Verejné obstarávania

Stav: PREBIEHAJÚCE

1. MK/A/2019/16869 Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií
2. KE/NLZ-1/2020 Súbor didaktických pomôcok pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
3. KE/NLZ-02/2020 Súbor interiérového vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
4. MK/A/2020/08461 Stavebné práce pre stavbu: „Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko“
5. MK/A/2020/06678 Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: "Stavebné práce"
6. KE/NLZ-3/2020 Súbor IKT vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
7. MK/A/2020/16811 Tlač informačnej brožúry
8. MK/C/2020/00641 Krajinársko-urbanistická súťaž "Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach"
9. MK/A/2020/15583 Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia
10. MK/A/2020/18441 Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice
11. MK/A/2020/17507 Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík II
12. MK/A/2020/15558 Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 113-00 Jána Pavla II.
13. MK/A/2020/19632 Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov
14. MK/C/2020/00022 Obstarávateľské výkony procesu Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice - Myslava
15. MK/A/2020/19647 Výstavba Centra komunitných služieb MČ Košice - Krásna
16. MK/E/2020/06200 Odevy - dodanie odevných súčastí uniformy pre MsP mesta Košice
17. MK/A/2020/20610 Oprava strešného plášťa pavilónu B v MŠ Dénešova 53, Košice
18. MK/A/2020/20889 Poisťovacie služby
19. MK/A/2020/21062 Sociálne pohreby
20. MK/C/2020/00022 Spracovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice – Myslava
21. MK/C/2020/01231 Výstavba mestských nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach

Stav: UKONČENÉ

22. MK/A/2019/10794 Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu (stanovištia kontajnerov) a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí na území mesta Košice na rok 2019.
23. MK/A/2019/09054 Notebooky
24. MK/A/2019/11153 Materiálno – technické zabezpečenie športového podujatia THE RUN 2019
25. MK/A/2019/14405 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice"
26. MK/E/2019/02184 Služobné motorové vozidlo Dacia Duster alebo ekvivalent
27. MK/A/2019/14243 Ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením
28. MK/A/2018/19806 Mostný objekt Trieda KVP – Moskovská trieda - rekonštrukcia
29. MK/A/2019/12055 Zastrešenie pódia s osvetlením
30. MK/E/2019/01909 Služobné polokošele pre MsP Košice
31. MK/A/2019/12055 Ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením
32. MK/A/2019/12055 Ozvučenie podujatia s osvetlením a zastrešením pódia
33. MK/A/2019/12055 Prenájom LED obrazovky s prenosom hokejových zápasov
34. MK/A/2019/12055 Pyro-muzikálny ohňostroj využívajúci moderné technológie bezpečnostného horenia
35. MK/A/2019/12055 Špeciálne pyrotechnické efekty - 650 ks balónov v balónových stojkách s pyrotechnickou aktiváciou
36. MK/A/2019/12055 Ohňostroj a pyrotechnické efekty v rámci podujatia GALAKONCERT – technické zabezpečenie Dňa mesta Košice 2019.
37. MK/A/2019/12055 Ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením
38. MK/A/2019/12686 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice" ZRUŠENÉ
39. MK/A/2019/12736 Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice
40. MK/A/2019/12705 Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
41. MK/A/2019/12842 Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice“
42. MK/A/2019/12863 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice
43. MK/A/2019/12943 Stavebno-technické úpravy pre projekt: "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice"
44. MK/A/2019/13075 Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky
45. MK/A/2019/13336 Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice“
46. MK/A/2019/13332 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice“
47. MK/E/2019/02382 Zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok mestského kamerového systému
48. MK/E/2019/02383 Mobilné tlačiarne na opasok - 30ks.
49. MK/E/2019/02384 Strelivo 9 mm Luger
50. MK/A/2019/14542 Cestné zábradlia a zvodidlá
51. MK/A/2019/16500 Projektová dokumentácia: Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice
52. MK/A/2019/16957 Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7 ZRUŠENÉ
53. MK/A/2019/16848 Zabezpečenie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu “Školské ovocie a zelenina“ pre deti v 37 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
54. MK/A/2019/09054 Notebook s prílušenstvom
55. MK/A/2019/09054 Kopírovacie stroje
56. MK/A/2019/17201 Didaktické pomôcky do materskej školy
57. MK/A/2019/15849 Stavba: „Košice - Lichardova, Riznerova, Kukučínova, Rázusova, Skladná - úprava NN siete, SO 02 - Verejné osvetlenie“
58. MK/A/2019/15847 Stavba: „Košice - Omská, Holubyho, Tranovského - náhrada murovanej TS330, úprava V531 a NN“, SO 02 - Verejné osvetlenie“
59. MK/A/2019/16957 Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7
60. MK/A/2019/17823 Kancelárske potreby
61. MK/A/2019/17198 Mostný objekt Cesta na Bankov – cesta II/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia
62. MK/A/2019/18058 Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - cesta II/547 Hlinkova
63. MK/A/2019/16552 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na ceste II/547 nad riekou Hornád - rekonštrukcia“
64. MK/A/2019/16565 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na ceste II/547 nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia“
65. MK/A/2019/18201 Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - MK Štúrova
66. MK/A/2019/18527 Hygienické potreby do materských škôl ZRUŠENÉ
67. MK/A/2019/16570 Zabezpečenie zastrešenia pódia, ozvučenia a osvetlenia
68. MK/A/2019/18527-2 Hygienické potreby do materských škôl
69. MK/A/2019/16760 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia“
70. MK/A/2019/17479 Stavebné práce spojené s dodávkou a inštaláciou stojanov na parkovanie bicyklov v meste Košice ZRUŠENÉ
71. MK/A/2019/18147 Zvýraznenie priechodov pre chodcov.
72. MK/A/2019/20067 Počítače typu All-in-one pre MŠ a ŠJ MŠ
73. MK/A/2019/19766 Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov - dokončenie rozostavanej stavby
74. MK/A/2019/17479 Stavebné práce spojené s dodávkou a inštaláciou stojanov na parkovanie bicyklov v meste Košice
75. MK/C/2019/01477 Ortofotomapa, 3D vrstevnice a digitálny 3D model mesta Košice. ZRUŠENÉ
76. MK/C/2019/01582 Komplexné modelovanie odtokových pomerov kompaktnej plochy mesta Košice ZRUŠENÉ
77. MK/C/2019/00310 Spracovanie urbanisticko-historického výskumu a dokumentácie z vykonaného výskumu lokality Kasárenské námestie Košice
78. MK/A/2019/21657 Stavebné práce – stavebné úpravy existujúcej komunikácie „Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská – Rovníková - Golianova“
79. MK/A/2019/21749 Inštalácia zvislého dopravného značenia
80. MK/A/2019/22130 Terénne schodisko Račí potok - rekonštrukcia ZRUŠENÉ
81. MK/A/2019/22380 Tlač a distribúcia mestských novín ZRUŠENÉ
82. KE/1/2019 Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia
83. MK/A/2019/22239 Kancelárske potreby
84. MK/E/2019/03245 Odevy - dodanie odevných súčastí uniformy MsP Košice
85. MK/A/2019/21973 Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - cesta III/3402 Poľov
86. MK/A/2019/22709 Zabezpečenie stráženia rozostavanej stavby v areáli MŠ Hrebendova
87. MK/A/2019/23165 Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
88. MK/C/2019/01477-2 Komplexné modelovanie odtokových pomerov, vypracovanie a dodanie digitálneho modelu terénu/3D vrstevnice pre vymedzené územie mesta Košice
89. MK/A/2019/09054 Inteligentné sieťové prepínače vrátane podpory
90. MK/A/2019/24130 Projektová dokumentácia: Zníženie energetickej náročnosti budovy a opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
91. MK/A/2019/24131 Projektová dokumentácia: "Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy - zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia"
92. MK/A/2019/24426 Samoistiace zariadenie 2v1: Kladka samonavíjacia s navijakom (1 kus), vrátane dopravy
93. MK/A/2019/09054 Rozšírenie RAM do serverov
94. MK/A/2020/06817 Cesta III/3390 Kostolianska - údržba krajníc
95. MK/A/2020/06896 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu – Adlerova, Košice - rekonštrukcia“
96. MK/A/2020/07547 Stavebná údržba pozemných komunikácií - zimné obdobie
97. MK/A/2020/09353 Hygienické potreby do materských škôl na rok 2020
98. MK/A/2020/09051 Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba
99. MK/A/2020/09853 Konvertibilný notebook s príslušenstvom
100. MK/A/2020/09853 Výpočtová technika - počítače, notebooky a pamäte
101. MK/A/2020/11217 Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu (stanovištia kontajnerov) a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí na území mesta Košice
102. MK/A/2020/12026 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice I - časť A
103. MK/A/2020/12029 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II
104. MK/A/2020/12032 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okresoch Košice III a Košice I - časť B
105. MK/A/2020/12051 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice IV
106. MK/A/2020/11824 Odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií
107. MK/E/2020/05084 Svetelná a zvuková výstraha pre auto
108. MK/A/2020/12665 „Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda Košického vládneho programu, Košice I. etapa“ ZRUŠENÉ
109. MK/E/2020/05373 Svetelná a zvuková výstraha pre auto - 2ks
110. MK/A/2020/13490 Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií
111. MK/A/2020/14600 Zriadenie cyklistických pruhov na Južnej triede, projektová dokumentácia
112. MK/A/2020/12472 Povolenie vjazdu cyklistom obojsmerne do jednosmerných komunikácií v centre mesta a širšom okolí, projektová dokumentácia zmeny organizácie dopravy ZRUŠENÉ
113. MK/A/2020/12665 „Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP - Popradská - Trieda Košického vládneho programu, Košice I. etapa“
114. MK/A/2020/15378 Veterinárna asanačná služba-zber kadáverov (VŽP) na území mesta Košice
115. MK/A/2020/14524 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Študentská v Košiciach
116. MK/A/2020/14525 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Odborárska v Košiciach
117. MK/A/2020/14516 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Kuzmányho v Košiciach
118. MK/A/2020/14601 Prístupová komunikácia - Diamantová ulica
119. MK/A/2020/13903 „MČ KE Sídlisko KVP, ul. Trieda KVP – typ zariadenia: APL SMART 2 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“
120. MK/A/2020/13898 „MČ KE Sídlisko KVP, ul. Moskovská – typ zariadenia: 2xAPL SMART 1 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“
121. MK/A/2020/12472 Povolenie vjazdu cyklistom obojsmerne do jednosmerných komunikácií v centre mesta a širšom okolí, projektová dokumentácia zmeny organizácie dopravy
122. MK/A/2020/09853 Rozšírenie licencií informačného systému mesta Košice pre potreby konsolidácie mestských podnikov
123. MK/C/2020/00253 Obstarávanie ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020 ZRUŠENÉ
124. MK/C/2020/00253 Spracovanie ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020 ZRUŠENÉ
125. MK/A/2020/14966 Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice ZRUŠENÉ
126. MK/A/2020/16636 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Južná trieda v Košiciach
127. MK/A/2020/15592 Most na ceste II/547 Nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia
128. MK/A/2020/16293 Geologický prieskum základových pomerov v lokalite MČ Košice - Dargovských hrdinov, ul. Clementisova a Na hore, Košice
129. MK/A/2020/17220 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Staré mesto
130. MK/A/2020/17223 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Západ
131. MK/A/2020/17227 Stavebné úpravy chodníkov a schodísk v MČ Košice - Juh
132. MK/A/2020/17459 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Moskovská v Košiciach ZRUŠENÉ
133. MK/A/2020/17481 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Opatovská cesta v Košiciach ZRUŠENÉ
134. MK/A/2020/17758 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce
135. MK/A/2020/17668 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Sever
136. MK/A/2020/17849 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Dargovských hrdinov
137. MK/A/2020/17919 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Nad jazerom
138. MK/A/2020/20600 Oprava strešného plášťa nad hospodárskym pavilónom, pavilónom B a pavilónom V. triedy v MŠ Miškovecká 20, Košice
139. MK/A/2020/20609 Oprava strešného plášťa nad hospodárskym pavilónom, pavilónom A v MŠ Ovručska 14, Košice
140. MK/A/2020/20611 Oprava strešného plášťa na pavilónoch nad triedami a príslušných terás v MŠ Čordákova 17, Košice
141. MK/A/2020/20676 Výmena svietidiel vo vybraných materských školách ZRUŠENÉ
142. MK/A/2020/20868 Výmena okien v MŠ Šafárikova trieda 4, Košice