Prejsť na obsah

Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.06.2022 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.06.2022 o tom, že sa podľa zákona o EIA nebude posudzovať zámer navrhovanej činnosti: „Zberný dvor Pri bitúnku Košice“.

Predošlá strana
Ďalšia strana