Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 12.04.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „Optimalizácia výrobného procesu v spoločnosti TIK Slovakia s.r.o.“ MČ Košice – Barca, areál spol. TIK, p.č. 1468/2,10, 2496/1,2
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia návrhu na zmenu plánu prác podľa § 8 ods. 6 zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku enviromentálnych záťaží a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.03.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán obce Malá Ida- Zmeny a doplnky č. 1“
MESTO KOŠICE zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predošlá strana
Ďalšia strana