Úradná tabuľa

Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity na území mesta Košice

Primátor mesta Košice na základe priaznivej meteorologickej a hydrometeorologickej situácie podľa § 11 ods. 9 a § 26 ods. 3 pís. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov odvoláva dňa 23.10.2020 k 8.00...

Projekty mesta

Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice

Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu a komfort cyklistickej dopravy osôb v meste Košice prostredníctvom posilnenia doplnkovej infraštruktúry a prispieť tak k zvýšeniu prepravnej kapacity cyklistickej dopravy