Prejsť na obsah

Úradná tabuľa

Komplexná obnova bytového domu Sputniková 10, Košice

Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny...

Projekty mesta

Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. Etapa, 2. Stavba

Cieľom o projektu je vybudovanie novej cyklistickej rekreačnej cestičky a úprava už existujúceho úseku vzhľadom na to, že sa tam nachádza turistický razcestník a ide o vyhľadávané rekreačné miesto s vysokou intenzitou cyklistov, chodcov.