Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje pod č. OU-KE-OSZP3_2021/007222-2 zo dňa 26.03.2021 účastníkom konania začiatok konania vo veci rozhodnutia, či vlastníctvo k vozidlu Honda Civic, EVČ KS-498ED (VIN JHMEJ93400S125862), ktoré sa nachádzalo na parkovisku vo vlastníctve mesta, nadobudne štát.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 23.03.2021 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zber a zhodnocovanie druhotných surovín“ MČ Košice – Juh, k.ú. Južné mesto, priemyselný areál VSS
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.02.2021 mu bola ako dotknutej obci doručená „Správa o hodnotení“ navrhovanej činnosti: „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ MČ Košice – Sídlisko KVP

Predošlá strana
Ďalšia strana