Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/13827

Cestné zábradlia a zvodidlá

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 09.06.2022 09:12 - 28.06.2022 10:00

Informácie

Názov predmetu Cestné zábradlia a zvodidlá
Číslo spisu VO MK/A/2022/13827
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 201 349,00 EUR
Hlavný CPV 45340000-2 Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce na bezpečnostných zariadeniach pozemných komunikácií a mostných objektov (dopravno-bezpečnostných zábradliach/mostných ochranných zábradliach, zábradľových zvodidlách, cestných/mostných zvodidlách a pod.), opravy plechových (klampiarskych) prvkov súčastí pozemných komunikácií (oporné múry, podchody a pod.) vrátane dodávok/zhotovenia súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia a súvisiacich služieb a to na základe písomných čiastkových výziev (objednávok) vystavených verejným obstarávateľom počas platnosti rámcovej dohody.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve a v prílohách výzvy č. 1, č. 1.1 a č. 1.2.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH