Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 12.12.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov – rozšírenie“ MČ Košice – Ťahanovce, k.ú. Ťahanovce
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia návrhu na zmenu plánu prác podľa § 8 ods. 6 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predošlá strana
Ďalšia strana