Úradná tabuľa

Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity na území mesta Košice

Primátor mesta Košice na základe priaznivej meteorologickej a hydrometeorologickej situácie podľa § 11 ods. 9 a § 26 ods. 3 pís. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov odvoláva dňa 23.10.2020 k 8.00...

Logistické haly Pereš, Košice

Povolenie užívania časti stavby v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení...

Projekty mesta

Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice

Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu a komfort cyklistickej dopravy osôb v meste Košice prostredníctvom posilnenia doplnkovej infraštruktúry a prispieť tak k zvýšeniu prepravnej kapacity cyklistickej dopravy