Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 13.01.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Budimír“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 23.12.2019 mu bola ako dotknutej obci doručená – Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie: „Návrh riešenia - Územný plán obce Sokoľany“
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia návrhu na zmenu plánu prác podľa § 8 ods. 6 zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku enviromentálnych záťaží a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
MESTO KOŠICE zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predošlá strana
Ďalšia strana