Počkajte chvíľu, prebieha načítavanie

Úradná tabuľa

V596 – Pereš, Haburská, Bystrická - zriadenie TS, VN, NN

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „V596 – Pereš, Haburská, Bystrická - zriadenie TS, VN, NN“, na pozemkoch registra KN-C parc. č. 778/15, 1028, 777/1, 1027/1, 212/3, 1026...

Projekty mesta