Články

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Obytný komplex Urban Jungle Park“
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, v y h l a s u j e v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejšie ponuky na pravidelné krátkodobé prenájmy športovej haly na ul. Hviezdoslavova 8 v Košiciach na športové účely