Prejsť na obsah

Referáty stavebného úradu

Pracoviská referátov stavebného úradu - Staré Mesto, Juh, Západ a Východ

Vedúci:   Ing. Iveta Kramárová
e-mail*:  iveta.kramarova @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu). 


 Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00    13:00 - 15:00
Streda 8:00 - 12:00    13:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00  
Po dohode aj v inom dohodnutom časeMesto Košice ako stavebný úrad I. stupňa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa osobitných predpisov (stavebný zákon).

Stavebný úrad:

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) vedie územné konania a vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny a o stavebnej uzávere,
d) vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác,
e) prijíma ohlásenia jednoduchých stavieb (ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí), drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a vydáva oznámenie, že proti ich uskutočneniu nemá námietky,
f) vedie konania o povolení užívania stavieb - kolaudačné konania, konania o zmene v užívaní stavieb, konania o povolení skúšobnej prevádzky, povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti a vydáva kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene v užívaní stavieb, rozhodnutia o povolení skúšobnej prevádzky, o povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti,
g) vedie konania o povolení terénnych úprav, ťažobných prác a informačných, reklamných a propagačných zariadení a vydáva rozhodnutia o ich povolení, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány,
h) vedie konania o odstraňovaní stavieb a vydáva povolenia alebo nariadenia na odstránenie stavieb,
i) vedie konania o dodatočnom povolení stavieb a vydáva rozhodnutia o dodatočnom povolení stavieb,
j) nariaďuje údržbu stavieb, nevyhnutné úpravy, zabezpečovacie práce a zastavenie stavebných prác na stavbe z dôvodov uvedených stavebným zákonom,
k) vedie konania o priestupkoch a správnych deliktoch a vydáva rozhodnutia o uložení pokút za priestupky fyzických osôb a rozhodnutia o uložení pokút právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie,
l) vykonáva vyvlastňovacie konania a vydáva rozhodnutia o vyvlastnení, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány,
m) vedie ďalšie konania a vydáva iné rozhodnutia podľa ustanovení stavebného zákona,
n) vykonáva štátny stavebný dohľad,
o) vydáva záväzné stanoviská v konaniach správnych orgánov podľa osobitných predpisov,
p) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
q) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
r) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.

 

Referát stavebného úradu – pracovisko Staré Mesto

Vedúci referátu:  Ing. Iveta Kramárová
Tel.: +421-(0)55-682 72 05
e-mail:   iveta.kramarova @ kosice.sk

Pracovisko Košice - Staré mesto

Tel.: +421-(0)55-6827 203,   +421-(0)55-6827 204,   +421-(0)55-6827 205,   +421-(0)55-6827 206,
        +421-(0)55-6827 208,   +421-(0)55-6827 210,   +421-(0)55-6827 215,  
        +421-(0)55-6827 216,   +421-(0)55-6827 217,   +421-(0)55-6827 218

Adresa: Stavebný úrad, pracovisko Košice – Staré mesto, ul. Hviezdoslavova 7, Košice
s pôsobnosťou pre územia: 
MČ Košice - Staré mesto
MČ Košice - Sever
MČ Košice - Ťahanovce sídl.
MČ Košice - Ťahanovce MČ Košice - Džungľa
MČ Košice - Kavečany 

Referát stavebného úradu – pracovisko Juh

Vedúci referátu:  Ing. Martin Tomko
Tel.: +421-(0)55-720 80 48
e-mail:   martin.tomko @ kosice.sk

Pracovisko Košice - Juh

Tel.: +421-(0)55-720 80 28,  +421-(0)55-720 80 28,  +421-(0)55-720 80 29,
       +421-(0)55-720 80 45,  +421-(0)55-720 80 46,  +421-(0)55-720 80 52

Adresa: Stavebný úrad, pracovisko Košice – Juh, Smetanova 4,  Košice
s pôsobnosťou pre územia:
MČ Košice – Juh
MČ Košice – Nad Jazerom
MČ Košice – Krásna
MČ Košice - Šebastovce 
MČ Košice – Vyšné Opátske
MČ Košice – Barca 

Referát stavebného úradu – pracovisko Západ a Východ

Vedúci referátu:  Ing. Martin Virba
Tel.: +421-(0)55-6419  510
e-mail:   martin.virba @ kosice.sk

Pracovisko Košice - Východ

Tel.: +421-(0)55-6419 530,  +421-(0)55-6419 531,   +421-(0)55-6419 532, +421-(0)55-6419 533

Adresa: Stavebný úrad, pracovisko Košice – Východ, Tr. SNP 48/A, Košice 
s pôsobnosťou pre územia:
MČ Košice – Dargovských hrdinov
MČ Košice – Košická Nová Ves 

Pracovisko Košice - Západ

Tel.: +421-(0)55-6419 510,  +421-(0)55-6419 511, +421-(0)55-6419 512, +421-(0)55-6419 513,
       +421-(0)55-6419 514,  +421-(0)55-6419 515, +421-(0)55-6419 516, +421-(0)55-6419 517,
       +421-(0)55-6419 518,  +421-(0)55-6419 745 

Adresa: Stavebný úrad, pracovisko Košice – Západ, Tr. SNP 48/A, Košice
s pôsobnosťou pre územia:
MČ Košice – Západ
MČ Košice – KVP
MČ Košice – Luník IX
MČ Košice – Myslava
MČ Košice – Pereš
MČ Košice - Lorinčík 
MČ Košice - Šaca 
MČ Košice - Poľov 


Žiadosti o vydanie povolení pre umiestnenie stavieb, povolenie stavieb, kolaudácie a iné (žiadosti o povolenie reklamných, propagačných a informačných zariadení) sa podávajú priamo na 5 pracoviskách stavebného úradu. 


•  Vzory žiadostí týkajúce sa agendy stavebného úradu 

•  Oddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice