Úradná tabuľa

Líniová stavba „INS_FTTH_KE_00_Zapad_CsOdboja“

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „INS_FTTH_KE_00_Zapad_CsOdboja“.

Projekty mesta