Spôsob získania informácií v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z.

Informácie možno získat:

 

  1. Osobne - prostredníctvom Kancelárie prvého kontaktu - pracovisko č.8, prízemie v budove magistrátu na Triede SNP 48/A

   Stránkové hodiny: Po., Ut.,Št.: 8.00-15.30 hod.; St.: 8.00-16.30 hod.; Pia.: 8.00-14.30 hod.;

   Na nahliadnutie priamo v kancelárii sú:

   1. základné informácie podla § 5 zákona 211/2000 Z.z.,
   2. termíny rokovaní MZ a program rokovania MZ,
   3. termíny rokovaní MR a program rokovaní MR,
   4. uznesenia MZ,
   5. termín a program rokovania komisií MZ,
   6. zbierky zákonov,
   7. všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice
   8. Štatút mesta Košice a jeho prílohy,


  2. Prostredníctvom siete Internet - na adrese WWW.KOSICE.SK sú zverejnované:
   1. základné informácie podla § 5 zákona 211/2000 Z.z.,
   2. termíny rokovaní MZ a program rokovania MZ,
   3. termíny rokovaní MR a program rokovaní MR,
   4. termíny a program rokovania komisií MZ,
   5. prehlad o dochádzke a hlasovaní poslancov na MZ
   6. uznesenia MZ,
   7. zápisnice z rokovaní MZ,
   8. všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice,
   9. Štatút mesta Košice a jeho prílohy,
   10. Nakladanie s mestským majetkom (dražby, odpredaje, verejné sútaže)
   11. Tlacové informácie Mesta Košice
   12. Kultúrno-spolocenské informácie


  3. Na verejnej tabuli umiestnenej na prízemí v budove magistrátu na Triede SNP 48/A, Archíve mesta Košice a Útvare hlavného architekta, základné informácie podla § 5 zákona 211/2000 Z.z.,

  4. Podaním žiadosti:
   Proti rozhodnutiu mesta o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva Mestu Košice. O odvolaní rozhoduje primátor.

   Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmat v súdnom konaní podla § 244 a nasl. Obcianskeho súdneho poriadku, podaním na Krajskom súde v Košiciach, v lehote do 2 mesiacov od dorucenia rozhodnutia o odmietnutí žiadosti.

   Mesto Košice sa riadi zákonom c. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom c. 40l/l990 Zb. o meste Košice, zákonom c. l38/l991 Zb. o majetku obcí, zákonom c. 346/l990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, dalšími zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa dotýkajú územnej samosprávy, Štatútom mesta Košice, všeobecne záväznými nariadeniami mesta Košice a dalšími vnútornými predpismi mesta.

   Úhrada za sprístupnenie informácie:

   a/ 0,05 €     za kópiu jednej strany A4,
   b/ 0,10 €     za tlač jednej strany A3,
   c/ CD-R podľa nákupnej ceny
   d/ poštové poplatky - podľa cenníka Slovenskej pošty

   Úhrady sú príjmami Mesta Košice. Ak čiastka za poskytnutie informácií nepresiahne sumárne čiastku 1,66 € , môže byť informácia žiadateľovi poskytnutá bez úhrady.