Úradná tabuľa

Tokajícka 18,20, Košice

Oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby a upustenie od ústneho pojednávania

Projekty mesta