Prejsť na obsah

Ovzdušie

Kompetencie obce v oblasti ochrany ovzdušia

Právomoc obce konať vo veciach ochrany ovzdušia je daná zákonom č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) vo veci
 1. preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia vo veciach malých zdrojov a vybraných osobitných činností
 2. riadenia kvality ovzdušia
 
1) Mesto Košice pri prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia vo veciach malých zdrojov a vybraných osobitných činností vydáva:
 
 • § 26 súhlasy
 • § 27 povolenia pre malé zdroje znečisťovania
 
Stacionárny zdroj je technologický celok, sklad palív, surovín alebo produktov, skládka odpadov, lom, plocha alebo stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie a je vymedzený ako súhrn všetkých častí, súčastí a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku. Stacionárne zdroje sa podľa miery znečisťovania ovzdušia a prahových kapacít členia na:
 • veľké zdroje, ktorými sú osobitne závažné technologické celky,
 • stredné zdroje, ktorými sú závažné technologické celky, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja,
 • malé zdroje, ktorými sú ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou,
 • osobitné činnosti, ktoré nie sú späté so stavebným objektom alebo technologickým celkom a nie sú súčasťou veľkého zdroja, stredného zdroja alebo malého zdroja, ale sú vykonávané samostatne a prejavujú sa prašnosťou, zápachom, dymom alebo sa z nich môžu uvoľňovať emisie znečisťujúcich látok, pričom využitie technického vybavenia na vykonávanie predmetnej činnosti sa nevylučuje.
 
Malé spaľovacie zariadenie je spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.
Podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane ovzdušia povolenie zdroja sa nevydáva pre malý zdroj, ktorý je spaľovacím zariadením s celkovým menovitým tepelným príkonom do 0,1 MW ak ide o samostatný zdroj určený na vykurovanie domácností.
 
Mesto Košice pri prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia vo veciach malých zdrojov a vybraných osobitných činností podľa zákona o ochrane ovzdušia najmä:
 
 • vydáva povolenia malého zdroja podľa § 27 ods. 1 preskúmava ich a ak je to potrebné zmení ich,
 • vydáva súhlasy pre malé zdroje podľa § 26 ods. 1 písm. a) až c) a i),
 • ukladá povinnosť vypracovať dokumenty podľa § 35 ods. 1 písm. h) a § 36 ods. 1 písm. e),
 • oznamuje príslušnému okresnému úradu a prevádzkovateľovi malého zdroja zistenie prekročenia prahovej kapacity ustanovenej pre malý zdroj,
 • vykonáva štátny dozor podľa § 47 ods. 6 vo veciach dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov a prevádzkovateľov vykonávajúcich vybranú osobitnú činnosť a prešetruje podnety podľa § 47 ods. 7,
 • spolupracuje s inšpekciou pri vykonávaní kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo podľa § 51 a odstupuje im podnety; upozorňuje prevádzkovateľa na porušenie povinnosti podľa § 35 ods. 1,
 • kontroluje dodržiavanie zákazov podľa § 32,
 • pri zistení porušenia povinností ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia:
 • ukladá opatrenia na nápravu,
 • ukladá pokuty,
 • rozhoduje o priestupkoch,
 • rozhoduje o obmedzení alebo zastavení prevádzky malého zdroja podľa § 53 ods. 4 alebo vykonávania osobitnej činnosti podľa § 53 ods. 5.

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenia je možné podať:
 • osobne v podateľni Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
 • zaslať poštou na adresu Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
 • elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS)

Proces pri podaní žiadosti:
 • Vyplnenú žiadosť s požadovanými prílohami doručíte na mesto Košice.
 • Na elektronické podanie žiadosti je nevyhnutné disponovať elektronickým občianskym preukazom (e-ID).
 • Podaná žiadosť bude následne posúdená na referáte životného prostredia a energetiky a v lehote do 30 dní bude žiadateľovi zaslané stanovisko.
 • V prípade neúplnej žiadosti alebo v prípade chýbajúcich podkladov bude žiadateľ bezodkladne kontaktovaný o doplnenie.
 • Stanovisko bude následne žiadateľovi zaslané do elektronickej schránky cez ÚPVS alebo doporučene poštou na adresu uvedenú v žiadosti.
 
2) Mesto Košice v oblasti riadenia kvality ovzdušia v zmysle zákona o ochrane ovzdušia najmä:
 
 • informuje o kvalite ovzdušia vo svojom územnom obvode, ak sú údaje z meraní kvality ovzdušia pre danú obec dostupné (Amurská, Štefánikova, Ďumbierska):
   
 • informuje o smogovej situácii,
 • participuje na vypracovaní programu na zlepšenie kvality ovzdušia a smogového regulačného plánu a implementuje opatrenia,
 • v spolupráci so samosprávnym krajom má možnosť vypracovať, prijať a realizovať regionálny a miestny program na zlepšenie kvality ovzdušia a implementuje opatrenia v ňom uvedené,
 • prijíma opatrenia na udržanie a zlepšenie kvality ovzdušia vo svojom územnom obvode, implementuje ich,
 • ustanovuje podmienky prevádzkovania malých zdrojov a vykonávania vybraných osobitných činností a obmedzuje alebo zakazuje ich prevádzku.
 
 
/Zdroj: referát životného prostredia a energetiky/