Články

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39, § 39a stavebného zákona v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. A/2015/12287-10/II/FIL dňa 2. novembra 2015 (ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím MK/A/2017/21543-4/II/FIL dňa 6. decembra 2017), pre stavbu s názvom : „Administratívna budova a sklady“ na pozemkoch parc. KN-C č. 1085/14, 185/15, 1085/16, 1093/1, 1093/3, 959/9, kat. územie Poľov a parc. KN-E č. 437/501, kat. územie Poľov