Počkajte chvíľu, prebieha načítavanie

Úradná tabuľa

STL plynovod Šaca – Nemessanyho ulica

Stavebné povolenie pre stavbu : „STL plynovod Šaca – Nemessanyho ulica“, s napojením na jestvujúci plynovod STL D 90 ukončený na pozemku reg. KN-C parc. č. 1303/1 (KN-E 339/1) kat. úz. Šaca, následne vedený po pozemku podľa registra KN-C parc....

Projekty mesta