Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 26.03.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť „Obytný súbor Panoráma 6“.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 11.03.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa bude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia návrhu na zmenu plánu prác podľa § 8 ods. 6 zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku enviromentálnych záťaží a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predošlá strana
Ďalšia strana