Úradná tabuľa

Bytový dom Fatranská 2/C - kozmetický salón

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní časti stavby časti stavby : Bytový dom Fatranská 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, súp. č. 2432, na pozemku KN-C parc. č. 3/254 k.ú. Terasa, - zmena v spôsobe užívania časti stavby v rozsahu nebytového priestoru...

Projekty mesta