Články

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o prerušení konania o povolení zmeny v užívaní časti stavby bytového domu na Drábovej ul. č. 2 a 4 v Košiciach, súp. č. 1099, kat. úz. Grunt, kde v spoločných priestoroch na prízemí vchodu na Drábovej ul. č. 4, je navrhnutá prevádzka starostlivosti o ľudské telo – kaderníctvo, kozmetika a nechtový dizajn
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na prenájom plochy v objektoch polikliník (Poliklinika KVP, Zdravotnícke stredisko, Ťahanovce) pre umiestnenie obrazových zariadení typu „LCD“. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 7.3.2019 (vrátane) do 15:00 hod.
Predloženie spisového materiálu na Okresný úrad v súlade s § 57 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Košice – Myslava, „Kamenný potok“, Výstavba VN, NN, TS" na pozemkoch registra KN-C parc. č. 1714/1, 2238/1, 1706/171 k.ú. Myslava v časti pozemkov registra KN-E parc. č. 5604/501, 5546/1, 5545, 5543, 5544, 5547/2, 5546/2 kat. územie Myslava, v rozsahu stavebných objektov : SO 01 VN prípojka, SO 02 Káblové NN rozvody, SO 03 Odberné elektrické zariadenie a prevádzkového súboru : PS 01 Trafostanica.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.02.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené „Záverečné stanovisko“ z posúdenia strategického dokumentu: „Územný plán mesta Košice“

IBV Prašná

19.02.2019
Predĺženie lehoty na doloženie dokladov k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby - výzva na doplnenie podania
Zoologická záhrada Košice zaznamenala na medzinárodnom poli ďalší úspech, ktorý jej otvára nové možnosti ovplyvňovať záchranu svetového prírodného dedičstva. V minulom roku prevzala zodpovednosť a koordináciu európskeho záchranného programu pre tučniaky jednopáse v stovke zoologických záhrad, kde chovajú celkovo 2400 týchto vyhynutím ohrozených vtákov.