Články

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu na ulici Húskova 83 v Košiciach, súpisné číslo 1294, na pozemku parcelné číslo 2773 registra „C“, katastrálne územie Grunt, v Mestskej časti Košice – sídlisko KVP, spočívajúcu v stavebných úpravách bytu č. 16 na 8.p. poschodí bytového domu
Olympijská kvapka krvi je už tradičný projekt Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktorý sa realizuje už niekoľko rokov, v rôznych mestách Slovenska. Prvá tohtoročná Olympijská kvapka krvi sa uskutoční už o niekoľko dní , v stredu 24. apríla 2019 v Košiciach.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 12.04.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „Optimalizácia výrobného procesu v spoločnosti TIK Slovakia s.r.o.“ MČ Košice – Barca, areál spol. TIK, p.č. 1468/2,10, 2496/1,2
Informácia k zmene v rozsahu plnomocenstva SO pre IROP na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 56/2016-961/MPSR SR zo dňa 07.04.2016 v znení jej dodatku.
Predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, ust. § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu súp.č. 28 na pozemku parc. č. 4925 kat. úz. Terasa, Mikovíniho ulica č. 22 v Košiciach s názvom projektovej dokumentácie : Sanácie lodžií bytového domu ul.Mikovíniho č.22 Košice
Stavebné povolenie pre stavbu : „Obnova bytového domu Ružínska 2, 4 v Košiciach“ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 221 na pozemku registra KN–C parc.č., 314, 315 kat. úz. Terasa, na Ružínskej ulici č. 2, 4 v Košiciach