Verejné obstarávania

Stav: PREBIEHAJÚCE

1. MK/A/2019/16869 Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií
2. KE/1/2019 Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia
3. KE/NLZ-1/2020 Súbor didaktických pomôcok pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
4. KE/NLZ-02/2020 Súbor interiérového vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
5. MK/A/2020/08461 Stavebné práce pre stavbu: „Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko“
6. MK/A/2020/14600 Zriadenie cyklistických pruhov na Južnej triede, projektová dokumentácia
7. MK/A/2020/12665 „Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP - Popradská - Trieda Košického vládneho programu, Košice I. etapa“
8. MK/A/2020/06678 Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: "Stavebné práce"
9. MK/A/2020/15378 Veterinárna asanačná služba-zber kadáverov (VŽP) na území mesta Košice
10. KE/NLZ-3/2020 Súbor IKT vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
11. MK/A/2020/12472 Povolenie vjazdu cyklistom obojsmerne do jednosmerných komunikácií v centre mesta a širšom okolí, projektová dokumentácia zmeny organizácie dopravy
12. MK/A/2020/16811 Tlač informačnej brožúry
13. MK/C/2020/00641 Krajinársko-urbanistická súťaž "Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach"
14. MK/A/2020/15583 Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia
15. MK/A/2020/15592 Most na ceste II/547 Nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia
16. MK/A/2020/17220 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Staré mesto
17. MK/A/2020/17223 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Západ
18. MK/A/2020/17227 Stavebné úpravy chodníkov a schodísk v MČ Košice - Juh
19. MK/A/2020/17459 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Moskovská v Košiciach
20. MK/A/2020/17481 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Opatovská cesta v Košiciach
21. MK/A/2020/17758 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce
22. MK/A/2020/17668 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Sever
23. MK/A/2020/18441 Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice
24. MK/A/2020/17849 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Dargovských hrdinov
25. MK/A/2020/17919 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Nad jazerom
26. MK/A/2020/17507 Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík II

Stav: UKONČENÉ

27. MK/A/2019/10794 Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu (stanovištia kontajnerov) a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí na území mesta Košice na rok 2019.
28. MK/A/2019/09054 Notebooky
29. MK/A/2019/11153 Materiálno – technické zabezpečenie športového podujatia THE RUN 2019
30. MK/A/2019/14405 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice"
31. MK/E/2019/02184 Služobné motorové vozidlo Dacia Duster alebo ekvivalent
32. MK/A/2019/14243 Ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením
33. MK/A/2018/19806 Mostný objekt Trieda KVP – Moskovská trieda - rekonštrukcia
34. MK/A/2019/12055 Zastrešenie pódia s osvetlením
35. MK/E/2019/01909 Služobné polokošele pre MsP Košice
36. MK/A/2019/12055 Ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením
37. MK/A/2019/12055 Ozvučenie podujatia s osvetlením a zastrešením pódia
38. MK/A/2019/12055 Prenájom LED obrazovky s prenosom hokejových zápasov
39. MK/A/2019/12055 Pyro-muzikálny ohňostroj využívajúci moderné technológie bezpečnostného horenia
40. MK/A/2019/12055 Špeciálne pyrotechnické efekty - 650 ks balónov v balónových stojkách s pyrotechnickou aktiváciou
41. MK/A/2019/12055 Ohňostroj a pyrotechnické efekty v rámci podujatia GALAKONCERT – technické zabezpečenie Dňa mesta Košice 2019.
42. MK/A/2019/12055 Ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením
43. MK/A/2019/12686 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice" ZRUŠENÉ
44. MK/A/2019/12736 Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice
45. MK/A/2019/12705 Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
46. MK/A/2019/12842 Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice“
47. MK/A/2019/12863 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice
48. MK/A/2019/12943 Stavebno-technické úpravy pre projekt: "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice"
49. MK/A/2019/13075 Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky
50. MK/A/2019/13336 Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice“
51. MK/A/2019/13332 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice“
52. MK/E/2019/02382 Zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok mestského kamerového systému
53. MK/E/2019/02383 Mobilné tlačiarne na opasok - 30ks.
54. MK/E/2019/02384 Strelivo 9 mm Luger
55. MK/A/2019/14542 Cestné zábradlia a zvodidlá
56. MK/A/2019/16500 Projektová dokumentácia: Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice
57. MK/A/2019/16957 Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7 ZRUŠENÉ
58. MK/A/2019/16848 Zabezpečenie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu “Školské ovocie a zelenina“ pre deti v 37 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
59. MK/A/2019/09054 Notebook s prílušenstvom
60. MK/A/2019/09054 Kopírovacie stroje
61. MK/A/2019/17201 Didaktické pomôcky do materskej školy
62. MK/A/2019/15849 Stavba: „Košice - Lichardova, Riznerova, Kukučínova, Rázusova, Skladná - úprava NN siete, SO 02 - Verejné osvetlenie“
63. MK/A/2019/15847 Stavba: „Košice - Omská, Holubyho, Tranovského - náhrada murovanej TS330, úprava V531 a NN“, SO 02 - Verejné osvetlenie“
64. MK/A/2019/16957 Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7
65. MK/A/2019/17823 Kancelárske potreby
66. MK/A/2019/17198 Mostný objekt Cesta na Bankov – cesta II/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia
67. MK/A/2019/18058 Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - cesta II/547 Hlinkova
68. MK/A/2019/16552 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na ceste II/547 nad riekou Hornád - rekonštrukcia“
69. MK/A/2019/16565 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na ceste II/547 nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia“
70. MK/A/2019/18201 Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - MK Štúrova
71. MK/A/2019/18527 Hygienické potreby do materských škôl ZRUŠENÉ
72. MK/A/2019/16570 Zabezpečenie zastrešenia pódia, ozvučenia a osvetlenia
73. MK/A/2019/18527-2 Hygienické potreby do materských škôl
74. MK/A/2019/16760 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia“
75. MK/A/2019/17479 Stavebné práce spojené s dodávkou a inštaláciou stojanov na parkovanie bicyklov v meste Košice ZRUŠENÉ
76. MK/A/2019/18147 Zvýraznenie priechodov pre chodcov.
77. MK/A/2019/20067 Počítače typu All-in-one pre MŠ a ŠJ MŠ
78. MK/A/2019/19766 Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov - dokončenie rozostavanej stavby
79. MK/A/2019/17479 Stavebné práce spojené s dodávkou a inštaláciou stojanov na parkovanie bicyklov v meste Košice
80. MK/C/2019/01477 Ortofotomapa, 3D vrstevnice a digitálny 3D model mesta Košice. ZRUŠENÉ
81. MK/C/2019/01582 Komplexné modelovanie odtokových pomerov kompaktnej plochy mesta Košice ZRUŠENÉ
82. MK/C/2019/00310 Spracovanie urbanisticko-historického výskumu a dokumentácie z vykonaného výskumu lokality Kasárenské námestie Košice
83. MK/A/2019/21657 Stavebné práce – stavebné úpravy existujúcej komunikácie „Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská – Rovníková - Golianova“
84. MK/A/2019/21749 Inštalácia zvislého dopravného značenia
85. MK/A/2019/22130 Terénne schodisko Račí potok - rekonštrukcia ZRUŠENÉ
86. MK/A/2019/22380 Tlač a distribúcia mestských novín ZRUŠENÉ
87. MK/A/2019/22239 Kancelárske potreby
88. MK/E/2019/03245 Odevy - dodanie odevných súčastí uniformy MsP Košice
89. MK/A/2019/21973 Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - cesta III/3402 Poľov
90. MK/A/2019/22709 Zabezpečenie stráženia rozostavanej stavby v areáli MŠ Hrebendova
91. MK/A/2019/23165 Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
92. MK/C/2019/01477-2 Komplexné modelovanie odtokových pomerov, vypracovanie a dodanie digitálneho modelu terénu/3D vrstevnice pre vymedzené územie mesta Košice
93. MK/A/2019/09054 Inteligentné sieťové prepínače vrátane podpory
94. MK/A/2019/24130 Projektová dokumentácia: Zníženie energetickej náročnosti budovy a opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
95. MK/A/2019/24131 Projektová dokumentácia: "Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy - zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia"
96. MK/A/2019/24426 Samoistiace zariadenie 2v1: Kladka samonavíjacia s navijakom (1 kus), vrátane dopravy
97. MK/A/2019/09054 Rozšírenie RAM do serverov
98. MK/A/2020/06817 Cesta III/3390 Kostolianska - údržba krajníc
99. MK/A/2020/06896 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu – Adlerova, Košice - rekonštrukcia“
100. MK/A/2020/07547 Stavebná údržba pozemných komunikácií - zimné obdobie
101. MK/A/2020/09353 Hygienické potreby do materských škôl na rok 2020
102. MK/A/2020/09051 Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba
103. MK/A/2020/09853 Konvertibilný notebook s príslušenstvom
104. MK/A/2020/09853 Výpočtová technika - počítače, notebooky a pamäte
105. MK/A/2020/11217 Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu (stanovištia kontajnerov) a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí na území mesta Košice
106. MK/A/2020/12026 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice I - časť A
107. MK/A/2020/12029 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II
108. MK/A/2020/12032 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okresoch Košice III a Košice I - časť B
109. MK/A/2020/12051 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice IV
110. MK/A/2020/11824 Odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií
111. MK/E/2020/05084 Svetelná a zvuková výstraha pre auto
112. MK/A/2020/12665 „Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda Košického vládneho programu, Košice I. etapa“ ZRUŠENÉ
113. MK/E/2020/05373 Svetelná a zvuková výstraha pre auto - 2ks
114. MK/A/2020/13490 Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií
115. MK/A/2020/12472 Povolenie vjazdu cyklistom obojsmerne do jednosmerných komunikácií v centre mesta a širšom okolí, projektová dokumentácia zmeny organizácie dopravy ZRUŠENÉ
116. MK/A/2020/14524 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Študentská v Košiciach
117. MK/A/2020/14525 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Odborárska v Košiciach
118. MK/A/2020/14516 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Kuzmányho v Košiciach
119. MK/A/2020/14601 Prístupová komunikácia - Diamantová ulica
120. MK/A/2020/13903 „MČ KE Sídlisko KVP, ul. Trieda KVP – typ zariadenia: APL SMART 2 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“
121. MK/A/2020/13898 „MČ KE Sídlisko KVP, ul. Moskovská – typ zariadenia: 2xAPL SMART 1 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“
122. MK/A/2020/09853 Rozšírenie licencií informačného systému mesta Košice pre potreby konsolidácie mestských podnikov
123. MK/C/2020/00253 Obstarávanie ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020 ZRUŠENÉ
124. MK/C/2020/00253 Spracovanie ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020 ZRUŠENÉ
125. MK/A/2020/14966 Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice ZRUŠENÉ
126. MK/A/2020/16636 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Južná trieda v Košiciach
127. MK/A/2020/16293 Geologický prieskum základových pomerov v lokalite MČ Košice - Dargovských hrdinov, ul. Clementisova a Na hore, Košice