Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Primátor mesta Košice na základe priaznivej meteorologickej a hydrometeorologickej situácie podľa § 11 ods. 9 a § 26 ods. 3 pís. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov odvoláva dňa 10.06.2021 k 10.00 II. stupeň povodňovej aktivity na území mesta Košice
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KE-OSZP3-2021/013939-5 zo dňa 24.05.2021 oboznamuje účastníkov konania v súlade so zákonom o odpadoch s podkladmi pre rozhodnutie vo veci, či vlastníctvo k vozidlu Ford Siera žlto - zlatej farby, EČV KE-025CU (VIN WFOAXXGBBALU64378) nadobúda štát resp. či sa vozidlo stáva starým vozidlom.
Navrhovateľ, U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, 044 54 Košice – Šaca, IĆO 36 199 222, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov „Správu o hodnotení “ a všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie navrhovanej činnosti „U.S.Steel Košice, s.r.o. – zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu“. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, doručilo dotknutej obci správu o hodnotení a všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie na zaujatie stanoviska a vykonanie ďalších povinnosti dotknutej obce v procese posudzovania. Informovanie verejnosti je prezentované verejným oznámením na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk od 17.05.2021 po dobu 30 dní.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.05.2021 mu bola ako dotknutej obci doručená od MŽP SR správa o hodnotení navrhovanej činnosti. Mesto Košice ako dotknutá obec v súlade s § 34 ods. 2 zákona následne zabezpečí v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti počas doby celého zverejnenia dokumentácie vzhľadom na § 65g ods. 3 zákona.

Predošlá strana
Ďalšia strana