Úradná tabuľa

Rodinný dom - novostavba na Kameničnej ulici, Košice - Poľov

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu s názvom „Rodinný dom - novostavba“ na Kameničnej ulici na pozemku KN-C parcelné číslo č. 921/2 v katastrálnom území Poľov v Košiciach s napojením na verejné...

Projekty mesta