Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty: SO 01 Betonáreň a prevádzková budova, SO 13 Prípojka pitnej vody, SO 15 Prípojka splaškovej kanalizácie.
Zverejnenie návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia horeuvedenej stavby. Pre navrhovanú zmenu činnosti „BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 06.05.2020 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3–2020/016001, z ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť sa ďalej nebude posudzovať (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.06.2020).
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva.
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov