Úradná tabuľa

Košice – ViLLA Borovica – Bytový dom - územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Košice – ViLLA Borovica – Bytový dom" formou zmeny dokončenej stavby súpisné číslo 1874 – nadstavba a stavebné úpravy objektu administratívnej budovy na pozemkoch KN-C parcelné číslo 4299/13 a 4299/7...

Projekty mesta