Články

Zoznam aktuálnych článkov

Stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 204 Areálové spevnené plochy
Hliadka Mestskej polície Košice preverovala prijaté oznámenie o fyzickom útoku v jednom z Košických bytov ...
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Stavebné povolenie oznámené verejnou vyhláškou pre stavbu "Obchodné centrum SHOPBOX, Herlianska ul. Košice" v objektovej skladbe: SO 101 - SHOPBOX; SO 102 - Reklamný pylón; SO 103 - Ostatné reklamné prvky; SO 201 - Hrubé terénne úpravy; SO 202 - Sadové úpravy; SO 301 NN prívod; SO 302 - Areálové osvetlenie a pripojenie prvkov na parkoviskách; SO 306 - Preložka a prípojka TCom.