Počkajte chvíľu, prebieha načítavanie

Úradná tabuľa

Košice – FO optické pripojenie Galéria City II

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Košice – FO optické pripojenie Galéria City II“, ktorá rieši napojenie developerského...

Projekty mesta