Články

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 21.09.2020 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Efektivizácia procesu úpravy odpadov mobilným zariadením“ Areál strediska Divízie zhodnocovania odpadov spol. KOSIT a.s.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 21.09.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „CITY TOWER, Garbiarska, Košice“ k.ú. Letná
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Košice – ViLLA Borovica – Bytový dom" formou zmeny dokončenej stavby súpisné číslo 1874 – nadstavba a stavebné úpravy objektu administratívnej budovy na pozemkoch KN-C parcelné číslo 4299/13 a 4299/7 katastrálne územie Terasa s jej zmenou na bytový dom a návrh nižšie uvedených stavebných objektov na pozemkoch KN-C parcelné číslo 4299/6, 4299/11, 4299/14, 4299/17, 4299/18, 4299/32, 4299/30, 4299/19, 4299/16, 4131/4, 4297/5, 4298, 4511, 4311/45, 4131/1, 4297/14, 4297/15 katastrálne územie Terasa, na ulici Československého odboja v MČ Košice – Západ,