Články

Zoznam aktuálnych článkov

Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2021 je spracovaný v súlade s legislatívou a prioritami mesta. Východiskom pre spracovanie rozpočtu mesta bol rozvojový dokument Program rozvoja mesta Košice pre obdobie rokov 2015–2020, výhľadovo do roku 2025 a Akčný plán Programu rozvoja mesta na roky 2019-2021 rešpektujúc finančné možnosti mesta.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 12.01.2021 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument: „Zmena a doplnok č. 5/2020 - ÚPN obce Valaliky“
Rozhodnutie Okresného úradu Košice o odvolaní č. OU-KE-OVBP2-2021/006696-002 zo dňa 15.01.2021, ktorým bolo zamietnuté odvolanie proti rozhodnutie Mesta Košice, pracoviska Košice Západ č. MK/A/2020/11474-08/II/PER zo dňa 21.08.2020, ktorým bola umiestnená stavba "Nadstavba a prístavba administratívnej budovy" súp. č. 426, na Považskej č. 38 v Košiciach