Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia návrhu na zmenu plánu prác podľa § 8 ods. 6 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 21.11.2018 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Strategický park Haniska“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 09.11.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené „Záverečné stanovisko“ z posúdenia strategického dokumentu: „Územný plán obce Belža“

Predošlá strana
Ďalšia strana