Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Zverejnenie a Výzva dotknutej verejnosti a osobám na písomné prihlásenie sa za účastníka konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka nie nebezpečných odpadov U.S.Steel Košice, s.r.o. - zvýšenie kapacity V. etapy" na základe žiadosti U. S. Steel Košice, s.r.o.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 10.04.2024 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Polyfunkčný objekt Da Vinci.“
Stavebné povolenie vydané podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.