez: www.esluzbykosice.sk , alebo priamo cez: www.slovensko.sk . K tomu je však potrebný elektronický podpis. Okrem zriadenia a aktivovania elektronickej schránky je tiež potrebné, aby si ju občan aktivoval na doručovanie a nastavil si zasielanie notifikácií o doručení písomností do elektronickej schránky.

 

•  Tlačivá - oznámenie o vzniku, zmene a zániku k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice

 

 

/Zdroj: referát daní a poplatkov MMK/