Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.08.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „RaM Dynamoliniek U.S.Steel Košice, s.r.o.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 02.08.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany“
Primátor mesta Košice odvoláva III. stupeň povodňovej aktivity na území mesta Košice v Mestskej časti Košice - Pereš k 29.07.2019 od 17.00 hod. na základe nepriaznivej meteorologickej a hydrometerorologickej situácie podľa § 11 ods. 9 a § 26 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
Primátor mesta Košice vyhlasuje III. stupeň povodňovej aktivity na území mesta Košice v Mestskej časti Košice - Pereš dňa 28.07.2019 od 23.30 hod. na základe nepriaznivej meteorologickej a hydrometerorologickej situácie podľa § 11 ods. 5, § 18 a § 26 zákona NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.07.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „KE, rekonštrukcia hate Ťahanovce“
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia návrhu na zmenu plánu prác podľa § 8 ods. 6 zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku enviromentálnych záťaží a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
MESTO KOŠICE zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predošlá strana
Ďalšia strana