Počkajte chvíľu, prebieha načítavanie

Úradná tabuľa

BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU – LAGO

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením podľa ust. § 68 ods. 2 stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom...

Projekty mesta