Počkajte chvíľu, prebieha načítavanie

Úradná tabuľa

Komplexná obnova BD Starozagorská 4, Košice

Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Komplexná obnova BD Starozagorská 4, Košice“, súp. č. 1384 na pozemku registra KN–C parc. č. 3755/118, kat. úz. Grunt, Starozagorská ulica č. 4 v Košiciach,

Projekty mesta