Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 21.09.2020 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Efektivizácia procesu úpravy odpadov mobilným zariadením“ Areál strediska Divízie zhodnocovania odpadov spol. KOSIT a.s.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 21.09.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „CITY TOWER, Garbiarska, Košice“ k.ú. Letná
Týmto Vám oznamujeme, že dňa 14. 10. 2020 sa v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny , uskutoční prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4010 Dolný tok Hornádu do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých ochranou.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 04.09.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa bude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) - Košice“ Košice, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ, Trebejov, Kysak

Predošlá strana
Ďalšia strana