Články

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie Okresného úradu Košice odboru výstavby a bytovej politiky č. OÚKE-OVBP2-2021/015763-002 zo dňa 31.03.2021 o prerušení odvolacieho konania vedeného na základe odvolania spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava voči územnému rozhodnutie o umiestnení stavby vydanému mestom Košice č. MK/A/2020/14366-03/II/DEA zo dňa 27.10.2020, ktorým bola umiestnená líniová stavba "INS_FTTH_KE_ZAPAD_CsOdboja" -
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu s názvom „Rodinný dom - novostavba“ na Kameničnej ulici na pozemku KN-C parcelné číslo č. 921/2 v katastrálnom území Poľov v Košiciach s napojením na verejné inžinierske siete novozriadenými prípojkami vody, kanalizácie a el. energie.