Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Dodatočné povolenie stavby, podľa § 88a, § 88 ods. 1 písm. b) a § 85 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenia od ústneho pojednávania pre líniovú stavbu s názvom projektovej dokumentácie „Košice, Myslava – ul. Pod horou, ul. Myslavská – úprava NN“ na pozemkoch KN-C parc. č. 1639/4, 1642/1 a na pozemkoch KN-E parc. č. 2021/501, 2059/502, 2014/517, 2057/503, 2228/504, 2229/513, 2229/506, 2229/501 katastrálne územie Myslava s objektovou skladbou : SO 01 – NN kábel.