Články

Zoznam aktuálnych článkov

Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Komplexná obnova BD Starozagorská 4, Košice“, súp. č. 1384 na pozemku registra KN–C parc. č. 3755/118, kat. úz. Grunt, Starozagorská ulica č. 4 v Košiciach,
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre časť stavby budovy na Čordákovej ul. č. 32, 34 v Košiciach, súp. č. 1217, na pozemku podľa registra KN-C parc. č. 3047, kat. úz. Grunt, kde v nebytovom priestore v bytovom dome na Čordákovej ul. č. 34, na 1.NP je navrhnutá prevádzka „Kaderníctvo - predlžovanie vlasov“,
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom stavbu s názvom : „Polyfunkčný súbor Popradská“- 1. ETAPA, na pozemkoch parc. KN-C č. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 218/1, 220/1, 3921/1, 4306/3, 4304/2, 4308 a 4304/8, kat. územie Terasa, v Košiciach, na ulici Popradskej, v MČ Košice – Západ
V súlade s ust. § 58a ods. 3 v spojení s ust. § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a) stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu žiadosti o dodatočné povolenie pre časť stavby s názvom : „Obytný súbor NT3“ na pozemkoch parc. č. 3/89, 3/299, 3/68, 3/252, 3/91, 3/70, 3/1, 3/256, 3/257, 3/64 KN-C kat. územie Terasa, v MČ Košice – Západ. Pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor NT3, Košice“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov