Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Okresný úrad Košice rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2020/0092272 zo dňa 11.05.2020 podľa zákona o odpadoch rozhodol, že vlastníctvo k vozidlu Renault 9 TL, EČV: KE 291HF, VIN:VF1L42200D0105217 vlastníka a držiteľa M. K., Košice nenadobúda štát a súčasne určuje, že sa vozidlo stáva starým vozidlom.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.05.2020 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti: „Herbik s.r.o.– Výroba želatínových cukríkov“ MČ Košice – Juh, k.ú. Južné Mesto, podnikateľský Areál Dávid
Zverejnenie údajov a informácií podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽO a výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a osobám s možnosťou podať prihlášku pre prevádzku Handtmann Slovakia, s.r.o.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.05.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná zmena činnosti: „Business centrum T3, Moldavská cesta 8/A, Košice“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 04.05.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti: „Obchodné centrum Košice Moldavská 1. a 2. etapa“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 23.04.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Zariadenie na zber ostatných odpadov a kovových odpadov“

Predošlá strana
Ďalšia strana