Články

Zoznam aktuálnych článkov

Voľné pracovné miesto - aprobačné predmety primárne vzdelávanie v kombinácii s anglickým jazykom
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby „Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ na pozemkoch KN-C parc. č. 2880/1, 2880/2, 2880/3, 2881, 3003, 3862, 2997, 3852/1, 3001/1 kat. územie Terasa,
Materská škola, Zuzkin park 2, 040 11 Košice V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: Voľné pracovné miesto : predpokladaný nástup od : 2. september 2019 Kategória : učiteľ Pod kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre pred primárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy) Kariérový stupeň : začínajúci pedagogický zamestnanec , samostatný pedagogický zamestnanec, učiteľ s 1.atestáciou Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Zuzkin park 2, 040 11 Košice Kontakt: 0907 900 142 / Svetlana Gjabelová Kvalifikačné predpoklady : Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy Zoznam požadovaných dokladov: 1. Žiadosť o prijatie do zamestnania 2. Štruktúrovaný profesijný životopis 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov 4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní Všetky potrebné doklady zašlite poštou v zalepenej obálke na riaditeľstvo materskej školy do 28.6.2019 na obálku vypísať : - „neotvárať – výberové konanie". Platové náležitosti – podľa platovej triedy -4.platová trieda až 9.platová trieda, ostatné príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 v závislosti od uchádzača. V Košiciach 14.6.2019 Svetlana Gjabelová - štatutár MŠ Doplňujúce informácie : Prosím uviesť telefónne číslo ako aj email – pre ďalšiu komunikáciu
Rozšírenie optickej siete SWAN KE, s.r.o., ul. Golianova, Košice“ na pozemku parcelné číslo 8108/1 v katastrálnom území Krásna (evidovanom v registri „C“) a na pozemku parcelné číslo 1595/5 v katastrálnom území Jazero (evidovanom v registri „C“).