Články

Zoznam aktuálnych článkov

V zmysle § 30, 31 a § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) na základe podnetov zo strany Mestskej časti (ďalej MČ) Košice – Lorinčík, Útvaru hlavného architekta mesta Košice (ďalej ÚHA), ako aj výsledku rokovania s nadradeným orgánom územného plánovania o ďalšom postupe obstarávania a spracovania tejto územnoplánovacej dokumentácie začalo s novým prerokovaním Územného plánu zóny Lorinčík (ďalej ÚPN-Z), Zmeny a doplnky č. 7/2018.
Vec Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak - Košice“ P O Z V Á N K A Navrhovateľ, Železnice SR, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava, zastúpený spoločnosťou Sudop TRADE spol. s.r.o., Krivá 21, 040 01 Košice, predložil Okresnému úradu Košice - okolie podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov „Správu o hodnotení “ predmetnej navrhovanej činnosti. Informovanie verejnosti prostredníctvom obce bolo prezentované verejným oznamom na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk od 05.05.2020 do 04.06.2020. Mesto Košice ako dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie časti navrhovanej činnosti (územná pôsobnosť v meste Košice), ktoré sa uskutoční v náhradnom termíne (01.07.2020 bolo zrušené) dňa 20. 07. 2020 (pondelok) o 14.00 hod. v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke C – 205, 2. poschodie (možnosť prípadnej zmeny miesta konania bude oznámená)
M E S T O K O Š I C E O Z N Á M E N I E Ú R A D N Ý Z Á Z N A M – V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Košice, 02.07.2020 MK/A/2020/15115 Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 02.07.2020 mu bol ako dotknutej obci doručený: „Úradný záznam – verejná vyhláška“ navrhovanej činnosti „Lom Hradová – rozšírenie ťažby“